Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overzicht acties

Deze tabel geeft een overzicht van de acties per bekken.
FichesActienummerActietitel
fiche2_F_0003Onderzoek naar de wenselijkheid van een financieel instrument om spaarzaam watergebruik uit onbevaarbare waterlopen te stimuleren, afgestemd op onttrekking grondwater en de bevaarbare waterlopen
fiche2_F_0004Haalbaarheidsonderzoek naar de financiering van de sanering van niet toewijsbare bronnen via een collectief instrument
fiche2_F_0005Evalueren van de noodzaak van een bijkomend financierend of ecologisch instrument in antwoord op de impact van megatrends op de waterketen
fiche2_F_0006Evalueren van de noodzaak van een bijkomend financierend of regulerend instrument om de reductiedoelstellingen uit diffuse bronnen te realiseren
fiche2_G_0003De financieringsstromen en -instrumenten voor waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeleid heroriënteren, versterken en uitbreiden om verdere stappen te zetten naar een sluitende financiering.
fiche2_G_0004Inventariseren van optimalisatiemogelijkheden voor het aanrekenen van milieu- en hulpbronkosten
fiche2_G_0005Onderzoeken optimalisaties heffing op waterverontreiniging i.f.v. innovatieve en circulaire ontwikkelingen en mogelijke doorvertaling naar de tariefstructuren voor de aanrekening van bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding door waterbedrijven
fiche2_G_0006Onderzoeken van optimalisaties van de heffing op de winning van grondwater
fiche2_J_0001Responsabiliseren van de spelers binnen de SI door het opvolgen van investeringsplannen en financiële middelen om netwerken verantwoord te onderhouden, optimaliseren en uit te breiden en te innoveren rond circulaire en decentrale technologieën
fiche2_J_0002Responsabiliseren van de watermaatschappijen via tariefregulering en investeringsplannen om de netwerken verantwoord te onderhouden en innovatief te optimaliseren
fiche2_J_0003Aanrekenen van de integrale waterfactuur (+ restheffing) en met betrokkenen onderzoeken of er optimalisatiemogelijkheden zijn omtrent het aanrekenen van heffingen op de waterfactuur
fiche2_K_0001Update heffingenbeleid met betrekking tot de grondwaterwinning vanaf heffingsjaar 2024
fiche3_A_0007Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam watergebruik bij huishoudens
fiche3_A_0009Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam watergebruik bij bedrijven
fiche3_A_0010Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam watergebruik via intermediairen
fiche3_A_0011Ontwikkelen communicatie- en sensibiliseringsstrategie met een gezamenlijke boodschap in relatie tot waterschaarste en droogte
fiche3_A_0012Inzetten op en stimuleren van kennisdeling via het organiseren van opleidingen, het uitwisselen van informatie over proefprojecten en het opzetten van lerende netwerken en living labs
fiche3_A_0013Slimme sturing in industriële processen, toepassen van technieken om water te besparen
fiche3_A_0014Onderzoek naar en opzetten van een gemeenschappelijk innovatieprogramma en hub voor innovatieve en duurzame wateroplossingen met de focus op industrie en landbouwbedrijven - onderzoek Steunpunt Duurzaam Waterbeheer
fiche3_A_0015Ontwikkeling van een waterkwetsbaarheids/risicotest en onderzoek naar de mogelijke koppeling aan de wateraudit
fiche3_A_0016Promoten van slim watergebruik - bij alle sectoren - gekoppeld aan digitale watermeters
fiche3_A_0018Instrument wateraudit en waterscan uitwerken
fiche3_A_0019Sensibilisering, opleiding, advisering van land- en tuinbouwers met het oog op een duurzamer en efficiënter watergebruik en een duurzame bedrijfsvoering.
fiche3_A_0021Inzetten mobiele pompinstallaties via raamcontract
fiche3_A_0022Uitvoeren structurele herstellingen aan sluizen (waterbesparing)
fiche3_B_0006Uitwerken en ontsluiten van een aanwendingskader voor circulair watergebruik
fiche3_B_0007Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden om een alternatieve waterbron in te zetten voor toepassingen bij bedrijven
fiche3_B_0008Uitwerken van een wettelijk kader voor het hergebruik van afvalwater - inclusief hergebruik van RWZI-effluent (verordening water-reuse)
fiche3_B_0010Hergebruik van restwater van voedingsbedrijven bij lokale land- en tuinbouwers stimuleren
fiche3_C_0002Locatiespecifiek onderzoek naar mogelijkheid voor de aanleg en benutting van netwerken voor alternatieven waterbronnen en indien positief toepassen.
fiche3_C_0003Optimaal beheer van openbaar waterdistributienetwerk
fiche3_E_0003Vanuit onderzoek evolueren naar een langetermijnvisie ivm gewasadaptatie
fiche3_E_0004Onderzoek naar en ontwikkeling van een kennisplatform dat de bestaande informatie inzake droogte en waterschaarste verbindt en ontsluit
fiche3_E_0005Onderzoek naar haalbare oplossingen voor circulair watergebruik
fiche3_E_0006Onderzoek naar de impact van klimaatverandering en droogte op wijzigingen in watervraag en de beschikbaarheid van de ruwwaterbronnen voor de drinkwaterproductie met het bewaken van een duurzaam gebruik van de zoetwaterbronnen
fiche3_E_0008Onderzoek naar watergebruik in de landbouwsector via landbouwtrajecten
fiche3_F_0001Inzicht verwerven in en het aanpakken van illegale grondwaterwinningen
fiche4A_A_0018Wettelijke verankering van de adviesfunctie voor de drinkwatermaatschappij in de onttrekkingsgebieden voor grondwaterwinning en in beschermingszones grondwater voor de productie van drinkwater
fiche4A_A_0019Opvolgen van uitvoering van de acties opgenomen in het charter ‘Meersporenaanpak’ door de betrokken partners.
fiche4A_A_0020Inventariseren, beoordelen, prioriteren van lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de onttrekkingsgebieden grondwaterwinning.
fiche4A_A_0021Opmaak van afsprakenkaders (protocol) met de verschillende stakeholders met impact op het bronbeschermingsbeleid in Vlaanderen.
fiche4A_A_0023Sensibiliseren van particulieren en terreinbeheerders over het voorkomen en alternatieven voor het gebruik van pesticiden in de onttrekkingsgebieden grondwaterwinning
fiche4A_A_0024Adviesverlening door de betrokken drinkwatermaatschappijen bij vergunningsaanvragen in de onttrekkingsgebieden grondwaterwinning
fiche4A_A_0025Uitwerken van een waakmeetnet in de onttrekkingsgebieden grondwaterwinning
fiche4A_A_0026Aanstellen omgevingsmanager binnen de onttrekkingsgebieden grondwaterwinning: focus op sensibilisatie en oplossingsgerichte samenwerking ikv micropolluenten, nutriënten en waterbeschikbaarheid
fiche4A_A_0027Opmaak van concrete actieplannen Bronbescherming drinkwater per onttrekkingsgebied
fiche4A_B_0017Ontwikkelen van specifieke normen voor de grondwaterkwaliteit in (de omgeving van) speciale beschermingszones metgrondwaterafhankelijke vegetaties
fiche4A_B_0018Ontwikkelen van specifieke normen voor de grondwaterstanden (op basis van GXG's) in (de omgeving van) speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties
fiche4A_C_0006In kaart brengen en beschermen van veengebieden in Vlaanderen
fiche4A_C_0007Ontwikkelen aangepaste methodiek voor de beoordeling van de toestand van het grondwater rekening houdend met het specifieke normenkader ontwikkeld voor grondwater in (de omgeving van) speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties
fiche4A_D_0002Communicatie naar toezichthouders over het bronbeschermingsbeleid drinkwater met de focus op het toezichtkader
fiche4B_C_0005Opvolgen van uitvoering van de acties opgenomen in het charter ‘Meersporenaanpak’ door de betrokken partners
fiche4B_C_0006Inventariseren van locaties waar vul- en spoelinstallaties ter preventie van puntlozingen pesticiden in onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning nodig zijn
fiche4B_C_0008Inventariseren, beoordelen, prioriteren van lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning.
fiche4B_C_0009Onderzoeken waar extra bufferzones nodig zijn in de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning
fiche4B_C_0010Opmaak van afsprakenkaders (protocol) met de verschillende stakeholders met impact op het bronbeschermingsbeleid in Vlaanderen.
fiche4B_C_0012Sensibiliseren van particulieren en terreinbeheerders over het voorkomen en alternatieven voor het gebruik van pesticiden in de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning
fiche4B_C_0013Uitwerken van het wettelijk kader rond afbakening van de zone van hogere bescherming, milieukwaliteitsnormen OW bestemd voor de productie van drinkwater en handelingen binnen de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning
fiche4B_C_0014Adviesverlening van de betrokken drinkwatermaatschappijen bij vergunningsaanvragen in de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning
fiche4B_C_0015Aanstellen omgevingsmanager binnen de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning: focus op sensibilisatie en oplossingsgerichte samenwerking ikv micropolluenten, nutriënten en waterbeschikbaarheid
fiche4B_C_0017Wettelijke verankering bij vergunningsaanvragen van de adviesfunctie voor de betrokken drinkwatermaatschappij in de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning
fiche4B_C_0018Opmaak van concrete actieplannen Bronbescherming drinkwater per onttrekkingsgebied
fiche4B_D_0226Ontwikkelen van specifieke normen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in (de omgeving van) speciale beschermingszones met oppervlaktewaterafhankelijke habitats en soorten
fiche4B_F_0028Onderzoek van de impact van de kwaliteit van drainagewater op de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning m.b.t. pesticiden en meststoffen
fiche4B_F_0029Studies rond het voorkomen en de impact van emerging substances binnen de onttrekkingsgebieden oppervlaktewaterwinning
fiche4B_G_0003Uitwerken van een beleidskader voor een betere bescherming van stilstaande wateren
fiche4B_G_0005Communciatie naar toezichthouders over het bronbeschermingsbeleid drinkwater met de focus op het toezichtskader
fiche5A_A_0005Onderzoek naar de opties voor een bijsturing van de vergunningsregelgeving mbt grondwaterwinning door particulieren en implementeren van de voorkeursopties
fiche5A_A_0006Verdere optimalisatie van de monitoringstrategie en -programma met het oog op uitvoeren van druk-, trend- en impactanalyses in het algemeen en specifiek voor de bepaling van de freatische grondwaterstandindicator
fiche5A_A_0007Optimalisatie en eventuele uitbreiding van het bestaande primair meetnet voor monitoring van grondwaterpeilen en stijghoogten (incl. automatisatie en digitalisering)
fiche5A_A_0008Nieuwe ontwikkelingen voor de ontsluiting en/of optimalisatie van de bestaande visualisatie van en communicatie omtrent de grondwaterkwantiteitsdata (incl. specifieke tools/lokettten) via het platform Databank Ondergrond Vlaanderen
fiche5A_A_0026Aanpassen en implementeren wetgevend kader voor draineringen
fiche5A_C_0011Uitbouwen en gebruiken van instrumentarium ten behoeve van de jaarlijkse verwerking van kwantiteitsdata met het oog op de evaluatie van de effecten van maatregelen en de doelstellingen van de kwantitatieve toestand van grondwater
fiche5A_C_0012Evalueren, optimaliseren en verder uitbouwen van het grondwatermodellen-instrumentarium tbv het kwantitatief grondwaterbeleid en -beheer
fiche5A_C_0013Verdere verfijning van de inschatting van de impact van klimaatverandering en maatschappelijke tendensen op waterbeschikbaarheid in de freatische watervoerende lagen.
fiche5A_C_0014Het in kaart brengen van de kwetsbare gebieden wat betreft de waterbeschikbaarheid met het oog op het gebruik van grondwater als klimaatrobuuste waterbron.
fiche5A_C_0015Verder uitwerken beleidsinstrumentarium rond bronbemalingen, uitbouwen tools om te komen tot betere inschatting van en bescherming tegen negatieve impact van bemalingen en inzetten op kennisdeling over bronbemalingen bij lokale besturen en aannemers
fiche5A_C_0017Uitbouwen en uitbaten van een regulier en een specifiek grondwatermeetnet voor de monitoring van de (korte en lange termijn) effecten van droogte op grondwaterafhankelijke natuur
fiche5A_C_0018Samenbrengen en ontsluiten van voor droogterisicobeheer relevante data en informatie van menselijke interactie in de ondergrond (via 3D ondergrond kadaster) en verder inzetten op systematische uitbreiding gegevensbasis in DOV mbt bodem en ondergrond
fiche5A_C_0019Update van de drainageklasse van de bodemkaart door koppeling van grondwaterstatistieken aan de bodemkaart
fiche5A_C_0020Invloed van veranderende watertafel op risico's door specifieke samenstelling van geologische ondergrond onderzoeken
fiche5A_C_0021Onderzoek naar wederzijdse impact tussen ondiep grondwater en rioleringsnetwerk
fiche5A_C_0022Onderzoek naar en implementatie van technieken om actief water te injecteren in de diepe ondergrond (cfr. diepe Aquifer Storage Recharge ASR en Managed Aquifer Recovery MAR) in de winter door de drinkwaterbedrijven
fiche5A_C_0023Uitwerken van een gebiedsspecifiek herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden die kampen met structurele verdroging.
fiche5A_C_0025Inventariseren van best practices rond waterefficiënt beregenen
fiche5B_A_0018De opmaak van een duidelijk kader voor het peilbeheer van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen
fiche5B_B_0031Innovatieve infrastructuur uitbouwen op bevaarbare (en onbevaarbare) waterlopen
fiche5B_C_0017Inzetten van instrumenten (uit nieuw GLB) om organisch stofgehalte in de bodem te verhogen.
fiche5B_C_0018Afdoende bescherming van de (belangrijkste) infiltratiegebieden en waterconserveringsgebieden via een aangepast bodemgebruik
fiche5B_C_0019Opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor vallei- en wetlandherstel
fiche5B_C_0020Het instrument VLIF uit het GLB inzetten om land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren om investeringen uit te voeren die de risico's op waterschaarste en overstromingen kunnen verminderen
fiche5B_C_0021Evaluatie, optimalisatie en vernieuwing van het waterbeleid en beleidsondersteunende instrumenten met het oog op een verhoogde infiltratie en waterconservering
fiche5B_C_0022Bosuitbreiding en de omvorming van naaldbos naar (gemengd) loofbos of heide- en landduinvegetaties
fiche5B_C_0023Implementatie en ondersteuning van nieuwe evoluties in het waterbeleid in het bredere omgevingsbeleid
fiche5B_C_0039Stimuleren van het inzetten van groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven ikv Blue Deal (VV0029) door middel van pré-ecoregelingen en (niet) productieve investeringssteun waardoor het risico op waterschaarste kan verminderen.
