Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2021 - Terugkomdag integraal project Herk en Mombeek

Op 29 oktober 2020 organiseerden het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en het Bekkensecretariaat Demerbekken een digitale terugkomdag voor de Herk en Mombeek.

De deelnemers kregen er toelichting bij de eerste demoprojecten van 'Water-Land-Schap'. die mee invulling geven aan het in 2019 afgesloten charter voor de Herk en Mombeek,

Samen met alle actoren van het buitengebied willen we de Haspengouwse valleisystemen verder uitbouwen als klimaatbuffers tegen verdroging, overstromingen en erosie, en dit van bron tot monding.

  • In de vallei wordt ingezet op beekherstel en op het herstellen van valleigraslanden en van valleimoeras.
  • In het landbouwgebied is een demoproject in voorbereiding dat op akkerland erosiebestrijding met akkerbiodiversiteit combineert en komen er perceelsranden langs de fruitboomgaarden die nutriëntenbuffering, bestuiving en biodiversiteit combineren.
                                                      Januari 2021.

 

In Heers bracht minister Zuhal Demir in de zomer van 2020 een bezoek aan de Batheerse Beemd en kon ze met eigen ogen zien welke resultaten lokale samenwerking rond water oplevert.

Langs de beek komen oeverstroken om instroom van nutriënten tegen te gaan en hermeandering van de beek moet zorgen voor een vertraagde afvoer.

Een mooi verslag van het bezoek is te vinden bij TV Limburg.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.