Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hoe pakt het bekkensecretariaat integrale projecten aan?

Al sinds het eerste bekkenbeheerplan 2008-2013 spelen integrale projecten een belangrijke rol in het Demerbekken. Het bekkensecretariaat startte in die periode integrale projecten op voor de vallei van de drie beken (met de Winterbeek), de Herk en Mombeek en de Kleine Gete.

Na de aanduiding van speerpunt- en aandachtsgebieden in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 zette het bekkensecretariaat een aantal nieuwe integrale projecten op waar overheden en stakeholders samen werken aan een betere watertoestand. Ze hanteert daarbij telkens dezelfde werkwijze.

Speerpunt- of aandachtsgebied onder de loep

Samen met de verschillende experten rond waterkwaliteit en waterbeheer licht het bekkensecretariaat de toestand van de waterlopen binnen het speerpunt- of aandachtsgebied grondig door.

Een doorlichtingsdocument bundelt alle relevante informatie: een analyse van de drukken in het afstroomgebied, detailinformatie over de waterkwaliteit en een overzicht van de lopende programma's voor riolering, erosiebestrijding en structuurherstel van de waterloop.  

Zo geeft het document aan voor welke indicatoren een waterloop goed of slecht scoort (stikstofgehalte, aanwezigheid van waterplanten, ...) en gebeuren er ruimtelijke en temporele analyses van de verzamelde informatie (Welke zijloop voert het meest stikstof aan? Hoe evolueert het visbestand in de tijd? ...). Op basis van deze analyses formuleert het bekkensecretariaat dan voorstellen voor toekomstige acties.

Integraal project op tafel

1. Met het project kennismaken

Het bekkensecretariaat brengt de betrokkenen bij elkaar en stelt het doorlichtingsdocument voor. We nodigen een ruime groep stakeholders uit: gemeente- en provinciebesturen, Vlaamse administraties voor natuur, landbouw, omgeving en open ruimte, middenveldorganisaties als natuurpunt en boerenbond, rioolbeheerders, regionale landschappen, ...  

Waar al  gebiedsgericht overleg bestaat (bv. in het kader van een strategisch project) sluit het bekkensecretariaat aan bij dat initiatief en geeft het mee richting aan de doelstellingen voor water.

2. De mogelijkheden bespreken

Het bekkensecretariaat bespreekt met de stakeholders met welke bijkomende acties en maatregelen een goede watertoestand kan bereikt worden. Hierbij verliezen we belangrijke win-wins met ecologie, verdroging en overstromingsbeheer niet uit het oog.

Stakeholders denken mee over hoe zij kunnen helpen door nieuwe acties te voorzien, geplande initiatieven open te trekken naar waterkwaliteit of andere prioriteiten te leggen.

Meestal verloopt de bespreking in parallelle, thematische workshops, bijvoorbeeld over riolering, over erosiebestrijding en handhaving en over structuurherstel van de waterloop en in de vallei.

3. Initiatieven afstemmen

We herbekijken de geformuleerde acties en projecten om tot een afgestemde actielijst te komen en zoeken samen naar mogelijkheden en middelen om die acties te kunnen uitvoeren.

Een nauwgezette opvolging

De eerste drie overlegmomenten vinden plaats in een tijdspanne van een half jaar. Nadien wordt er minstens een jaarlijkse opvolgvergadering gehouden, waarop we de voortgang bespreken en eventuele nieuwe acties bekijken.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.