fiche5B_C_0048Uitvoeren vernattingsprojecten weidevogels zonnepompen
fiche5B_C_0049Stimuleren van de aanleg van groenblauwe infrastructuur in de open ruimte via Water+Land+Schap 2.0, de oprichting van een grondenbank Blue Deal en gebiedsfondsen
fiche5B_E_0062Meer gedetailleerde monitoring van de captatiegegevens
fiche5B_E_0063Opbouw van kennis over drainage(grachten), irrigatiebehoeften en wateraanbod
fiche5B_E_0064Ecohydrologische knelpuntenanalyse van de Vlaamse natuurgebieden (SBZ, VEN) en beschermde soorten in functie van de realisatie van een gunstige staat van instandhouding.
fiche5B_E_0065In kaart brengen langere termijn risico's droogte voor de bodemkwaliteit
fiche5B_E_0066Ontwikkeling globaal proactief watersysteemmodel/waterbalansen + stresstest
fiche5B_E_0068Uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van captatieverboden.
fiche5B_E_0071Verdere uitbouw en onderhoud van het hydro-meteorologisch meetnet
fiche5B_E_0072Uitvoeren studie economische impact van droogte op de scheepvaart
fiche5B_E_0073Verder uitwerken van het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste
fiche5B_G_0008Onderzoek naar herziening van bestaande internationale waterverdelingsafspraken en de opmaak van nieuwe intergewestelijke en internationalewaterverdelingsafspraken
fiche5B_I_0001Verder stroomlijnen en faciliteren van communicatie met grensregio’s.
fiche5B_I_0004Continue opvolging, monitoring en coördinatie waterschaarste en droogte
fiche6_A_0019Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten i.k.v. resiliënt bouwen van nieuwe gebouwen in overstromingsgebieden
fiche6_A_0020Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten voor de realisatie van een bouwverbod
fiche6_A_0021De optimalisatie van het instrument watertoets, inlcusief klimaatbestendiger maken
fiche6_A_0022Gevolg geven aan de startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden door herbestemming van de noodzakelijke deelgebieden via de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden of via ruimtelijke uitvoeringsplannen.
fiche6_B_0010(Verder) onderzoek naar de aanpak van geïsoleerde woningen en gebouwen met een hoog overstromingsrisico
fiche6_C_0017Uitrol van het resiliënt verbouwen van bestaande overstromingsgevoelige gebouwen faciliteren en concretiseren
fiche6_C_0018Verder onderzoek naar klimaatrobuuste landbouwgewassen
fiche6_D_0003Onderzoek naar de hervorming van de federale kaart met risicozones voor overstromingen, in overleg met andere gewesten
fiche6_D_0004Onderzoek, samen met de verzekeringssector, rond de potentiële rol van de sector in de meerlaagse waterveiligheid.
fiche6_F_0300Verder onderzoek naar de slimme sturing van hemelwaterinfrastructuur hemelwateropvang
fiche6_K_0006De instrumenten waarmee we overstromingen voorspellen en burgers waarschuwen worden verder uitgebouwd. We zetten meer in op verdere kennisopbouw van voorspellingen en management van extreme zomeronweders
fiche6_K_0007Het crisisbeheer in periodes van hoogwater wordt in overleg tussen de waterbeheerders en de crisisdiensten verder op punt gesteld. Crisisoefeningen zijn cruciaal om de samenwerking verder te optimaliseren.
fiche6_L_0002We optimaliseren de informatieplicht door ook rekening te houden met maatregelen die de schade door overstromingen vermijden en de mogelijke effecten van klimaatverandering
fiche6_L_0003Ondersteunende tools en gerichte opleidingen voor specifieke doelgroepen (architecten, studiebureaus, ingenieurs, aannemers, landbouwers,…).
fiche6_L_0004Sensibiliseringscampagnes (communicatieprojecten) uitvoeren gericht op informeren van burgers in overstromingsgevoelig gebied
fiche6_L_0005Participatieprojecten uitvoeren gericht op informeren van burgers in overstromingsgevoelig gebied
fiche6_L_0006Onderhouden en verder ontwikkelen en optimaliseren van de waterinfo-website
fiche6_M_0013Opmaak evaluatierapporten na overstromingen
fiche6_N_0036Onderbouwende studies en analyses om de kennis over de effecten van klimaatverandering en de mogelijke impact van maatregelen verder uit te bouwen
fiche6_N_0037Verfijning en actualisatie opmaak gevaarkaarten, schadekaarten en risicokaarten die ook rekening houden met de mogelijke impact van klimaatverandering
fiche6_N_0038Hydraulische modelleringsstudies, inclusief het opstellen van integrale modellen en overstromingsscenarioberekening ten behoevevan de uitvoering van projecten op terrein
fiche6_O_0001Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op de naleving van de watertoets
fiche7A_D_0009Verdere optimalisatie van het meetnet en monitoringprogramma met het oog op uitvoeren van druk-, trendanalyse en impactanalyses
fiche7A_E_0007Uitbreiding van het modelinstrumentarium en de kennis over het nutriëntentransport tussen grond- en oppervlaktewater, alsook de kennis aangaande het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen.
fiche7A_E_0008Verdere optimalisatie van de keuringsmodaliteiten voor grondwaterkwaliteitsdata
fiche7A_E_0009Uitbouwen en gebruiken van instrumentarium ten behoeve van de jaarlijkse verwerking van kwaliteitsdata met het oog op de evaluatie van de effecten van maatregelen en de doelstellingen van de chemische toestand van grondwater
fiche7A_E_0010Onderzoek naar geochemische processen en de impact op de chemische toestand van het grondwater als gevolg van een gewijzigde waterhuishouding.
fiche7A_E_0011Onderzoek naar nieuwe en opkomende stoffen in grondwater
fiche7A_E_0012Onderzoek en ontwikkelen van (klimaat)adaptieve acties met het oog op de compensatie van het negatieve effect van klimaatverandering en/of gewijzigde sturing van de waterhuishouding, op de grondwaterwaterkwaliteit (nutriënten en pesticiden)
fiche7B_A_0017Verder herzien van sectorale voorwaarden op basis van systematische opvolging van BBT / BREF
fiche7B_A_0018Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten het voorkomingsprincipe en sanering aan de bron toepassen (ook voor non-IPPC bedrijven)
fiche7B_A_0019Aanpassen permanente omgevingsvergunningen voor het aspect lozing van afvalwater door bestaande (bijstelling milieuvoorwaarden, actualisering sectorale voorwaarden,…) en nieuwe mechanismen zoals de algemene en gerichte evaluaties
fiche7B_A_0020Via omgevingsvergunningen de impact van industriële puntlozingen op het ontvangende waterlichaam beoordelen in functie van de KRW en het Wezer arrest (handleiding impact, stappenplan Wezer)
fiche7B_A_0021Gebruik van effectgerichte testen voor de karakterisatie van complexe afvalwaters
fiche7B_B_0017Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten preventieve maatregelen opleggen voor het vermijden van calamiteiten bij bedrijven en het beperken van de gevolgen
fiche7B_C_0006Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door andere bronnen dan industrie.
fiche7B_C_0007Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door industriële puntbronnen.
fiche7B_C_0008Beperken van emissies bij calamiteiten met minerale olie
fiche7B_D_0060Verzekeren van de afstemming op planniveau van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (incl. GLB post 2022) en het mestbeleid (post 2022) met het integraal waterbeleid inzake nutriënten en pesticiden
fiche7B_D_0061Gebiedsgerichte inzet van de instrumenten uit het landbouw-, mest-, erosie- en (land)inrichtingsbeleid ter verbetering van de waterkwaliteit afgestemd op de waterlichaamspecifieke doelstellingen van het integraal waterbeleid, voor nutriënten
fiche7B_D_0062Innovatie stimuleren in de landbouw gericht op de verbetering van de waterkwaliteit voor nutriënten en pesticiden in oppervlaktewater en grondwater
fiche7B_D_0063Aanpassing en actualisatie conditionaliteit gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid, inzake nutriënten.
fiche7B_D_0064Het instrument ecoregelingen inzetten om de emissies van nutriënten vanuit de landbouw naar oppervlaktewater en grondwater te beperken
fiche7B_D_0065Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen uit het GLB inzettenom de emissies van nutriënten naar oppervlaktewater en grondwater te beperken
fiche7B_D_0066Het instrument “betalingen toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB inzetten om een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen voor landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche7B_D_0067Het instrument investeringen (VLIF) bijsturen waarbij land- en tuinbouwers aangemoedigd worden om hun bedrijfsstructuren te verduurzamen zodat ze hun bijdrage leveren aan de doelstellingen om de emissie van nutriënten te beperken
fiche7B_D_0068Voorlichting en begeleiding van landbouwers in functie van de bijdrage van landbouw aan de beperking van de emissie van nutriënten
fiche7B_D_0069Formuleren van doelstellingen voor het mestbeleid voor de periode 2023-2026 en 2027-2030
fiche7B_D_0070Aanpassing van de bemestingsregels in functie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche7B_D_0071Aanpassen en uitvoeren van gebiedsgerichte maatregelen in kader van het mestbeleid en het waterbeleid voor de realisatie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche7B_D_0072Uitbreiden van de bestaande regelgeving om puntlozingen van erf- en silosappen te voorkomen
fiche7B_D_0073Maatregelen voor de beperking van de directe verliezen naar oppervlaktewater tijdens bemesting van percelen langs waterlopen
fiche7B_D_0074Beheersen van de dierlijke mestproductie voor de realisatie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche7B_D_0075Landbouwbodemkwaliteit verbeteren ten einde de nutriëntenverliezen door uitspoeling en erosie te verminderen
fiche7B_E_0019Ontwikkelen en uitvoeren van een gebiedsgericht beleid met inzet van o.a. instrumenten uit het landbouwbeleid ter verbetering van de waterkwaliteit afgestemd op de waterlichaamspecifieke doelstellingen van het integraal waterbeleid, voor pesticiden
fiche7B_E_0020Aanpassing en actualisatie conditionaliteit gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid, inzake pesticiden
fiche7B_E_0021Het instrument ecoregelingen wordt ingezet voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid inzake pesticiden
fiche7B_E_0022Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen uit het GLB wordt verder ingezet met betrekking tot beperking van emissies van pesticiden
fiche7B_E_0023Het instrument “betalingen toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB inzetten voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid inzake pesticiden
fiche7B_E_0024Het instrument VLIF inzetten ter realisatie van doelstellingen van het integraal waterbeleid inzake pesticiden
fiche7B_E_0025Het instrument geïntegreerde gewasbescherming (IPM) verder aanpassen om de doelstellingen waterkwaliteit te behalen
fiche7B_E_0026Sensibiliseren op een correct gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw
fiche7B_E_0027Wetgevende initiatieven ontplooien om puntvervuilingen door het gebruik van pesticiden te voorkomen
fiche7B_E_0028Sensibilisering rond het verbod op gebruik van pesticiden in VEN-gebied en specifiek aangeduide zones
fiche7B_F_0002Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij terreinbeheerders
fiche7B_G_0002Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij burgers
fiche7B_I_0118Uitbouw van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 2
fiche7B_I_0119Uitbouw van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 3
fiche7B_I_0120Uitbouw van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 4
fiche7B_I_0121Uitbouw van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 5
fiche7B_I_0122Uitbouw van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 6
fiche7B_I_0130Uitwerking van een kader voor de afweging van centrale versus decentrale zuiveringsconcepten
fiche7B_J_0052De performantie van de verschillende onderdelen van de saneringsinfrastructuur waarborgen door een onderbouwd en risico-gebaseerd asset management
fiche7B_J_0053Actualiseren van de Code van goede praktijk in functie van klimaatadaptatie
fiche7B_J_0054Opmaak van een toolbox voor afweging van opportuniteiten van investeringen inzake saneringsinfrastructuur
fiche7B_J_0055Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 2
fiche7B_J_0056Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 3
fiche7B_J_0057Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 4
fiche7B_J_0058Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 5
fiche7B_J_0059Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 6
fiche7B_J_0069Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur
fiche7B_K_0025Onderzoek ter onderbouwing van het mestbeleid met oog op de verbetering van de waterkwaliteit
fiche7B_K_0026Uitbreiding van het modelinstrumentarium en de kennis over het nutriëntentransport tussen grond- en oppervlaktewater en op het vlak van het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen
fiche7B_K_0027Onderzoek naar het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater en grondwater, de relatie met landbouwactiviteiten en de biologische impact
fiche7B_K_0028Onderzoek en ontwikkelen van klimaatadaptieve acties met het oog op de compensatie van het negatieve effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit (nutriënten en pesticiden)
fiche7B_K_0029Onderzoek om het gebruik van verboden pesticiden voorkomen
fiche7B_K_0038Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten
fiche7B_K_0039De automatisatie van het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater
fiche7B_K_0040Verfijnen van de massabalans voor kobalt d.m.v. preciezere metingen in het grondwater
fiche7B_L_0012Extra inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering
fiche7B_L_0013Extra inzetten op toezicht en handhaving naleving milieuvoorwaarden van vergunde lozingen, en onvergunde lozingen
fiche7B_L_0014Extra inzetten op toezicht en de handhaving van lozingen van sappen van natte biomassa
fiche7B_L_0015Extra inzetten op toezicht en handhaving inzake correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met aandacht voor zowel‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven
fiche7B_L_0016Extra inzetten op toezicht en handhaving van de naleving van de bepalingen in het mestdecreet inzake bemesting en mestgebruik met aandacht voor zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven
fiche7B_L_0017Extra inzetten op toezicht en handhaving van de naleving van de diverse afstandsregels (mestdecreet, wet onbevaarbare waterlopen, DIWB) met aandacht voor zowel ‘compliance promotion' als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven
fiche7B_M_0018Verderzetten en versterken van de intrabelgische samenwerking via het overlegplatform water en het Gebiedsgericht Overleg Water (GOW)
fiche8A_D_0111Opmaken van een afwegingskader en visiekaarten voor oeverzones
fiche8A_D_0112Afstemmen van de procedures in het Waterwetboek en het decreet landinrichting voor de realisatie van oeverzones
fiche8A_D_0113Uitwerken van gerichte sensibiliseringcampagnes over de multifunctionaliteit en de meerwaarde van oeverzones voor specifieke doelgroepen
fiche8A_D_0114Mogelijkheden onderzoeken en voorstellen om via het GLB post 2020 een stimulerend beleid te voorzien voor de realisatie van oeverzones
fiche8A_D_0185Uitwerken van een aangepast beleidskader voor de bescherming van grachten
fiche8A_E_0303Opmaken van een uitvoeringsplan voor het wegwerken van de prioritaire vismigratieknelpunten volgens de geactualiseerde prioriteitenkaart
fiche8A_E_0304Migratie van de databank vismigratie
fiche8A_E_0305Uitwerken van een plan van aanpak voor de sanering van de prioritaire pompgemalen ikv het palingbeheerplan
fiche8A_E_0306Uitwerken van een visie op de herintroductie van macrofyten
fiche8A_G_0002Kennis verzamelen m.b.t. de (kosten)effectiviteit van verschillende hydromorfologische herstelmaatregelen via systematische monitoring
fiche8A_J_0001Vaststellen van het ecologisch minimumdebiet of minimumpeil in de verschillende waterlooptypes in uitvoering van de e-flow
fiche8A_J_0002Optimaliseren van de monitoring en de beoordeling van de hydromorfologie met implementatie van alle aspecten van de e-flow
fiche8A_J_0003Definiëren van het goed ecologisch potentieel (GEP) en het maximaal ecologisch potentieel (MEP) inzake hydromorfologie voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen
fiche8A_K_0001Opvolgen en indien nodig bijsturen van herstel- en beheermaatregelen voor bever
fiche8A_K_0002Opvolgen en indien nodig bijsturen van de herstel- en beheermaatregelen voor otter
fiche8A_K_0004Evalueren code goede natuurpraktijk waterlopen, inclusief opleiden waterbeheerders
fiche8A_L_0001Delen van kennis, bepalen van de meest (kosten)efficiënte bestrijdingsmethode en uitwerken van een gezamenlijke bestrijdingsstrategie voor relevante invasieve uitheemse soorten
fiche8B_A_0098Prioritaire gebieden van sedimentaanvoer naar waterlopen en riolering in heel Vlaanderen identificeren tegen 2022
fiche8B_A_0099Tegen begin 2022 een concreet sensibiliseringsactieplan 2022 - 2027 voor het toepassen van erosiebestrijdende maatregelen in de land- en tuinbouwsector opstellen.
