Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gemeenten

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Het uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas.

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat het ontwerp van de digitale atlas voor zes maanden ter inzage gelegd wordt bij de gemeenten en dat het openbaar onderzoek betrekking heeft op:

  • de aslijnen van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten
  • de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen.

Deze webpagina bevat de nodige informatie voor steden en gemeenten voor de organisatie van het openbaar onderzoek over het ontwerp van digitale atlas, dat start op 1 september 2021.

Periode openbaar onderzoek

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Vanaf 1 september 2021 zal de digitale atlas raadpleegbaar zijn via de website www.integraalwaterbeleid.be. 

Rechtstreekse url: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas 

Bekendmaken openbaar onderzoek

Het besluit van 7 mei 2021 voorziet dat de gemeenten en de CIW minstens op hun website bekendmaken dat het ontwerp voor de digitale atlas ter inzage ligt.

Voor de bekendmaking kunt u gebruik maken van deze tekst

Indienen en registreren van opmerkingen en bezwaren

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat iedereen tijdens het openbaar onderzoek schriftelijke opmerkingen, al dan niet digitaal, kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen of bij de CIW.

Vanaf 1 september 2021 zal de CIW een digitaal inspraakformulier beschikbaar stellen op www.integraalwaterbeleid.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Ontvangt u als stad of gemeente schriftelijke opmerkingen van uw burgers dan raden wij u aan deze formeel te registreren. Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgt u de ontvangen opmerkingen ten laatste op de 15de dag na het openbaar onderzoek, dit is ten laatste op 15 maart 2022, aan de VMM, op volgend adres: Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via e-mail naar digitale-atlas@vmm.be.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.