Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vallei van de Herk en de Mombeek

Het bekkensecretariaat Demerbekken en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren trekken al enige jaren samen aan de kar van het integraal project ‘Herk en Mombeek’, dat een goede waterkwaliteit en een ecologisch kwalitatieve vallei nastreeft in het speerpuntgebied Mombeek (tegen 2021) en het aandachtsgebied Herk (tegen 2027).

De Herk en de Mombeek behoren tot de meest waardevolle waterlopen in Vlaanderen. Doordat de waterkwaliteit nog behoorlijk is, moet het mogelijk zijn om hier de milieudoelstellingen te halen.

Alhoewel de zuiveringsinfrastructuur de laatste decennia enorm toenam, blijft de zuiveringsgraad onder het Vlaamse gemiddelde. Met goed gekozen zuiveringsprojecten en door het beperken van erosie naar de waterloop, kunnen we hier nog een mooie verbetering boeken.

De vallei zelf is relatief gaaf gebleven, maar de waterlopen werden sterk aangepast.

      Demerdag 2019 (Herk- en Mombeekvallei)

De ingrepen moesten de landbouw in dit vruchtbare gebied ten goede komen, maar hebben vooral de natuurlijke structuur van de waterloop en de waterbergende functie van de vallei verzwakt.

Samen rond de tafel 

Al sinds 2011 trekken het bekkensecretariaat en het regionaal landschap Haspengouw en Voeren samen het integraal project 'Herk en Mombeek’. Heel wat partners nemen deel aan het overleg. In 2016 stelden ze een actieplan op om Herk en Mombeek dichter bij de milieudoelstellingen te brengen. Met dit actieplan willen ze de impact van huishoudelijk afvalwater verminderen, vismigratieknelpunten wegwerken, de structuur van de Herk, de Mombeek en enkele zijlopen verbeteren en erosie aanpakken.

Infokrant 'Water aan zet in de Herk- en Mombeekvallei'

26 partners tekenen charter voor Herk en Mombeek

De partners van het integraal project 'Herk & Mombeek' ondertekenden tijdens de Demerdag, op 30 september 2019, een charter waarmee ze hun engagementen voor het integraal waterbeheer in de vallei van Herk en Mombeek onderschrijven.

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.