fiche8B_A_0100Erosiebestrijdingsscenario's uitwerken voor de prioritaire gebieden van sedimentaanvoer naar waterlopen en riolering tussen 2023 en 2027
fiche8B_A_0101Het sensibiliseringsactieplan 2022 - 2027 voor het toepassen van erosiebestrijdende maatregelen in de land- en tuinbouwsector stapsgewijs uitvoeren in de periode 2022 - 2027.
fiche8B_A_0102Verhogen van de toepassingsgraad van de instrumenten en maatregelen van het Erosiebesluitin de periode 2023-2027 via het faciliteren van de grondinname, het aanpassen van het Erosiebesluit en het stimuleren van de gemeenten
fiche8B_A_0103De inzet van de instrumentenkoffer van het Landinrichtingsdecreet aanmoedigen via een sensibiliseringstraject aan de hand van een pilootgebied
fiche8B_A_0104Stimulerend beleid voorzien ter voorkoming van bodemerosie via ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen.
fiche8B_A_0105Zorgen voor meer productieve en niet-productieve investeringen ter voorkoming van bodemerosie tussen 2022 en 2027
fiche8B_A_0106Jaarlijks per bekken communiceren over de realisatie van erosiebestrijdingsmaatregelen binnen een gebiedsgericht integraal project
fiche8B_A_0107jaarlijks via minstens één nieuwsbrief van elke provincie en/of VVP in een artikel de realisatie van erosiebestrijdingsmaatregelen ter vermindering van de sedimentaanvoer naar waterlopen en riolering aankaarten
fiche8B_B_0048Uitvoering van(standaard) sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 2de en 3de categorie en de publieke grachten
fiche8B_B_0049Tegen 2023 per (segment van een) bevaarbare waterloop de huidige baggerachterstand (zowel qua hoeveelheid als qua raming kostprijs) bepalen, alsook de verwachte jaarlijkse aangroei, inclusief een plan van aanpak om dit aan te pakken
fiche8B_B_0050Het plan van aanpak (2023-2028) om de baggerachterstand op de bevaarbare waterlopen weg te werken stapsgewijs uitvoeren.
fiche8B_B_0051Uitvoering van(standaard) sedimentruimingen op de bevaarbare waterlopen
fiche8B_B_0052Uitvoering van (standaard) sedimentruimingen op de maritieme toegangen en in de havendokken
fiche8B_B_0053Uitvoering van(standaard) sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1e categorie
fiche8B_C_0065jaarlijks in elke provincie communiceren over de aanpak van de waterbodemproblematiek bij een waterloopgerelateerde herinrichtingswerk op gemeentelijk of provinciaal niveau
fiche8B_C_0066Jaarlijks per bekken communiceren over de aanpak van de waterbodemproblematiek binnen een gebiedsgericht integraal project
fiche8B_D_0088Tegen eind 2024 wordt een duidelijk kader uitgewerkt wanneer na waterbodemonderzoek dient te worden overgegaan tot sanering.
fiche8B_D_0089Tegen 2022 worden de potentiële hotspots in de verschillende provincies verder onderzocht met bijkomende aandacht voor emerging contaminants en prioritaire stoffen. Er wordt een prioriteringslijst voor de sanering van effectieve hotspots opgesteld
fiche8B_D_0090Tegen eind 2027 worden 100 km prioritair aangeduide waterbodems onderzocht.
fiche8B_D_0091Tegen 2027 wordt een beoordelingskader uitgewerkt voor de risicobeoordeling van waterbodems en uitgetest voor een aantal cases
fiche8B_D_0092Probematiek Emerging Contaminants bij waterbodems / oevers in kaart brengen
fiche8B_D_0093tussen 2023 en 2027 wordt voor 10 hotspots van vervuilde waterbodems een concreet saneringsplan opgesteld
fiche8B_D_0094Jaarlijks 1 sanering van een vervuilde waterbodems die als prioritair aangeduid werd, aanvangen.
fiche8B_D_0095Juridische ondersteuning bij de verschillende waterbodemonderzoeken - uitklaring saneringsplicht(doorlopend)
fiche8B_D_0096Stimuleren van aandacht voor waterbodemproblematiek binnen gebiedsgerichte integrale projecten en bij waterloopgerelateerde herinrichtingswerken op gemeentelijk en provinciaal niveau.
fiche8B_E_0004In 2023 de uitvoering van het plan van aanpak om de afzet van herbruikbare bagger- en ruimingsspecie te vergroten, evalueren en bijsturen.
fiche8B_E_0005Tegen 2023 een voorstel van meerjarenprogramma en meerjarenbegroting voor bagger- en ruimingswerken opmaken en aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorleggen
fiche8B_E_0006Tegen 2022 een meerjarenoverzicht van projecten die potentieel BRS kunnen doen afnemen opmaken en dan actueel houden via de sedimentverkenner
fiche8B_E_0007Circulaire economie - Vlaanderen Circulair:Green Deals: kijken hoe in bestekken kan gezorgd worden voor meer hergebruiksmogelijkheden van BRS.
fiche8B_F_0092Continue verbetering van de sedimenttransportmodellen voor het Schelde Estuarium
fiche8B_F_0093Ontwikkeling van een geïdealiseerd 3D sedimenttransportmodel voor het Schelde estuarium in de iFlow modelomgeving
fiche8B_F_0094Ontwikkelen van een sedimenttransportmodel voor de onbevaarbare waterlopen tegen 2022
fiche8B_F_0095Vertrekkende vanuit de systeemanalyse van het water-sedimentsysteem (uitgevoerd in JJJJ), verdiepen we tegen 2024 de modellen die een grotere hefboomkracht bezitten om het watersedimentsysteem teverduurzamen/ veerkrachtig te maken.
fiche8B_F_0096tegen begin 2022 een gezamenlijk Vlaams actieplan voor de verdere uitbouw van het sedimentmeetnet opmaken;
fiche8B_F_0097Tussen 2022 en 2028 het gezamenlijk Vlaams actieplan voor de verdere uitbouw van het sedimentmeetnet uitvoeren.
fiche8B_F_0098Opstellen van de sediment balans voor het Schelde Estuarium
fiche8B_F_0099De studie mbt de evaluatie van waterbodemsaneringstechnieken uit 2020 tegen 2027 updaten op basis van nieuwe verworven inzichten mbt nature based saneringstechnieken
fiche8B_F_0100Uitvoeren van onderzoek gericht op het evalueren van de efficiëntie en kosten-baten van erosiebestrijdingsmaatregelen
fiche8B_F_0101Uitvoeren van onderzoek gericht op het monitoren van erosie, sedimenttransport en erosiegerelateerde landgebruikskenmerken via innovatieve technieken (tracers, remote sensing,...)
fiche8B_F_0102tegen eind 2022 wordt een visie "sedimentverkenner 2030" opgemaakt;
fiche8B_F_0103tussen 2022 en 2030 wordt de visie "sedimentverkenner 2030" stapsgewijs gerealiseerd.
fiche8B_F_0104Tegen eind 2022 wordt een plan van aanpak voor de opmaak van het sedimentbeheerconcept 2028-2033 uitgewerkt;
fiche8B_F_0105Tegen eind 2025 wordt het sedimentbeheerconcept 2028-2033 opgemaakt.
fiche8B_F_0106Kennis verhogen over het verband tussen organische koolstof en bodemdichtheid enerzijds en de bodemvochthuishouding (waterbeschikbaarheid, waterbergend vermogen) anderzijds
fiche8B_F_0107Bodemkoolstofmonitoring in Vlaamse bodems
fiche8B_G_0001Jaarlijks de naleving van de aangescherpte erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden gekoppeld aan de bedrijfstoeslagregeling controleren op landbouwbedrijven volgens het Europese kader.
fiche9_A_0011Uitbreiden en toepassen van kennis over kosten, effecten en baten van acties
fiche9_A_0012Via een verruimde werking van de CIW komen tot een verdergaand draagvlak / betrokkenheid én engagement / co-creatie van de stakeholders (middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen) bij het waterbeleid
fiche9_A_0013Ontwikkeling en toepassing van tools en modellen voor de onderbouwing en evaluatie van doelstellingen en maatregelen
fiche9_A_0014Evaluatie en herziening van de macrofytenindex en van de GEPs voor macrofyten
fiche9_A_0015Evaluatie en herziening van de visindex en van de GEPs voor vis
fiche9_A_0016Evaluatie en herziening van de methode voor de bepaling van GEPs voor macro-invertebraten
fiche9_A_0017Tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen
fiche9_A_0018Slimme datasystemen - nieuwe modules
fiche9_A_0019Innovatief ondersteunen van samenwerkingsverbanden, raamovereenkomsten die ingezet kunnen worden om blue deal droogtemaatregelen sneller, accurater, op een nog kwalitatievere manier te gaan uitvoeren, monitoren
fiche9_A_0020Verdere uitbouw van het klimaatportaal en ontwikkeling van klimaatadapatietools
fiche9_B_0041Generieke, gebiedsgerichte en projectmatige inzet van instrumentenkoffer uit landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid, incl. ontwikkeling van een visie voor het beheer
fiche9_C_0055Versterken van de gebiedsgerichte (project)werking zodat een maximale uitvoering van het actieprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen op het terrein kan gerealiseerd worden
fiche9_C_0056In lopende en nieuw op te starten gebiedsgerichte processen en projecten worden instrumenten van verschillende partners in samenhang ingezet
FichesActienummerActietitel
fiche5B_C_0044Ontharden van een perceel met bouwpuin (ondoorboorbaar) ihkv Natuurinrichtingsproject Schuddebeurze (Middelkerke)
fiche6_F_0345Bouwen van een gecontroleerd overstromingsGebied op de Kemmelbeek ter hoogte van Vlamertinge
fiche6_F_0346Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek in Ichtegem
fiche6_F_0347Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek in Lichtervelde
fiche6_F_0348Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Koebeek in Torhout
fiche6_F_0363Verhogen van de bergingscapaciteit en ecologische oeverinrichting voor de Moerdijkvaart in Gistel
fiche6_G_0022Toetsing van de zeewering - actualisatie masterplan kustveiligheid
fiche6_G_0023Toetsing, sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies in kusthavens.
fiche6_G_0024Suppletie uitvoeren in Oostende.
fiche6_G_0025Suppletie uitvoeren in Mariakerke-Raversijde.
fiche6_G_0026Stormvloedkering in Nieuwpoort.
fiche6_G_0027Bouwen van een zeedijk in Middelkerke.
fiche6_G_0028Renovatie van de zeedijk in Mariakerke - Raversijde.
fiche6_G_0029Overstromingmaatregelen voor het Montgomerydok in Oostende.
fiche6_G_0030Overstromingsmaatregelen voor de zone station - Demeysluis en tunnel in Oostende.
fiche6_G_0031Veiligheidsmaatregelen voor de uitwatering van het Camerlinckgeleed in Oostende.
fiche6_H_0041Ecologische inrichting en bedijking van de Handzamevaart afwaarts het centrum van Kortemark.
fiche6_I_0106Optimaliseren van het waterbeheer rond Ieper door herinrichting van de oostelijke stadsgrachten (Kasteelgracht, Wieltjesgracht) in functie van waterafvoer.
fiche6_I_0107Herbouwen sifons Kanaal Plassendale-Nieuwpoort
fiche6_I_0108Vernieuwen pompgemaal Stenensluisvaart te Woumen in functie van visvriendelijkheid
fiche6_I_0109Inspectie en revisie van pompen van het Veurne-Ambachtgemaal te Nieuwpoort
fiche7B_E_0029Sensibiliseren en begeleiden rond pesticiden aan de Steenbeek en Ronebeek.
fiche7B_E_0030Sensibiliseren en begeleiden rond pesticiden aan de Poperingevaart en Vleterbeek.
fiche7B_E_0031Sensibiliseren en begeleiden over pesticiden aan de Grote Kemmelbeek tussen Vlamertinge en Reningelst.
