Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mandelvallei en kanaal Roeselare-Leie

De Mandel-Leievallei is sterk door de mens beïnvloed en kan nauwelijks nog als één geheel beschouwd worden. De Mandel is over grote stukken ingekokerd of overwelfd voor stadsontwikkeling, o.a. in Roeselare en Izegem. Bij de aanleg van het kanaal Roeselare-Leie zijn grote delen van de vallei opgespoten en werd de Mandel rechtgetrokken. Her en der zijn er nog relicten van het oorspronkelijke valleilandschap. Zo is de vallei nog herkenbaar vanaf de bron van de Mandel in Passendale tot aan Roeselare, en vanaf Ingelmunster tot aan de monding in de Leie.

De Mandel lijdt onder verontreiniging

De Mandel is nog steeds zwaar verontreinigd, zowel door bedrijfsafvalwater als door huishoudelijke lozingen. Onder meer in de regio van Ingelmuster en Izegem moeten nog heel wat saneringsprojecten uitgevoerd worden.

De bovenlopen van de Mandel ondervinden dan weer een belangrijke impact van de intensieve groenteteelt en de groenteverwerkende industrie.

Bovendien zijn beken en grachten in het gebied op heel wat plaatsen vermaasd met het riool- en collectorenstelsel, wat leidt tot verdund afvalwater en overstortwerking. 

      Monding Mandel

 

 

  

 

Kanaal Roeselare - Leie, drietrapssluis in Ooigem
       

Kanaal Roeselare-Leie, drager van watergebonden industrie

Het kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke drager van watergebonden industrie. De kanaalzone vormt één sterk verstedelijkte band van aan de Leie tot in het hart van Roeselare, met woonlinten en bedrijven langs het kanaal.

Het kanaalwater is een belangrijke waterbron voor de watergebonden bedrijven. Om grotere container- en duwvaartschepen een vlottere doorgang te verlenen, wordt de Dorpsbrug in Ingelmunster vernieuwd en het kanaal over de volledige lengte met een halve meter verdiept. De werken kaderen in het Seine-Scheldeproject.

Ook van recreatief belang

Het kanaal heeft ook een belangrijke recreatieve functie. Er wordt gehengeld. Twee secties (Roeselare-Izegem en Ingelmunster-Ooigem) zijn voorbehouden voor gemotoriseerde watersport (pleziervaart, waterskiën, ...). Langs het kanaal zijn verschillende watersportverenigingen actief en de jaagpaden worden intensief gebruikt.

Wateroverlast in de Mandelvallei beperken

De stad Roeselare ligt in een waterrijk gebied. Meer dan 30 waterlopen stromen vanuit de hoger gelegen omringende gebieden naar de Mandel, die door het stadscentrum loopt. Na de wateroverlast van mei 2016 heeft de stad in samenwerking met de provincie een visie en actieplan uitgewerkt. De oplossingen variëren van het vergroten van bufferbekkens, aanpassen van riolen, extra groenonderhoud, en het aanpassen van overstorten, tot het aanleggen van wadi's, van gescheiden riolering en van bypasses en het plaatsen van pompen en stuwen.

De bovenloop van de Mandel stroomopwaarts van Oostnieuwkerke en de Duivelsbeek, een zijloop van de Mandel, zorgen soms voor wateroverlast. Bijkomende waterberging is er aangewezen. Ook de Devebeek is gevoelig voor overstromingen. Om wateroverlast in Meulebeke en Pittem te beperken, zijn verschillende waterbeheersingswerken gebeurd. Verder is blijvend aandacht nodig voor het vrijwaren van de infiltratiemogelijkheden door grootschalige verharding bij het (her)inrichten van bestaande of nieuwe woongelegenheden en bedrijven te vermijden.

Overstroomde Mandel

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.