Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen 2014 - stand van zaken uitvoering maatregelen

Sinds de overstromingen tijdens de zomer van 2014 is door waterbeheerder en lokale overheid intensief gezocht naar oplossingen om toekomstige waterellende in de getroffen gemeenten te beperken. Enkele korte termijn maatregelen werden ondertussen uitgevoerd.

Grote neerslaghoeveelheden zorgden in juli 2014 voor wateroverlast in de gemeentes Lichtervelde, Hooglede-Gits en Zonnebeke. Hierover informeerden we u in onze nieuwsbrief van februari 2015.

De getroffen gemeenten stelden samen met de provincie een actieplan tegen wateroverlast op met kleinschalige ingrepen en bijkomende investeringswerken. Hieronder vindt u per gemeente een overzicht van de realisaties.

 

Lichtervelde

 

 • Op een zijwaterloop stroomopwaarts van het bufferbekken op de Drielindenbeek, werd eind 2015 een schuif gebouwd. De schuif werd voorzien op de doorsteek van de baangracht onderdoor de Bellestraat om de buffercapaciteit van de weidegrond tussen Bellestraat en Fonteinestraat optimaal te benutten.
 • Regeling bufferbekken Drielindenbeek werd eind 2015 geoptimaliseerd. Het bestaande regelingsmechanisme voor het hanteren van de schuif van het bufferbekken werkte niet naar behoren en werd vervangen, zodat de stand van de bestaande schuif beter kon geregeld worden. (uitgevoerd eind 2015).
 • De verbinding van de Drielindenbeek naar de baangracht van de ring werd geherprofileerd. Eind 2015 werd een schuifconstructie geplaatst op de doorsteek onder de ring. Het water van de Drielindenbeek afwateren naar baangracht van de ring is niet mogelijk, enkel het water van waterloop WY1.26. kan hiernaar afgeleid worden. (zie kaartje voor aanduiding WY1.26.)
 • Het plaatsen van een berm op de Drielindenbeek om extra buffercapaciteit te voorzien (zie gele cirkel op de kaart) is nog in fase van overleg. De Kasteelbeek werd gebufferd door het plaatsen van een berm net opwaarts het centrum van Lichtervelde.
 • Er is onderzocht of voor het pompgemaal op de Huwijnsbeek een pompboezem kan gecreëerd worden, zodat genoeg water ter beschikking is als de vijzels in werking treden. Voor het realiseren van een waterboezem moet de overwelfde Huwijnsbeek over een bepaalde lengte terug in open profiel gelegd worden. De Huwijnsbeek is echter over een grote lengte tot en met het bestaande vijzelgemaal overwelfd. Bovendien ligt de beek diep. De Huwijnsbeek terug in open profiel leggen zou hierdoor veel oppervlakte in beslag nemen. Gezien er al verschillende andere beschermingsmaatregelen werden uitgevoerd en het creëren van een pompboezem complex blijkt, wordt deze beschermmaatregel voorlopig niet verder uitgewerkt.
 • Een visuele controle van de koker in het centrum toonde geen enkel obstakel. De koker is nog in goede staat.

 

Hooglede

 • De gemeente legde een nieuwe buis aan onder het Burg. Lievenspad naar de Prinnebeek en verbinding/bypass tussen het RWA-stelsel in de Gitsbergstraat en de Prinnebeek (Kringene).
 • De Prinnebeek werd verbreed met flauwe taluds (aanleg winterbedding) ter hoogte van de nieuwe jeugdlokalen. De gemeente werkte hiervoor samen met de provincie.
 • Een waterspaarbekken van een gewezen serrebedrijf zal ingeschakeld worden als bufferzone, samen met een lager gelegen weiland. Hiervoor zal een berm en een gecontroleerd overstromingsgebied van 3000m³ aangelegd worden (grondverzet 880m³). Ook hiervoor werkt de gemeente samen met de provincie. De werken zijn gepland in de loop van 2016.
 • Het aanleggen van een gescheiden riolering in de Koolskampstraat wordt onderzocht.
 • De gemeente onderzoekt ook in welke mate de percelen ten zuiden van de wijk Bergdal erosiegevoelig zijn. Samen met de erosiecoördinator bekijken ze of een buffergracht via het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan kan bekostigd worden.
 • De optimalisatie van het bufferbekken voor Bergdal in Gits wordt onderzocht.
 • De gemeente voorziet het uitdiepen van de Motebeek.

 

Zonnebeke

 

De wijk rond het Boudewijnpark in Zonnebeke op de Hanebeek was ook in 2012 getroffen door wateroverlast. De oorzaak is een samenspel van een gemengd rioolstelsel en opstuwing vanuit de waterloop die buiten zijn oevers treedt. Om de wijk in de toekomst beter te beschermen zal net stroomopwaarts, dwars op de Hanebeek, een berm (grondverzet ca. 4.000 m³) aangelegd worden. Deze berm zal samen met het bestaande reliëf een bergend vermogen van net geen 20.000 m³ realiseren. De berm krijgt zeer flauwe taluds zodat koeien ze kunnen begrazen De plannen zijn opgemaakt en in december 2015 werd overlegd met de perceeleigenaar. Nu volgt de bouwvergunningsprocedure. De start van de werken wordt in de loop van 2016 verwacht.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.