fiche7B_E_0032Sensibiliseren en begeleiding mbt pesticiden Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek
fiche7B_J_0065Verminderen overstortwerking op de Kerkebeek in functie van het beschermd gebied natuurreservaat de Blankaart
fiche7B_K_0030Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken van hoge geleidbaarheidswaarden, lage zuurstofwaarden en hoge sulfaatwaarden in het afstroomgebied van de Moerdijkvaart
fiche7B_K_0031Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor macrofyten in het afstroomgebied van de Moerdijkvaart
fiche7B_K_0032Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor hoge fosforwaarden in het afstroomgebied van het Langgeleed
fiche7B_K_0033Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor matige score voor vissen in het afstroomgebied van het Langgeleed
fiche7B_K_0034Bouwen van een defosfatering op de inname naar het spaarbekken van WPC De Blankaart
fiche7B_L_0018Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen aan de Hollebeek, Spanebeek en Heidebeek.
fiche7B_L_0020Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffenDriegoedenbeek, Wanebeek, Paddenbeek en Ganzenbeek.
fiche7B_L_0023Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen aan de Zwartegatbeek, Steenmolenbeek, Velkelokerbeek, Zanddambeek en zijloopje Steenbeek.
fiche7B_M_0021Aansturen op extra nutriëntverwijdering voor de WZI Boeschepe/Godewaersvelde op de Vleterbeek in FR
fiche8A_D_0129Ecologische inrichting Van Dammesbeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0130Ecologische inrichting Ronebeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0131Ecologische inrichting Zwartegatbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0132Ecologische inrichting 's Graveneikbeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0133Ecologische inrichting Velkelokerbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0134Ecologische inrichting Steenmolenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0135Ecologische inrichting Zanddambeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0136Optimaliseren van vismigratie en opgroei mogelijkheden voor vissen in de Vleterbeek tussen de Havermuis en de Abelestationsstraat in Poperinge
fiche8A_D_0137Ecologische inrichting van de Vleterbeek tussen Zuidlaan en Boescheepseweg in Poperinge (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0138Ecologische inrichting Winterbeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0139Ecologische inrichting Lenebeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0140Ecologische inrichting Bernardsbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0141Ecologische inrichting Nattebeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0142Ecologische inrichting Hoeslandbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0143Ecologische inrichting Franse Beek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0144Ecologische inrichting Hellegatbeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0145Ecologische inrichting Sulferbergbeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0146Ecologische inrichting Scherpenbergbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0147Ecologische inrichting Klijtebeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0148Ecologische inrichting Vuile Beek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0149Ecologische inrichting Grote Kemmelbeek tussen Vlamertinge en Westouter (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0150Ecologische inrichting Ganzenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0151Ecologische inrichting Paddenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche8A_D_0152Ecologische inrichting Kleine Kemmelbeek (incl. vismigratie)
fiche8A_D_0153Ecologische inrichting van de Ieperlee in Ieper, herstel van oeverafkalvingen langs de Ieperlee in Noorschote en oplossen van het vismigratieknelpunt veroorzaakt door de stuw in Noordschote.
fiche8A_D_0154In open bedding leggen van het Provinciegeleed in Stene en van het Provinciegeleed ter hoogte van de wijk "Nieuwe Stad" in Oostende.
fiche8A_D_0155Ecologische oeverinrichting van het Kamerlingsgeleed.
fiche8A_D_0156Ecologische oeverinrichting van de Koolhofvaart in Ramskapelle.
fiche8A_D_0157Ecologische inrichting van het Langgeleed.
fiche8A_E_0392Oplossen van vismigratieknelpunten op het Langgeleed.
fiche8A_E_0419Wegwerken vismigratieknelpunten: sluizen en schuiven op de Bergenvaart, aan de Ganzenpoot en op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
fiche8A_E_0424Aanleggen van vispasseerbare bodemdrempels, van wadi en waterbuffering en zuivering van de Bollaertbeek in Voormezele, inrichting kanaal Ieper-Komen in deelgebied robuuste waterlopen Westhoek
fiche8A_E_0425Grote Beverdijkvaart: Klimaatrobuuste inrichting
fiche8A_E_0427Slibruiming Houtensluisvaart en Stenensluisvaart
fiche8A_E_0431Openlegging van de Handzamevaart in het centrum van Kortemark
fiche8B_A_0152Maatregelen tegen erosie uitvoeren voor de Bollaertbeek
fiche8B_A_0155Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Dikkebusbeek
fiche8B_A_0156Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Stenensluisvaart
fiche8B_A_0170Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Kemmelbeek
fiche8B_A_0171Maatregelen tegen erosie uitvoeren voor de Vleterbeek (ook in FR) en Robaartbeek
fiche9_B_0044Vlaggenschipproject Duinencomplex
FichesActienummerActietitel
fiche4B_B_0343Restaureren en beheer van de Blauwe Sluis en omgeving kreek in Lapscheure.
fiche4B_B_0349Uitvoeren inrichtingswerken natte natuur in Kwetshage (Meetkerkse Moeren)
fiche4B_B_0352Inrichten moerasgebied aansluitend bij de parkbegraafplaats Brugge
fiche4B_D_0256Ruimen van sediment van de Kraenepoel in Aalter.
fiche4B_D_0259Saneren van het overstort Kraenepoel in Aalter.
fiche4B_I_0027Plaatsen van een stuw t.h.v. de Oude Gentweg ten behoeve van het opstuwen van de Ringgracht voor het versterken van de invloed van kwelwater in de Kraenepoel van Aalter.
fiche4B_I_0028Extra buffering creëren op de Paulusvaart
fiche5B_A_0021Herstellen en moderniseren van het captatiepunt op de Brugse Ringvaart t.h.v. Dampoort.
fiche5B_A_0022Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Dampoortsluis
fiche5B_B_0034Verhogen van buffering, infiltratie en het ophouden van water binnen de Slependammepolder d.m.v. een aantal automatische kleppen en drempels in te bouwen op de waterlopen.
fiche5B_B_0035Plaatsen van een visvriendelijk stuw afwaarts op de Donkse Beek.
fiche5B_B_0036Vertraagde afvoer realiseren van de Donksebeek, stroomopwaarts thv N9 in Maldegem
fiche5B_B_0039Optimaliseren van bestaande stuwen en realiseren van nieuwe stuwen (Oudlandpolder)
fiche5B_B_0040Uitvoeren van droogtemaatregelen via projectoproepen (Oudlandpolder)
fiche5B_C_0037Aanleggen van een buffer voor waterberging/irrigatiebekken op de Moubeek.
fiche5B_C_0040Aanpassen van de waterinlaat Speyen op de Blankenbergse Vaart, t.h.v. de Meetkerkse Moeren (Oudlandpolder)
fiche5B_C_0041Aanpassen van de waterinlaat RWZI Brugge (Oudlandpolder)
fiche5B_E_0069Uitwerken van een voorstel van aanpassing van het meetnet in de Oudlandpolder om de waterkwantiteit en -kwaliteit beter te kunnen opvolgen in functie van kreekruginfiltratie, verzilting en peilbeheer.
fiche5B_E_0070Opmaken van een gebiedsspecifiek waterbalansmodel voor de Oudlandpolder ifv droogterisicobestrijding
fiche6_F_0350Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied thv wijk "Rik" op de Grote Beek/Ringbeek.
fiche6_F_0352Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Ringbeek ter beveiliging van wijk Ter Vloed in Wingene.
fiche6_F_0353Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blauwhuisbeek.
fiche6_F_0354Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kloosterbeek.
fiche6_F_0376Aanleggen van een offline bufferbekken op de Rivierbeek
fiche6_G_0032Toetsen van de zeewering en actualiseren van het Masterplan Kustveiligheid.
fiche6_G_0033Toetsen van faalgedrag van sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies bij stormvloeden in de kusthavens.
fiche6_G_0034Het uitvoeren van onderhoudssuppletie om het veiligheidsniveau terug op peil te brengen thv de kustlijn De Haan - Wenduine.
fiche6_G_0035Het uitvoeren van onderhoudssuppletie om het veiligheidsniveau terug op peil te brengen thv de kustlijn Bredene - De Haan.
fiche6_G_0036Bouwen van een strandhoofdenveld als onderhoudsbeperkende maatregel thv de kustlijn De Haan - Wenduine.
fiche6_G_0037Bouwen van een westelijke strekdam om de verzanding van de havengeul van Blankenberge te voorkomen en het gesuppleerde strand vast te houden.
fiche6_G_0038Nemen van stormwerende maatregelen op de zeedijk aan de oostzijde van de havengeul van Blankenberge.
fiche6_G_0039Opwaarderen van de kerende installatie van de Demeysluis in Oostende om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche6_G_0040Plaatsen van mobiele keringen in de openingen van de reeds gebouwde stormmuren rond de haven van Oostende (Slijkensesteenweg en Vismijnlaan).
fiche6_G_0041Bouwen van een nieuwe kerende installatie in de achterhaven van Oostende om overstromingen via de Spuikom, Noordede en het Kanaal Brugge-Oostende te voorkomen.
fiche6_G_0042Opwaarderen van de kerende installatie van de Visserijsluis in Oostende om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche6_G_0044Bouwen van een stormmuur vanaf de Wandelaarkaai tot aan de Visserijsluis in Oostende.
fiche6_G_0045Bouwen van een mobiele kerende installatie in de haven van Zeebrugge thv de spoorwegtunnels onder de kustbaan (N34).
fiche6_G_0046Bouwen van stormmuren in de haven van Zeebrugge (1ste fase - zone Visartsluis - Kielbankstraat).
fiche6_G_0047Bouwen van stormmuren in de haven van Zeebrugge (2de fase - zone Oude Vissershaven).
fiche6_G_0048Opwaarderen van de kerende installatie thv de Vandammesluis in Zeebrugge om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche6_G_0049Opwaarderen van de kerende installatie thv de uitwateringsconstructie Leopoldkanaal-Schipdonkkanaal in Zeebrugge om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche6_H_0042Aanleggen van een bedijking op de rechteroever van de Noordede ter bescherming van de Nukkerwijk in Bredene
fiche6_H_0046Aanleggen van beschermingsdijken langs de Rivierbeek met maximaal behoud van de bergingscapaciteit van het valleigebied.
fiche6_I_0104Bouwen van een noodgemaal op de Lisseweegse Vaart.
fiche6_I_0110Optimaliseren van de waterbeheersing in de Zwinpolders door het vervangen van 3 buizen van de duiker Nieuwe Watergang door een koker.
fiche6_I_0111Het omleggen en herwaarderen van de Begijnewatergang.
fiche6_I_0112Renovatie van het Sas-Slijkens op het Kanaal Gent-Oostende
fiche6_I_0113Renoveren van het uitwateringskunstwerk op de monding van de Blankenbergse Vaart.
fiche6_I_0120Plaatsen van terugslagkleppen aan het Maertenssas op de Noordede.
fiche6_I_0121Automatiseren van de uitwateringsconstructie op de Isabellavaart.
fiche7B_D_0097Aanleggen van een helofytenfilter thv de samenvloeiing van de Hertsbergebeek en deRingbeek.
fiche7B_K_0036Uitvoeren van een gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor macrofyten in het afstroomgebied van de Noordede-Blankenbergse Vaart
fiche7B_K_0037Uitvoeren van een gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor vissen in de Eekloose watergang
fiche8A_D_0158Het ecologische inrichten van de Velddambeek (incl. saneren vismigratieknelpunten) en het realiseren van een indijking ter hoogte van vrijgeweidstraat in Oostkamp.
fiche8A_D_0159Herinrichten op natuurvriendelijke manier van de oevers van de Lisseweegse Vaart thv Zwankendamme.
fiche8A_D_0160Op natuurvriendelijke wijze herinrichten van de oevers van het Bromzwin.
fiche8A_D_0161Nemen van maatregelen van ecologisch herstel op de Rivierbeek: aanleg natuurvriendelijke oevers hermeandering
fiche8A_D_0162Verbreden van de Zijdelingse Vaart met natuurtechische aanleg van de oevers tussen de Westkapelse Steenweg en de Ronselaerestraat te Brugge (Dudzele).
fiche8A_D_0163Herstellen van de Poulagiebeek in open traject ter hoogte van Oedelem.
fiche8A_D_0164Op natuurvriendelijke wijze herstellen van de oevers van de Zwinnevaart.
fiche8A_D_0165Op natuurvriendelijk wijze herstellen van de oevers van de Noordede.
fiche8A_D_0166Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Steenbrugge Brug met een luik natte natuur
fiche8A_E_0394Oplossen vismigratieknelpunten en plaatsen/vervangen van stuwen met visvriendelijke vormen van opstuwing op de bovenlopen van de Rivierbeek en Hertsbergebeek: Poversbeek, Ringbeek, Jobeek, Versanebeek
fiche8A_E_0395Terug openleggen van ingebuisde trajecten in het stroomafwaarts gedeelte van de Kerkebeek ter hoogte van Brugge (Howest, Ten Boomgaard en Ter Dreve)
fiche8A_E_0396Uitvoeren van ecologisch herstel (incl vismigratie) van de Kerkebeek in Zedelgem.
fiche8A_E_0397Verhogen van de bufferingscapaciteit binnen de Zwinpolders door een bredere doorstroming van de polderwaterlopen in Knokke-Heist: verbreding van de Isabellavaart thv 2de Golf en herprofilering van de Nieuwe Watergang t.h.v het Hazegrasfort
fiche8A_E_0398Oplossen van de vismigratieknelpunten op de kanalen
fiche8A_E_0422Uitvoeren watermaatregelen van het inrichtingsplan Hazegrasdijk en Cantelmolinie (Zwinpolder)
fiche8B_C_0080Ruimen van de Oude Kerkebeek en aanleg van een sedimentvang.
fiche8B_C_0081Aanleggen van een sedimentvang van de Rivierbeek opwaarts Hogestraat in Oostkamp.
fiche9_B_0044Vlaggenschipproject Duinencomplex
FichesActienummerActietitel
fiche4B_A_0022Actueel houden en implementeren van de brondossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Gentse kanalen.
