Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Digitale atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De digitale atlas legt de juridische toestand van de waterlopen vast, en wordt onder meer gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning of machtiging voor werken aan een waterloop of gracht.

Wat is de digitale atlas?

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Deze digitale atlas legt de juridische toestand van de waterlopen vast, en wordt onder meer gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning of machtiging voor werken aan een waterloop of gracht.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Het ontwerp van de digitale atlas lag van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de digitale atlas definitief goed op 7 februari 2023. Het volledige besluit tot vastlegging van de digitale atlas vindt u hier en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2023 (Nr. 113 – pag. 40198).

De Vlaamse Milieumaatschappij bundelde de bezwaren, opmerkingen en  adviezen over het ontwerp in een overwegingsdocument. In dit document werden alle bezwaren, opmerkingen en adviezen gemotiveerd verwerkt.

Voorbeeld kaart gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Voorbeeld van de kaart met gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

 

Welke informatie vind je in de digitale atlas?

De atlas vermeldt de beheerder van iedere gerangschikte onbevaarbare waterloop en publieke gracht en de VHAG-code. Dat is een unieke code die elke waterloop van bron tot monding identificeert.

Gerangschikte onbevaarbare waterlopen

Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen toont de digitale atlas de aslijn van de waterloop, informatie over de bodem- en kruinbreedte en de diepte van de bedding. Die informatie is op bepaalde locaties langs de waterloop toegevoegd als atlaspunten: aan de bron, aan de monding en minstens op elke 500 meter daartussen. Waar geen recente opmetingsgegevens beschikbaar zijn, is de informatie uit de oude atlassen overgenomen. De informatie is beschikbaar onder de vorm van dwarsprofielen of via de gemeten waarden voor bodem- en kruinbreedte en de diepte van de bedding. 

Voorbeeld van atlaspunten op gerangschikte onbevaarbare waterloop

Voorbeeld van atlaspunten op gerangschikte onbevaarbare waterloop

Publieke grachten

Voor de publieke grachten bevat de digitale atlas de aslijn en informatie over de breedte van de erfdienstbaarheidszone. De erfdienstbaarheidszone voor het onderhoud van een publieke gracht is geen standaardbreedte maar kan variëren in functie van het terrein en de noodzakelijkheid. De maximumbreedte bedraagt vijf meter.

De digitale atlas raadplegen

De digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten is te raadplegen via het geoloket https://www.waterinfo.be/digitaleatlas. In deze handleiding vindt u meer uitleg bij het gebruik van het geoloket.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.