Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gekanaliseerde Leie

De Leie heeft een belangrijke transportfunctie, die men in de toekomst nog wil uitbreiden. Het Seine-Schelde project moet de Leie geschikt maken voor grotere binnenvaartschepen. Zo worden de regio’s Le Havre, Rouen en Parijs (of de Seinedelta) verbonden met de Schelde- en de Rijndelta.

Een rivierherstelplan voor de Leie

Op ecologisch vlak liggen de klemtonen langs de gekanali­seerde Leie vooral op het uitvoeren van het project 'Rivier­herstel Leie'. Dit project, in de marge van het Seine-Schel­de project, voorziet een herwaardering van de watergebonden natuur langs de Leie en omvat oa. het herstellen van de oeverstructuren van de gekanaliseerde Leie en de heraantakking van afgesneden Leiemeanders.          

    Gekanaliseerde Leie

Recreatie en overleg

Naast een verbetering van de bevaarbaarheid en de realisatie van rivierherstel liggen de prioriteiten voornamelijk op het begeleiden en beheersen van de recreatie op het jaagpad en afstemming met Frank­rijk en Wallonië. Deze afstemming moet zich vertalen in een coherente aanpak over de grenzen heen, die aan de multifunctionaliteit van de Leie en haar vallei een concre­te betekenis geeft.

Het Seine-Schelde project

Het Seine-Schelde project zal de binnenvaartverbinding tussen de Seine en de Schelde voor grote schepen verbeteren. Door dit project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer. Het project kadert in het Trans-Europees Netwerk voor transport en wordt mee gefinancierd door de Europese Unie. In het Seine-Schelde project gaat ook veel aandacht naar rivierherstel: oevers krijgen een natuurvriendelijke verster­king, aan de sluizen worden vispassages voorzien, fauna en flora krijgen meer kansen, oude rivierarmen worden in ere hersteld en goede voetgangers- en fietsverbindingen zorgen dat iedereen er kan van meegenieten. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen.

Website Seine-Schelde project

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.