fiche4B_B_0291Uitwerken van een geïntegreerd peilbeheer voor stroomgebied Zuidlede-Moervaart i.f.v. veiligheid, landbouw en natuur
fiche4B_B_0292Uitbouwen van een meetnet voor monitoring grond- en oppervlaktewater vernatting Moervaartvallei
fiche4B_B_0293Herstel hydrologie ter hoogte van Heirnisse-Fondatie, Etbos en Puyenbroeck
fiche4B_B_0294Ecologisch en hydrologisch herstel van de Rode Geul
fiche4B_C_0019Bouwen van een defosfatering op de inname naar de spaarbekkens van WPC Kluizen
fiche4B_D_0233Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Poekebeek, Oude Kale en Meirebeek, Lieve en Brakeleiken en de Avrijevaart en Burggravenstroom
fiche4B_D_0234Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zwartesluisbeek
fiche4B_D_0235Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zuidlede
fiche4B_D_0236Uitvoeren van inrichtingsmaatregelen vanuit de ecohydrologische studie voor zone Etbos en Fondatie
fiche4B_E_0358Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar Leie en Bovenschelde, ter hoogte van de Getijdesluis te Merelbeke
fiche5B_C_0043Ontharden Site Wienerberger in de Gentse kanaalzone - Rieme Oost
fiche6_F_0328Aanleg retentiebekken te Kluizen
fiche6_F_0329Realiseren van bovenstroomse buffering op de Westlede
fiche6_I_0089Vervangen van het pompgemaal Lieve (naar Brakeleiken) door stuw + visdoorgang
fiche6_I_0090Aanleg nieuwe afwateringsweg (nieuwe Westlede) richting Sifferdok
fiche6_I_0091Moderniseren en aanpassen pompgemalen Moervaart en Zuidlede
fiche6_I_0092Optimalisatie afwatering ter hoogte van het gemaal Vrijestraat, Assenede-Sas van Gent
fiche6_I_0122Avrijevaart vervanging van gemaal aan uitstroom naar kanaal (bouwkunde en elektromechanica)
fiche7B_D_0083Oeverzoneproject op de Lieve-Brakeleiken
fiche7B_M_0019Onderzoek naar de zoutwaterproblematiek in het kanaal Gent-Terneuzen
fiche8A_D_0117Structuurherstel van de Burggravenstroom
fiche8A_D_0118Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: uitbouw Zuidlede tot groenblauwe as
fiche8A_D_0119Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: inrichting Kalvekant Zuid
fiche8A_D_0120Uitvoeren acties uit soortenbeschermingsplan voor de otter ter hoogte van de Moervaart
fiche8A_D_0121Oeverzoneproject op de Poekebeek
fiche8A_D_0122Analyse hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Oude Kale
fiche8A_D_0123Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Meirebeek
fiche8A_D_0124Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Lieve Brakeleiken
fiche8A_D_0125Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Avrijvaart-Burgravenstroom
fiche8A_D_0126Analyse hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Zuidlede
fiche8A_D_0184Creatie ecologische oevers Gentse Binnenwateren
fiche8A_E_0347Oplossen vismigratieknelpunt stuw Isabellarigool
fiche8A_E_0349Hermeandering Poekebeek 1e categorie
fiche8A_E_0350Hermeandering Oude Kale stroomafwaarts spoorweg te Landegem
fiche8A_E_0351Structuurherstel bovenloop & benedenloop van de Oude Kale
fiche8A_E_0352Verhogen laterale connectiviteit Oude Kale naar omliggende waterlopen en waterplassen
fiche8A_J_0007Herstel hydrologie ter hoogte van het Leen/Bellebargie/Lembeekse Bossen
fiche8B_D_0100Sanering Vlietbeek
fiche8B_D_0105Verwijderen van historische fosfaat verontreiniging in het spaarbekken 1 van WPC Kluizen
fiche8B_D_0106Baggerwerken Gentse Binnenwateren, sanering waterbodem
FichesActienummerActietitel
fiche3_A_0023Aanleggen pompinstallaties Durme (Groot Broek)
fiche3_B_0009Opmaak duurzaam waterkwantiteitsbeheer voor de Antwerpse Haven in samenwerking met de stakeholders
fiche4B_B_0287Ruimen en herinrichten van waterlopen in de Damvallei in Destelbergen/Laarne in functie van behoud/herstel van laagveenecosysteem Damvallei behorend tot beschermd gebied Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent.
fiche4B_B_0345Remediëren van verdroging in het afstroomgebied van de Vliet-Grote Molenbeek
fiche4B_I_0029Noordzuidverbinding gemaal Stenengoot Verrebroek vervanging van de pompen
fiche4B_I_0030Karperreed Gemaal Keetberg Melsele vervanging van de pompen
fiche4B_I_0031Selecteren van specifieke beektrajecten voor het inbrengen van dood hout in de waterloop als proefproject
fiche4B_I_0032Maatregelen in functie van behoud, uitbreiding en verbinding bestaande populaties rivierdonderpad in stroomgebied Verlegde Schijns
fiche4B_I_0033Beheer van de Antitankgracht gericht op de ontwikkeling van een typische waterplantenvegetatie, onderwaterfauna en otter
fiche5B_A_0025Klimaatadaptief peilbeheer in de Kalkense Meersen
fiche5B_A_0029Bouw van stuwconstructies op onbevaarbare waterlopen
fiche5B_B_0033Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond kasteeldomein d'Ursel in Bornem-Hingene
fiche5B_B_0037Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond domein Schemelbert langsheen de Kleine Molenbeek
fiche5B_B_0038Onderzoek naar de uitwateringsinstallatie van het moerasgebied "Wipheide" aan de Vliet te Sint-Amands
fiche5B_B_0041Vernieuwing/automatisering van de stuw op de Vliet-Grote Molenbeek te Puurs- Bornem
fiche5B_C_0028Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond kasteeldomein De Melis in Puurs-Sint-Amands
fiche5B_C_0029Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond het waterwinningsgebied de Koevoet in Londerzeel-Malderen.
fiche5B_C_0030Afstemmen tussen de watertapping van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en de Antitankgracht in droge periodes
fiche5B_C_0038Bouw van captatieplaats(en) - studiekosten en inrichtingswerken
fiche5B_G_0009Analyse van de bestaande afspraken omtrent watertoevoer en - afvoer tussen Havenbedrijf en andere waterbeheerders .
fiche6_A_0023Herbestemmen van het signaalgebied Benedenvliet via GRUP vallei Benedenvliet/Grote Struisbeek
fiche6_C_0019Onderzoek naar de haalbaarheid van bescherming van de woningen in het stroomgebied van de Grote Molenbeek-Vliet
fiche6_E_0066Afkoppelen hemelwater in bedrijvenzone Terbekehof (Antwerpen)
fiche6_E_0067Extra ruimte voor (hemel)water - extra grachten en waterlopen inclusief maaifrequentie
fiche6_F_0311Aanleggen van GOG's Kleine Molenbeek in Meise en Londerzeel (zone Leefdaal, zone 4-Eiken en beschermingsdijk zone Brusselsestraat)
fiche6_F_0312Bekijken van de mogelijkheid om een wachtbekken aan te leggen langs de linkeroever van de Grote Molenbeek in Steenhuffel en Diepensteyn
fiche6_F_0313Herinrichting van het Schoon Schijn/Kaartse Beek opwaarts de Jagersdreef in Brasschaat en Kapellen
fiche6_F_0314Klimaatrobuuste inrichting van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Benedenvliet-Grote Struisbeek aan de Rijkerooistraat in Kontich
fiche6_F_0315Klimaatrobuuste inrichting van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Wullebeek in Aartselaar (Reukens)
fiche6_F_0316Klimaatrobuuste inrichting van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Bosbeek in Rumst
fiche6_F_0317Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Trappistenbeek in Zoersel
fiche6_F_0318Inrichten van het signaalgebied ter hoogte van de Kleine Doornstraat te Antwerpen (Wilrijk) ifv bijkomende ruimte voor water.
fiche6_F_0319Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op een zijloop van Bavegemse Beek (nr. OS419) t.h.v. Volkershouw in Wetteren-Westrem.
fiche6_F_0320Opmaak ontwerp voor aanleg klimaatrobuust overstromingsgebied opwaarts Groeningenlei in Kontich
fiche6_F_0321Aanleg van een overstromingsgebied op de Kleine Struisbeek opwaarts van de Doornstraat (signaalgebied Drie Eiken - UA)
fiche6_F_0338Aanleg van een bijkomend gecontroleerd overstromingsgebied op de Molenbeek-Grote Beek in Herzele
fiche6_F_0339Uitvoering maatregelen (bufferbekken, bypass, herinrichting waterlopen, …) ter voorkoming van wateroverlast in Beveren en Sint-Gillis-Waas op de Loeverbeek (O8023), de Vrasenebeek (O8010), de Molenbeek (OS051) en de Watergang der Hoge Landen (O8032)
fiche6_F_0340Structuurherstel op de Burchtse Scheibeek in Zwijndrecht
fiche6_F_0341Onderzoek naar het realiseren van bijkomende buffering in het natuurgebied Tekbroek voor de Vliet-Grote Molenbeek
fiche6_F_0342Openleggen van de Schijnkoker in Ekeren
fiche6_F_0390In open bedding brengen van onbevaarbare waterlopen 2de en 3de categorie binnen Polder Vlassenbroek - aankoop oeverzone/percelen, studiekosten en inrichtingswerken
fiche6_F_0391Studie naar de mogelijkheden om de Zevencotesluis te Dendermonde maximaal te kunnen inzetten
fiche6_F_0402Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Roebeek te Wichelen
fiche6_G_0017Uitvoeren Sigmaplan in het Benedenscheldebekken langs de Schelde, de Rupel en de Durme
fiche6_H_0039Uitvoeren werken uit riviercontract op de Vliet Grote Molenbeek na het participatietraject te Puurs (dijk Sneppelaar…)
fiche6_H_0040Aanpak overstromingsproblematiek Knotsbosloop in Schilde en Brecht door verleggen waterloop
fiche6_H_0045Aanleg van een nieuw tracé voor de Hoeikensloop, vanaf de Boomsesteensweg te Willebroek tot aan de A12
fiche6_I_0083Aanleg van een bypass op de Steenvlietbeek voor het oplossen van wateroverlast ter hoogte van de terreinen van de school Sint-Gregorius (Brusselsesteenweg) in Melle
fiche6_I_0084Aanleggen van een gravitaire uitwatering van de Vliet in de Schelde
fiche6_I_0085Aanpassen van overwelving van de Donkse Beek ter hoogte van de Prinshoeveweg in Antwerpen
fiche6_I_0086Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op de Rollebeek aan de Nijverheidsstraat in Wommelgem
fiche6_I_0087Verwijderen van opstuwende elementen in functie van afvoercapaciteit op de benedenloop van de Boom-Nielse Scheibeek
fiche6_I_0088Aanpak wateroverlast Molenbeek in Rumst door aanleg van een bypass
fiche6_I_0098Creëren van groenblauw lint door eenzijdige verbreding incl. een onderhoudsstrook) van de Lede tussen Lichtelare (Lochristi) en Oudenbos (Lokeren)
fiche6_I_0099Uitvoeren van saneringswerken aan waterlopen Gauwstraatbeek (OS012) en de Kleine Pismolenbeek (OS013) in Kruibeke ter voorkoming van wateroverlast.
fiche6_I_0100Herinrichting van de waterloop de Vliet in Kruibeke voorhet verminderen van wateroverlast van o.a. de Ganzemeersstraat
fiche6_I_0101Bouw van een pompgemaal op de Vuntebeek ter hoogte van de monding in de Schelde
fiche6_I_0102Optimalisatie pompgemaal op de Benedenvliet in Schelle
fiche6_I_0114Vliet - Grote Molenbeek gemaal Puurs herstel van de pompcapaciteit
fiche6_I_0115Zielbeek gemaal Puurs herstel van de pompcapaciteit
fiche6_I_0116Kalkenvaart gemaal Wichelen update van de gemaalsturing
fiche6_I_0117Kalkenvaart gemaal Wichelen vervanging van het gemaal
fiche6_I_0123Bouw van een wachtbekken met pompstation op waterloop Zwarte beek ter hoogte van Driehuizen en Kier te Dendermonde inclusief aankoop oeverzones en herinrichten van de waterloop (open bedding met natuurlijke oevers)
fiche6_J_0015Verbetering afwatering Rotbeek in Zwijndrecht
fiche6_L_0007Bijstand verlenen aan de bevolking voor, tijdens en na overstromingen in het stroomgebied van de Vliet-Grote Molenbeek
fiche6_N_0039Verfijning bestaand hydraulisch model van de onbevaarbare waterloop ter hoogte van Distelstraat en Schippersdijk Dendermonde
fiche7B_B_0021Monitoren van de waterkwaliteit en uitwerken van actieprogramma voor de Molenbeek-Kottembeek en bovenlopen
fiche7B_H_0021Aanpak van relevante primaire bronnen van verontreiniging in het Antwerps havengebied, incl. TBT in de waterbodem en plastiek pellets/zwerfafval
fiche7B_J_0067Opmaak hydronautstudie voor zuiveringsgebied Laarne
fiche8A_D_0128Opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap 'De Barbierbeek verbindt' in Sint-Niklaas, Temse, Beveren en Kruibeke
fiche8A_E_0328Wegwerken van twee vismigratieknelpunten voor de Wezelse Beek (Park Wijnegem en stuw opwaarts Albertkanaal)
fiche8A_E_0329Herinrichting van de Diepenbeek in Borsbeek
fiche8A_E_0330Openleggen van de overwelving van de Kaartse Beek afwaarts de Jagersdreef in Brasschaat en Kapellen
fiche8A_E_0331Beekherstel van de Zwanebeek langs de gronden van Pidpa in Schilde
fiche8A_E_0363Studie en uitvoeren van werken rond bijkomende berging voor de stroomopwaarts gesitueerde waterlopen binnen het afstroomgebied van de Kalkenvaart
fiche8A_E_0364Oplossen van het vismigratieknelpunt op de Vliet-Grote Molenbeek aan de stuw net opwaarts het wachtbekken
fiche8A_E_0365Oplossen overige vismigratieknelpunten op de Vliet-Grote Molenbeek (Herbodinnemolen, Diepesteinmolen)
fiche8A_E_0366Structuurherstel en waterloopverruwing op de Vliet-Grote Molenbeek
fiche8A_E_0367Structuurherstel en waterloopverruwing van het Groot Schijn
fiche8A_E_0368Structuurherstel van het afwaartse traject van de Benedenvliet in Schelle
fiche8A_E_0369Wegwerken vismigratieknelpunt Benedenvliet
fiche8A_E_0370Vispasseerbaarheid mogelijk maken tussen Schelde en Tophatgracht
fiche8A_E_0412Afkoppeling van de Varenloop in Aartselaar
fiche8A_E_0413Openleggen Hoeikensloop in Willlebroek
fiche8A_E_0421Natuurvriendelijk inrichten van oeverzones/erfdienstbaarheidsstroken langs onbevaarbare waterlopen in het randstedelijk gebied
fiche8A_E_0423Kleine Molenbeekvallei: verondiepen grachten, plaatsen stuw(en), natuurtechnisch inrichten van grachten, verwijderen van ruimingswallen Broekloop en Molenbeek
fiche8A_G_0003Opportuniteiten voor structuurverbeterende maatregelen nagaan en genomen maatregelen monitoren ter hoogte van de dokinfrastructuur.
fiche8A_G_0004Bouwen van een vispaaiplaats in het wachtdok voor lichters ten noorden van de Noordlandbrug
fiche8B_A_0132Anti-erosiemaatregelen thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten, ter hoogte van de afstroomgebieden van de Grote en de Kleine Molenbeek
fiche8B_A_0135Anti-erosiemaatregelen thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten, ter hoogte van de afstroomgebieden van de Molenbeek-Grote Beek, Molenbeek-Kottembeek en Molenbeek-Gondebeek
fiche8B_C_0074Bouw sedimentvang op waterloop 6.03. Bosbeek in Willebroek (Tisselt)
fiche8B_C_0075Aanleg van sedimentvang op de Hoge Landen
fiche8B_C_0076Aanleg van de sedimentvang 4.7 op de Grote Molenbeek, omgeving Herbodinnemolen
fiche8B_C_0077Aanleg van sedimentvang 4.1 op het Groot Schijn
fiche8B_D_0103Waterbodemsanering afwaarts traject Kalkenvaart
FichesActienummerActietitel
fiche5B_A_0023Herbouwen van het sluiscomplex op de Leie in Sint-Baafs-Vijve.
fiche5B_A_0024DoortochtWervik op de Leie uitvoeren.
fiche6_C_0020Uitbreiden van het bestaande GOG op de Krommebeek.
fiche6_E_0068Herwaardering van de IJselbeek (Wervik)
fiche6_E_0069Barakkenpark (Menen)
fiche6_E_0070Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk)
fiche6_E_0071Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers
fiche6_E_0072Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte)
fiche6_F_0356Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de samenvloeiing van de Passendalebeek en de Heulebeek.
fiche6_F_0357Uitvoeren van optimalisatiewerken op de Hoge Plankenbeek.
fiche6_F_0358Uitbreiden en optimalisatie van het bestaande bufferbekken op de Geluwebeek.
fiche6_F_0360Uitbreiden en optimalisatie van het bufferbekken op de Douvebeek.
fiche6_F_0361Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Collievijverbeek.
fiche6_F_0365Uitbreiden van het bestaand gecontroleerd overstromingsgebied op de Sint-Godelievebeek.
fiche6_F_0371Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Babilliebeek en bovenlopen van de Babilliebeek.
fiche6_F_0372Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied aan het provinciaal domein De Gavers.
fiche6_F_0373Bijkomende buffering voorzien op de Bankbeek.
fiche6_F_0374Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Paddebeek.
fiche6_F_0375Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Reutelbeek/Geluwebeek.
fiche6_F_0377Realiseren van buffering op de Grote Wallebeek.
fiche6_F_0378Uitvoeren van waterbeheerswerken met inbegrip van het plaatsen van stuwen op de Bosbeek.
fiche6_F_0379Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Lampernissebeek.
fiche6_F_0380Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Lokkebeek.
fiche6_F_0381Uitvoeren van waterbeheerswerken op de Liebeek.
fiche6_F_0382Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Rakebosbeek.
fiche6_F_0383Aanleggen van een winterbed langs de Heulebeek.
fiche6_F_0384Aanleggen van een bufferbekken aan de Duivebeek.
fiche6_F_0392Realiseren van een gecontroleerd overstromingsgebied ter hoogte van de Duivigestraat
fiche6_F_0393Realiseren van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Aapbeek
fiche6_F_0394Realiseren van een gecontroleerd overstrominsgbied op de Wulfsholbeek
fiche6_F_0395Realiseren van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Vlietbeek
fiche6_F_0396Realiseren van een gecontroleerd overstromingsgebied met slibopvangbekken op de Bergmolenbeek
fiche6_F_0397Realiseren van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Duivelsbeek
fiche6_F_0398Realiseren van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Babilliebeek aansluitend aan het kanaal en de E403, eventueel in combinatie met een paaiplaats of watertappunt
fiche6_H_0044Aanleg van van een beschermingsdijk langs de Heulebeek in het centrum van Ledegem.
fiche6_J_0016Aanleggen van een nieuwe waterloop als bovenloop van de Loverbeek.
fiche8A_D_0167Hermeandering realiseren van de Heulebeek.
fiche8A_D_0168Ecologische oeverinrichting en realiseren van hermeandering van de Gaverbeek in Gaverbeekse Meersen.
fiche8A_D_0169Openleggen van de Gaverbeek ter hoogte van de Collegewijk in Harelbeke.
fiche8A_D_0170Realiseren van ecologische oeverinrichting en hermeandering op de Gaverbeek ter hoogte van De Gavers.
fiche8A_D_0171Realiseren van recreatieve verbinding in het Heulebeekdomein van Kuurne.
fiche8A_D_0172Inrichten van het "Vlaspark" waar de Heulebeek in de Leie uitmondt in Kuurne.
fiche8A_D_0173Inrichten van de Heulebeekvallei tussen Watermolenwal en Warande te Kortrijk als blauw-groene as.
fiche8A_D_0175Uitwerken van een demoproject mbt aanleg van oeverstroken en beekdalgraslanden langs de Gaverbeek en de Kasselrijbeek.
fiche8A_D_0176Realiseren van ecologische oeverinrichting van de Keibeek en Pluimbeek.
fiche8A_D_0177Doortocht Menen op de Leie uitvoeren (o.m. verbreden van de vaarweg; rivierherstel Leie).
fiche8A_D_0178Uitvoeren van kalibratiewerken pand 140 op de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve.
fiche8A_D_0179Uitvoeren van kalibratiewerken pand 150 op de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke.
fiche8A_D_0180Uitvoeren van kalibratiewerken pand 160 op de Leie tussen Harelbeke en Menen.
fiche8A_D_0181Uitvoeren van kalibratiewerken pand 170 op de Grensleie.
fiche8A_D_0182Uitvoeren van kalibratiewerken op het Afleidingskanaal van de Leie vanaf Deinze.
fiche8A_E_0399Openleggen van de koker op de Heulebeek in het centrum Gullegem.
fiche8A_E_0403Openleggen van de kokers op de Gaverbeek in Waregem.
fiche8A_E_0404Bouwen van een vispassage op de Leie thv de stuwsluis in Sint-Baafs-Vijve
fiche8A_E_0405Bouwen van een vispassage op de Leie ter hoogte van de stuwsluis in Menen.
fiche8A_E_0420Rivierherstel Leie
fiche8A_K_0003Uitvoeren ruilverkaveling Schelde-Leie
fiche8B_A_0160Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Douvebeek.
fiche8B_A_0161Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Despierrebeek.
fiche8B_A_0162Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Palingbeek.
fiche8B_A_0172Uitwerken van demoprojecten voor spaarbekkens en erosiemaatregelen, meer bepaald oevererosie en afstroming van akkers, op de bovenlopen van de Gaverbeek (Keibeek, Slijpbeek, Kasselrijbeek, Maalbeek).
fiche8B_C_0082Aanleggen van een sedimentvang op de Mandel.
fiche8B_C_0083Aanleggen van een sedimentvang op de Heulebeek.
fiche9_B_0042Activeren van productieve landschappen waarbij gezocht wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw met inbegrip van synergieën, verwevenheid en meervoudig ruimtegebruik in de open ruimte.
FichesActienummerActietitel
fiche4B_D_0228Herintroduceren van de beekprik en opvolgen gedurende 7 opeenvolgende jaren in de bovenloop van de Maarkebeek (Bos Ter Rijst).
fiche4B_D_0230Herintroduceren van de beekprik en opvolgen gedurende 7 opeenvolgende jaren in de Dorenbosbeek (Livierenbos).
fiche4B_E_0321Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van waterlopen Molenbeek-Maarkebeek en Krombeek.
fiche4B_E_0322Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Ladeuzemolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebied'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0323Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Borgtmolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0324Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Romansmolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0325Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Kasteelmolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0326Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van waterlopen Dorenbosbeek, Sassegembeek, Verrebeek en Traveinsbeek.
fiche4B_E_0327Herstellen van de historische loop van de Dorenbosbeek ter hoogte van Lange Haag.
fiche4B_E_0328Wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Molenbeek 3de cat. gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0329Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Sassegembeek en Roosmeerbeek (3de cat.) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0330Wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Verrebeek (2de cat.) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0331Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Traveinsbeek thv de Steenbergse bossen (2de cat.) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0332Aanleggen van een vispassage op de Traveinsbeek t.h.v. de Van Den Borresmolen gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'
fiche4B_E_0333Realiseren van een paaiplaats/grindbank thv de vistrappen op de Molenbeek-Velzeke (Driesmolen en Van Themschemolen) .
fiche4B_E_0334Realiseren van paaiplaatsen ter hoogte van de vistrap op de Zwalm thv de Zwalmmolen gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0335Realiseren van paaiplaatsen ter hoogte van de vistrap te Klein Zwitserlandgelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche4B_E_0336Saneringvan het vismigratieknelpunt op de Zwalm thv de Zwalmmolen en herstel van de structuurkwaliteit.
fiche4B_E_0337Voor de bovenlopen van de Zwalm en enkele zijlopen worden maatregelen genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, rivierdonderpad, kwabaal) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, grindbanken, dood hout.
fiche4B_E_0339Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van waterlopen Trochbeek, Drieborrebeek, Lievensbeek en bovenloop Molenbeek-Ronse.
fiche4B_E_0340Voor de bovenlopen van de Molenbeek-Ronse worden maatregelen genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, rivierdonderpad, kwabaal) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, grindbanken, dood hout.
fiche4B_E_0345Voor de bovenloop van de Maarkebeek, Steenbeek en Krombeek worden maatregelen genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, rivierdonderpad) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, grindbanken, dood hout.
fiche5B_B_0032Tegengaan verdroging en waterschaarste door het aanleggen van drempeltjes en beekbegeleidende vegetatie thv de bovenloop van de Zwalm, Sassegembeek en Verrebeek.
fiche6_F_0301Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv de Borgtmolen indien mogelijk met verhoogde waterbeschikbaarheid
fiche6_F_0302Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Maarkebeek ter hoogte van de Romansmolen indien mogelijk met verhoogde waterbeschikbaarheid
fiche6_F_0303Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv de Kasteelmolen indien mogelijk met verhoogde waterbeschikbaarheid
fiche6_F_0304Herinrichten overstromingsgebied Kruishoutem (voorheen rietveld) met eventueel mogelijkheden voor watercaptatie.
fiche6_F_0305Ruimen van het wachtbekken te Ouwegem 'Pluimke'.
fiche6_F_0306Realiseren van een GOG op de Kasterbeek.
fiche6_F_0307Aanleg van 2 overstromingsgebieden op Mergelwater en op de Hoelbeke t.h.v. Broeke en de Jolystraat indien mogelijk met verhoogde waterbeschikbaarheid
fiche6_F_0308Omlegging Trochbeek t.h.v. de Kanarieberg
fiche6_H_0038Voorbereiding aanleg van beschermingsdijken langs de Zwalm, Zwalmbeek en Peerdestokbeek met maximale behoud van bergingscapaciteit in het valleigebied van de Zwalm.
fiche6_I_0079Plaatsen van een stuw opwaarts de overwelving van de Grote Spierebeek ifv regelen doorvoer debiet naar de verlande arm te Spiere.
fiche7B_D_0076Opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap De Maarkebeek.
fiche7B_I_0123Saneren van puntlozingen in de Traveinsbeek (Vierwegenstraat) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche8A_D_011510 bekenplan: realisatie van ecologische maatrelen voor de grote Spierebeek, Weimeersbeek, Scheldebeek, Bosbeek, Kleine Spierebeek en Zandbeek.
fiche8A_E_0307Herprofilering en structuurherstel voor de Maarkebeek 1ste categorie, afwaarts N60.
fiche8A_E_0308Herprofilering en structuurherstel voor de Maarkebeek 1ste categorie, afwaarts de N8 (accoladeprofiel).
fiche8A_E_0309Structuurherstel bovenloop Maarkebeek waarbij de waterloop ter hoogte van de Essestraat en Parkstraat zal worden verlegd.
fiche8A_E_0310Water-Land-Schap Maarkebeek: structuurherstel voor de Pauwelsbeekdoor heraankoppeling oude loop thv haar monding in de Maarkebeek.
fiche8A_E_0311Plaatsen oevererosiebescherming thv de visnevengeul te Asper (Boven-Schelde).
fiche8A_E_0312Oeverherstel op de Molenbeek-Ronse thv de Zonnestraat.
fiche8A_E_0313Terug in open bedding brengen van de Bosbeek t.h.v. de instroom in de Molenbeek aan Klijpestraat.
fiche8A_E_0314Ter hoogte van de Zwalmmolen wordt de electromechanica van de afsluitschuif op de vismigratieloop geautomatiseerd.
fiche8B_A_0109Erosiemaatregelen realiseren binnen de gemeenten Avelgem en Zwevegem.
fiche8B_A_0110Erosiemaatregelen realiseren binnen de gemeente Anzegem.
fiche8B_A_0111Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Molenbeek (Ronse).
fiche8B_A_0112Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Peerdestokbeek en de Zwalm.
fiche8B_A_0113Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Beiaardbeek, de Oossebeek en Boven-Schelde II+III.
fiche8B_A_0114Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Maarkebeek.
fiche8B_C_0067Aanleg van een overstromingsgebied op de Molenbeek (zijloop van de Nederaalbeek) en nieuw tracé voor de waterloop in combinatie met erosiebestrijdingsmaatregelen.
fiche8B_C_0068Aanleg van een sedimentvang op de Pauwelsbeek.
fiche8B_C_0069Aanleg van een sedimentvang op de Maarkebeek (net opwaarts N60) stroomopwaarts de Nonnemolen,
fiche8B_C_0070Aanleg van een sedimentvang op de Peerdestokbeek, opwaarts GOG Peerdestokbeek.
fiche8B_C_0071Aanleg van sedimentvang op deNederaalbeek.
FichesActienummerActietitel
fiche5B_A_0026Opwaardering van de Dender voor schepen tot 1350 ton afwaarts Aalst
fiche5B_A_0027Vervangen van de stuwen op de Dender
fiche6_F_0385Aanleggen van 2 wachtbekkens op de Molenbeek-Beverbeek indien mogelijk met verhoogde waterbeschikbaarheid
fiche6_F_0386Aanleg GOG op de Molenbeek-Terkleppebeek opwaarts dorpskern Everbeek-Beneden indien mogelijk met verhoogde waterbeschikbaarheid
fiche6_F_0387Totaalplan Marke (aanleg GOG's en aanpak vismigratieknelpunten)
fiche6_F_0388Aanleg van een gecontroleerd bufferbekken op de Paepenmeersbeek
fiche6_F_0389Aanleg van een gecontroleerd bufferbekken op de Waterblokbeek
fiche6_F_0401Aanleg GOG thv Beekstraat/Visser in Erpe-Mere indien mogelijk gecombineerd met verhoogde waterbeschikbaarheid
fiche6_I_0118Vondelbeek gemaal Dendermonde vervanging van hoogspanningsuitrusting
fiche6_I_0119Vervangen van de hoogspanningsuitrusting op het gemaal op de Steenbeek in Denderbelle
fiche7B_A_0026opvolgen en handhaving van de calamiteiten door azijnfabriek Sint-Martinus (Strijtem, Roosdaal) op de Hunselbeek
fiche7B_D_0098Aanleggen bufferzones, eventueel via oeverzoneprojecten, langs de Hunselbeek, Steenvoordbeek en Keurebeek om inspoeling van sediment tegen te gaan.
fiche7B_D_0099Aanleggen oeverzones in het afstroomgebied van de Mark als bufferstrook tegen inspoeling van nutriënten. Focus op zones langs Scheibeek, Beverbeek, Wijze Beek
fiche7B_D_0100Handhaving bemestingsvrije strook langs waterloop ter hoogte van de Vagebeek (Parike)
fiche7B_D_0101Aanleggen oeverzones in het afstroomgebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek als bufferstrook tegen inspoeling van nutriënten. Focus op zones langs bovenloop van de Molenbeek en langs onder meer de Plankebeek, Holbeek en Steenbeek.
fiche7B_D_0102Aanleg van ruim 20km bufferstroken langs de waterlopen in de gemeente Gooik
fiche7B_L_0021Handhaving van de aansluitingen van het CC De Ploter (centrum Sint-Katharina-Lombeek) op het rioleringsstelsel.
fiche8A_D_0183Aanleg van natuurlijk overstroombaar valleigebied met ecologische inrichting en waarbij oude drainage verwijderd wordt uit landbouwgrond
fiche8A_E_0406Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Bellebeek
fiche8A_E_0407Heraanleg Keurebeek t.h.v. onderdoorgang onder de N8 (vervangen overwelving stroomop- en stroomafwaarts N8)
fiche8A_E_0408Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Mark
fiche8A_E_0409Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen voortvloeiend uit ecohydrologische studie en natuurbeheerplan Mark
fiche8A_E_0410Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Molenbeek - Pachtbosbeek
fiche8A_E_0414Natuurlijk inrichten van Baljuwtuin in het centrum van Galmaarden in de publieke ruimte die aansluit bij de Mark
fiche8A_E_0415Wegwerken vismigratieknelpunten op de Dender: Idegem - Pollare - Aalst - Geraardsbergen - Denderleeuw - Denderbelle (Denderbekken)
fiche8A_E_0416Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Dender ter hoogte van Dendermonde
fiche8A_E_0417Wegwerken van de drie vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Graadbeek (Nedermolen, Duriencksmolen aan de Waverstraat en molen van Mijlbeek)
fiche8A_E_0418Evaluatie introductie kopvoorn en serpeling in het stroomgebied van de Molenbeek-Graadbeek en opvolgen met herintroductie beekprik
fiche8B_A_0163Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het opwaartse gedeelte van de Molenbeek-Graadbeek ter verbetering van de waterkwaliteit
fiche8B_A_0164Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Kalsterbeek en Dender I
fiche8B_A_0165Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Ophasseltbeek en de Molenbeek - Pachtbosbeek
fiche8B_A_0166Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Beverbeek, de Scheibeek, de Arebeek en de Mark
fiche8B_A_0167Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Beverbeek, de Papenmeersbeek en Dender II+III
fiche8B_A_0168Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Steenvoordbeek en de Bellebeek
fiche8B_A_0169Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek
fiche8B_C_0084Aanleg van sedimentvang 7.8 op de Mark
fiche8B_C_0085Aanleg van sedimentvang 7.9 op de Beverbeek
FichesActienummerActietitel
fiche3_A_0020Aanleggen pompinstallaties sluizen kanaal Brussel-Charleroi
fiche4A_B_0022Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos
fiche4B_B_0288Herstellen van de natuurlijke waterhuishouding in de Dijlevallei
fiche4B_B_0328Tegengaan van verdroging in het Natura 2000 gebied Hellebos
fiche4B_B_0353Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden in combinatie met maatregelen voor vernatting van de valleien en het aanleggen van zomer-winterbedden (Genovevabeek, Groebengracht, Molenbeek, Veldbeek, Kleine Beek)
fiche4B_D_0231Onderzoek naar en aanpakken van de bron van vervuilende stoffen (o.a. sulfaten, chloriden, ammonium) en nutriênten in het grondwater dat in het Torfbroek uittreedt.
fiche4B_D_0237Inrichting Grootbroek op basis van haalbaarheidsonderzoek herstel habitat 3150 (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzend bos- en moerasgebieden).
fiche4B_D_0260Elimineren of herlokaliseren van het overstort op Leibeek aan pompstation langs de Stationstraat in Oud-Heverlee
fiche4B_D_0261Saneren van overstort(en) en lozingen op Hallerbosbeken
fiche4B_D_0262Aanleg gescheiden stelsel in Ormendaal en Veeweide met aansluiting van DWA op RWZI Huldenberg (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzend bos- en moerasgebieden)
fiche4B_D_0263Afkoppelen verdunningsknelpunten Lindaal en sanering overstort Ballingstraat
fiche4B_E_0350Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de IJse (cat 1) (Valleien van Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden)
fiche4B_E_0351Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Weesbeek en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem)
fiche4B_E_0352Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Zuunbeek (cat 1) (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brondgebieden en heiden)
fiche4B_E_0353Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit en tegengaan verdroging in de vallei van de Zuunbeek (cat 2) en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brondgebiede
fiche4B_E_0355Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van Molenbeek-Bierbeek (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen)
fiche4B_E_0356Wegwerken van de resterende vismigratieknelpunten op de Hallerbosbeken
fiche4B_E_0357Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Molenbeek in Sint-Genesius-Rode en Beersel (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden
fiche4B_E_0359Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (werkingsgebied watering) (Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem)
fiche4B_E_0383Inrichten Biezeweiden en hermeanderen van Biezeweidebeek in de omgeving van het Ruusbroec-huys - deelgebied Zennebeemden
fiche4B_I_0001Monitoring van de recreatie op de Dijle ten zuiden van Leuven ikv de convenant afvaarten Dijle
fiche5A_A_0011Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Ijse
fiche5A_A_0012Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Weesbeek en Leibeek-Laakbeek
fiche5A_A_0013Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Voer
fiche5A_A_0014Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Zuunbeek
fiche5B_H_0001Aqualitatieve Mechelse Groenteregio: aanpak van watergebonden uitdagingen
fiche6_F_0322Optimalisatie van de spreiding van de waterberging langs de Dijle te Huldenberg en Oud-Heverlee
fiche6_F_0333Optimalisering wachtbekken langs Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van de Algoetstraat, Lennik
fiche6_F_0334Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Tange-beek te Vilvoorde/Grimbergen
fiche6_F_0335Uitbreiding bestaand wachtbekken Elsemheide op Molenbeek te Beersel
fiche6_F_0336Bouwen van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Groebe-gracht
fiche6_F_0337Inrichten van een overstromingsgebied op de Zenne ter hoogte van de Zennebeemden (Drogenbos/Ruisbroek/Beersel) in samenhang met natuurlijke en landschappelijke ontwikkelingen van het gebied
fiche6_F_0403Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden in combinatie met maatregelen voor vernatting van valleien, het aanleggen van zomer-winterbedden en ecologische inrichting waterlopen: Lotbeek en vallei van Zennebeemden (St-Pieters-Leeuw)
fiche6_G_0019Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan Dijlemonding (oa GOG Tienvierendelen)
fiche6_G_0020Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan cluster Bovendijle (oa GOG Hollaken-Hoogdonk en GOG Rijmenam)
fiche6_I_0093Aanpassen sifon onder Kanaal Leuven-Dijle ifv afvoercapaciteit op de Hanswijkbeek
fiche6_I_0095Woluwe wachtbekken Trawool gemaal Vilvoorde plaatsen van een rooster met roosterreiniger
fiche6_I_0096Woluwe kleppen Machelen Kerklaan verplaatsen
fiche6_I_0097Woluwe vlinderkleppen Machelen Kerklaan vervangen
fiche7B_D_0077Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van Dijle en Laan
fiche7B_D_0078Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de IJse
fiche7B_D_0079Aanleggen van bufferstroken langs de Leibeek-Laakbeek en zijlopen (o.a. Lipsebeek)
fiche7B_D_0080Aanleggen van bufferstroken langs de Weesbeek en zijlopen
fiche7B_D_0081Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Voer
fiche7B_D_0082Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Zuunbeek
fiche7B_H_0014Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de IJse
fiche7B_H_0015Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de bovenloop van de Molenbeek
fiche7B_H_0016Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Voer
fiche7B_H_0017Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Woluwe en zijlopen
fiche7B_H_0018Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Maalbeek
fiche7B_H_0019Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Vunt
fiche7B_H_0020Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Moerlaanbeek (zijloop Laan)
fiche8A_E_0332Structuurherstel, sanering vismigratieknelpunten en realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit op de Ijse (categorie 2)
fiche8A_E_0333Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Leibeek-Laakbeek en zijlopen
fiche8A_E_0334Herstel structuurkwaliteit, realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Voer en zijlopen (cat 2)
fiche8A_E_0335Verhogen belevingswaarde, structuurkwaliteit en sanering vismigratieknelpunten op de Voer (cat 1) in Leuven
fiche8A_E_0336Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Woluwe en zijlopen
fiche8A_E_0337Terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een verbinding tussen de Laak en de Demer
fiche8A_E_0338Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Laak
fiche8A_E_0342Verhoging belevingswaarde, optimaliseren vismigratie en verhogen structuurkwaliteit van de Dijle in het centrum van Leuven
fiche8A_E_0345Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Maalbeek
fiche8A_E_0346Saneren vismigratieknelpunten op de Zenne (cat 1)
fiche8A_E_0348Structuurherstel en verhogen waterbergingscapaciteit van de Molenbeek in Dilbeek
fiche8A_E_0353Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 1)
fiche8A_E_0354Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 2 beheerder provincie)
fiche8A_E_0355Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 1)
fiche8A_E_0358Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 2)
fiche8A_E_0360Aanleg van een nieuwe meander op de Hanswijkbeek
fiche8A_E_0361Structuurherstel op de Vunt
fiche8A_E_0362Structuurherstel en realiseren van bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Trawool
fiche8A_E_0428Inrichting Dexiavijver te Kraainem
fiche8A_E_0429Kleine Zenne: aanleg winterbed
fiche8B_A_0115Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Laan
fiche8B_A_0116Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Dijle opwaarts Leuven
fiche8B_A_0117Erosiebestrijding in het bekken van de Woluwe
fiche8B_A_0118Erosiebestrijding in het bekken van de Zuunbeek
fiche8B_A_0119Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek-Bierbeek
fiche8B_A_0120Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek (Sint-Genesius-Rode en Beersel)
fiche8B_A_0121Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Neerpedebeek
fiche8B_A_0122Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Voer
fiche8B_A_0123Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van Dijle IV
fiche8B_A_0124Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Groebengracht en Zenne I
fiche8B_A_0125Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Maalbeek - Amelvonnebeek
fiche8B_A_0126Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de IJse en de Langegracht
fiche8B_A_0127Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Weesbeek
fiche8B_A_0128Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Lemingsbeek
fiche8B_C_0072Aanleg van sedimentvang 8.10 op de Zuunbeek
fiche8B_C_0073Aanleg van sedimentvang op deVunt
fiche8B_D_0101Sedimentruiming Barebeek (cat 1) en aanleg sedimentvang
fiche8B_D_0102Sedimentruiming van de Vogelzangvijver in Steenokkerzeel
FichesActienummerActietitel
fiche3_A_0024Realiseren gecombineerde pompinstallaties-waterkrachtcentrales Albertkanaal
fiche4A_B_0019Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, zoals verwijderen en/of aanpassen oppervlakkige drainage ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
fiche4A_B_0020Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, als verwijderen/aanpassen oppervlakkige drainage ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in in SBZ Jekervallei en bovenloop van de Demervallei
fiche4A_B_0021Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen in SBZ gebied overgang Kempen-Haspengouw
fiche4A_B_0024Herstellen van de infiltratie in het brongebied van de Zwarte Beek
fiche4A_B_0025Herstel historisch veengebied Kelchterhoef in de Laambeekvallei
fiche4B_B_0295Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Vlaams Brabant van de Melsterbeek,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0296Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Limburg van de Melsterbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0297Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Begijnenbeek,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche4B_B_0298Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Begijnenbeek, 1ste categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche4B_B_0299Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Dormaelbeek, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0300Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Dormaelbeek, 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0301Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete,1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0302Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete en Mene, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0303Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Herk/ Kleine Herk, 1ste categorie, in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche4B_B_0304Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Herk/ Kleine Herk, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche4B_B_0305Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0306Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0307Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mangelbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project De Wijers
fiche4B_B_0308Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mombeek,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche4B_B_0309Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mombeek, 1ste categorie in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche4B_B_0310Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Munsterbeek,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche4B_B_0311Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Velpe
fiche4B_B_0312Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, 1ste categorie in het kader van integraal project Velpe
fiche4B_B_0313Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Winge,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche4B_B_0314Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Winge, 1ste categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche4B_B_0315Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Zwarte Beek
fiche4B_B_0316Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek, 1ste categorie in het kader van integraal project Zwarte Beek
fiche4B_B_0317Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer I, 1ste categorie, in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche4B_B_0318Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer I, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche4B_B_0319Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer II, 1ste categorie, in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche4B_B_0320Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer II, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche4B_B_0321Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer III & IV,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche4B_B_0322Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer III & IV, 1ste categorie, in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche4B_B_0323Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer V en VI,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demervallei
fiche4B_B_0324Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete I,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0325Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete I, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0326Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete II,waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0327Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete II, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche4B_B_0329Waterconservering in het brongebied van de Zusterkloosterbeek in SBZ-gebied
fiche4B_B_0330Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in SBZ-gebied Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw thv Haren ikv instandhoudingsdoelstellingen teneinde te voldoen aan kwaliteitseisen (LSVI) voor tufbronnen
fiche4B_B_0331Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de waterlopen 2de en 3de categorie, behorend tot het waterlichaam Hulpe-Zwart Water in het kader van integraal project De Drie Beken
fiche4B_B_0332Uitvoeren Sigma Demer in de Demervallei tussen Diest en Werchter : herstel van het grondwaterpeil en start inrichting van de vallei ifv de natuurdoelen voor habitats en soorten
fiche4B_B_0334Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Herk & Mombeek, kaderend in Integraal Project Herk & Mombeek.
fiche4B_B_0335Ecohydrologisch herstel van de Munsterbeekvallei en de Demervallei en Demer I op basis van het hiertoe gevoerd ecohydrologisch onderzoek, oa in de deelgebieden Munsterbos, Krombeekvallei en De Kuil
fiche4B_B_0336Herstel van een oude meander in de Stiemervallei,ter hoogte van het Sportin GenkPark, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche4B_B_0337Hydrologische herstelmaatregelen voor Herk en Mombeekvallei ikv IHD en ikv IP Herk en Mombeek
fiche4B_B_0350Inrichten van natte natuur (venherstel) en aanplant bos en zoom na afbraak rode PAS hoeve (inrichtingsproject Porters Vasdonck) (Molenstede Diest)
fiche4B_B_0353Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden in combinatie met maatregelen voor vernatting van de valleien en het aanleggen van zomer-winterbedden (Genovevabeek, Groebengracht, Molenbeek, Veldbeek, Kleine Beek)
fiche4B_B_0355Herstel van natte graslanden en bossen in Elsenhout (Stiemervallei)
fiche4B_B_0356Open maken van vennen in Kielenswen (Stiemervallei)
fiche4B_D_0238Uitvoering Sigma Demer in de Demervallei tussen Diest en Werchter
fiche4B_D_0239Saneren van waterloop Stiemerbeek: project 22.334 ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0240Ecologische inrichting van Schulensbroek, Webbekomsbroek en Borchbeemden ikv LIFE DELTA, IP Schulensbroek en Blue Deal (Vlaamse Veerkracht)
fiche4B_D_0241Hydrologische herstelmaatregelenop basis van ecohydrologische studie Demer tussen Bilzen en Diepenbeek, ikv IP Demer stroomopwaarts Diest
fiche4B_D_0242Hydrologische herstelmaatregelenop basis van ecohydrologische studie Haspengouw-KEHA, ikv IP Herk en Mombeek & IP Demer Limburg
fiche4B_D_0243Hydrologische herstelmaatregelenop basis van ecohydrologische studie Zwarte beek stroomafwaarts Nieuwendijk, ikv IP Zwarte beek
fiche4B_D_0244Ecologische maatregelen in De Maten op basis van ecohydrologische studie ikv Natuurinrichtingsproject en IKV IP De Wijers
fiche4B_D_0245Ecologische maatregelen Laambeek ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0246Ecologische maatregelen op basis van ecohydrologisch onderzoek in gebied vallei Roosterbeek ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0247Hydrologische herstelmaatregelen op basis van onderzoek naar de verbetering van de waterkwaliteit en de structuur van de Mangelbeek ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0248Hydrologische herstelmaatregelen ifv het laten dalen van de nitraat- en fosfaatgehaltes op locaties die gebruikt worden om de vijvers in cascade op te laten (bv. Hengelhoef) ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0249Hydrologische herstelmaatregelen en/of ecologische maatregelen op basis van studie nutriëntenbelasting in Natuurinrichting Zwarte beek, ikv IP Zwarte Beek
fiche4B_D_0250Maatregelen op basis van studie flankerend beleid VLM in Natuurinrichting Zwarte beek, ikv IP Zwarte Beek
fiche4B_D_0251Maatregelen voor het minimaliseren van vervuilingspunten op Schabeek/Achterbeek ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0252Maatregelen voor opheffen van invloei vervuild water afkomstig van woningen uit de Waterlozenstraat 49 - 80 ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0253Aanpak waterkwaliteit in het ENR Laambeekvallei ikv IP De Wijers
fiche4B_D_0254Kwaliteits- en debietsmeting aan instroom reservaat de Maten
fiche4B_D_0255Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding in de Vallei van de Drie Beken ifv de IHD en de GET/GEP KRLW ikv het IP Vallei van de Drie Beken (afwerken/ nazorg saneringsproject Winterbeek)
fiche4B_I_0002Uitvoering van het SBP Grote modderkruiper in Sigma Demervallei tussen Diest en Werchter, metherstel van het grondwaterpeil en start inrichting van de vallei ifv de natuurdoelen voor habitats en soort
fiche4B_I_0003Opmaak en uitvoering actieplan Drijvende waterweegbree in SBZ Demervallei
fiche4B_I_0004Uitvoering van de acties binnenlandinrichtingsplan De Wijers, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche4B_I_0005Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Zwarte Beek, kaderend in Integraal Project Zwarte Beek
fiche4B_I_0006Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Getes, kaderend in Integraal Project Getes-Melsterbeek
fiche4B_I_0009Uitvoering van acties inzake valleiherstel, kaderend in het Integraal Project Demervallei
fiche4B_I_0010Milderende ingrepen met betrekking tot bemesting, drainerende maatregelen en beheer in deelgebieden van Munsterbeek, Demer I en Demer II
fiche4B_I_0011Instellen gunstige hydrologie voor het herstel/ontwikkelen/kwaliteitsverbetering van habitats van de historische veen- en kwelgebieden van het stroomgebied van de Winge.
fiche4B_I_0012Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Vijvercomplex Bokrijk- Kiewit, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche4B_I_0013Instellen gunstige hydrologie door ondermeer het openmaken van vennen/ bomkraters in de Stiemervallei, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche4B_I_0014Bewaren en versterken van de ecologisch- hydrologische waarde van de Slagmolen (Stiemervallei), kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche4B_I_0015herstel van een meer natuurlijk watersysteem in Waterschei (Stiemervallei), kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche4B_I_0016Hydrologische herstelmaatregelen aan Velpe op basis van ecohydrologische studie Velpevallei ikv IP Velpe
fiche4B_I_0017Hydrologische herstelmaatregelen in natuurinrichting ‘De Maten’ en uitvoering van maatregelen ter herstel van de waterkwaliteit en waterhuishouding
fiche4B_I_0018Hydrologische herstelmaatregelen op basis van ecohydrologische studie voor Jeker en bovenloop Demer ikv IHD en ikv IP Demer Limburg
fiche4B_I_0019Hydrologische herstelmaatregelen voor herstel Drijvende waterweegbree in SBZ Demervallei ikv IP Demervallei
fiche4B_I_0020Hydrologische herstelmaatregelen voor herstel laagveenlandschap met soortenrijke graslanden in de Bezoensbeek- en Munsterbeekvallei ikv iP Demer Limburg
fiche4B_I_0021Hydrologische herstelmaatregelen op basis van onderzoek waterkwaliteit en ecologisch onderbouwd minimumpeil en/of minimumdebiet in waterloop Heyweyer ikv IP De Wijers
fiche4B_I_0023Herstel optrekbaarheid van de Demerten behoeve van vismigratie van oa rivierprik ikvhet IP Demer
fiche4B_I_0024Maatregelen voor verbetering leefgebied beekprik in Zutendaalbeek/Broekerbeek, Bezoensbeek, Munsterbeek/Oefaertloop ikv IP Demer Limburg
fiche4B_I_0025Peilbeheer en ecologische maatregelen ikv het SBP Grote modderkruiper voor het Demerbekkenikv IP Demervallei
fiche4B_I_0026Waterberging en natuurherstel in de Demervallei tussen Diest en Werchter ikv Sigma Demer en IP Demervallei
fiche5B_C_0046Vertraagde bovengrondse afwatering door gedeeltelijke ontharding Verbindingstraat (ruilverkaveling Willebringen)
fiche6_F_0330Aanpassing Grote Steunbeer in functie van optimalisatie waterbeheer
fiche6_F_0343Inrichten van overstromingsgebieden en andere maatregelen tegen wateroverlast op de Tieltse Motte
fiche6_F_0344Herinschakeling en ecologische inrichting van gedempte meander van de Motte
fiche6_F_0399Inrichting natuurlijk overstromingsgebied Den Bruel (samenvloeiing Kleine Gete en Dormaalbeek) en Dormaalbeek- deelgebied Getestreek.
fiche6_H_0047Aanleg van dijken langs de Winge ter hoogte van het industriegebied
fiche6_I_0103Demer, Begijnebeek en Velpe vervanging van hydraulische groepen en cilinders op kunstwerken
fiche7B_A_0022Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Tessenderlo Group en Vynova Belgium in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Grote Laak / De Hulpe Zwart Water
fiche7B_A_0023Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden op de Roosterbeek in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Roosterbeek en de toevoer van nutriënten naar het vijvergebied van de Wijers te beperken.
fiche7B_H_0022Opzetten van een meetnet in de Stiemervallei , kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche7B_H_0023Ecologische inrichting Fonteinbeek, Mombeek, Brikbeek, Harenbeek en Herk en vermijden overstroming van vervuild water op voor IHD relevante percelen, ikv IP Herk en Mombeek
fiche8A_E_0430Aanleggen van een natuurlijk overstromingsgebied, inrichting van natuurlijke oeverzones, structuurherstelhermeandering, waterkwantiteitsbeheer, natuurbehoud, natuurlijke structuur in kader van Strategisch project Getestreek
fiche8A_E_0432Openlegging van de Grote Gete ter hoogte van het Schip te Tienen
fiche8B_A_0129Erosiebestrijding in het afstroomgebieden van de Melsterbeek
fiche8B_A_0137Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Grote Motte
fiche8B_A_0138Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Herk en van de Herkebeek
fiche8B_A_0139Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Mombeek
fiche8B_A_0141Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winge
fiche8B_A_0142Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Begijnebeek
fiche8B_A_0143Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Winge
fiche8B_A_0144Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Vijversloop
fiche8B_A_0145Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Mene en de Schoorbroekbeek
fiche8B_A_0146Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Genovevabeek; de 's Hertogengracht en de Grote Gete + Borggracht
fiche8B_A_0147Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Munsterbeek en de Wilderbeek
fiche8B_A_0148Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Velpe
fiche8B_A_0149Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winterbeek en van de bovenloop van de Demer
fiche8B_A_0150Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de St-Odulphusbeek, de Dormaalbeek en de Kleine Gete + Vloedgracht
fiche8B_C_0078Aanleg van sedimentvang 9.7 op de Begijnebeek
FichesActienummerActietitel
fiche4A_B_0023Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in functie van grondwaterafhankelijke natuur(streefbeelden) in De Zegge-Mosselgoren (SBZ)
fiche4A_C_0008Uitvoeren ecohydrologisch onderzoek ter bescherming van de infiltratiegebieden van de kwelafhankelijke vegetaties in de vallei van de Tappelbeek (SBZ)
fiche4B_B_0286Tegengaan van verdroging van de Kleine Laak in natuurgebied Biezenhoed
fiche4B_B_0289Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen in functie van alluviale bossen in de vallei van de Grote Caliebeek (SBZ) en de uitbreiding van beekhabitat en leefgebied van de kleine modderkruiper
fiche4B_B_0290Verleggen van de Lieremansloop, de Brakeleersloop en het Lieremansstaartje ikv natuurinrichting De Liereman (SBZ), inclusief de sanering van de resterende vismigratieknelpunten
fiche4B_B_0338Uitvoeren hydrologische maatregelen uit het beheerplan Scherpenbergen-De Hutten
fiche4B_B_0344Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Olens Broek (SBZ)
fiche4B_B_0354Wegnemen visvijver Rode Pen te Duffel ifv vernatting natuurgebied
fiche4B_D_0229Afgraven historisch huishoudelijk stort t.h.v. Lokkerse Dammen te Arendonk
fiche4B_E_0341Optimalisatie habitat en structuurherstel van de Desselse en Zwarte Neet.
fiche4B_E_0342Structuurherstel Kleine Nete tussen de monding van de Desselse Nete en de Terlobrug (net voorbij de monding van de Wamp)
fiche4B_E_0343Beekherstel Wamp binnen SBZ i.f.v. de uitbreiding van beekhabitat en van het leefgebied van grote en kleine modderkruiper
fiche4B_E_0344Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen uit de ecohydrologische studie Goorken, Rode Del en bovenlopen Wamp (SBZ)
fiche4B_E_0346Hermeanderen van de Aa ter hoogte van SBZ Graafweide Schupleer
fiche4B_E_0347Hermeanderen van de Molenbeek-Bollaak tussen de Molternetebrug en Emblembrug (SBZ Zomerklokje-Steenbeemden) en herstel natuurlijke waterbergingscapaciteit langs de waterloop net afwaarts monding Tappelbeek (SBZ Kartelbladbeemd)
fiche4B_E_0348Beekherstel t.h.v. Delfte Beek, net opwaarts de E34
fiche4B_E_0349Structuurherstel Tappelbeek (meest afwaartse deel)
fiche4B_E_0360Realisatie van met de waterloop verbonden grachtennetwerken en depressies als paaigebied voor kwabaal e.d. in uitvoering van het natuurbeheerplan voor Scheps (SBZ)
fiche4B_E_0361Structuurherstel Grote Nete tussen Balen en Oosterlo
fiche4B_E_0362Uitvoeren van hydrologische maatregelen uit de ecohydrologische studie en/of de beheerplannen van het Scheps en de Vennen
fiche4B_E_0363Structuurherstel van de Heiloop t.h.v. voormalig stort in SBZ Griesbroek
fiche4B_E_0372Structuurherstel Kleine Nete en vernatting Olens Broek - Langendonk
fiche4B_E_0376Ecologisch herstel van de beken bij het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa (Derde beek, Tweede Beek, Schupleerloop, Gravenweidebeek)
fiche4B_E_0380Oplossen van vismigratieknelpunten op de Gerheezeloop
fiche4B_E_0381Herstel van de laterale continuïteit en aangepast beheer van de Larumse Loop
fiche4B_E_0382Waterberging en structuurherstel Kleine Nete tussen Herentals en Grobbendonk
fiche4B_J_0001Uitvoeren van de beheerstrategie voor stierkikker in de vallei van de Grote Nete (SBZ)
fiche5A_A_0015Klimaatprogramma Verdroging en Ontharding in de vallei van de Kleine Nete
fiche5A_A_0016Tegengaan van verdroging en verontreiniging van natuurgebied Averbode Bos en Heide
fiche5A_A_0017Waterretentie op de Vuilvoortloop tussen de straten Vuilvoort en Vogelzang
fiche5B_A_0019Reduceren van overstromingsschade voor landbouwbedrijven, tegengaan van verdroging en verbeteren van de waterkwaliteit binnen het afstroomgebied van de Aa te Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar (Beek.Boer.Bodem)
fiche5B_C_0024Klimaatplassen: verhogen van de beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van water in de Kempense Meren
fiche5B_C_0050Waterconservering in landbouwgebied door plaatsing van schotbalkstuwtjes en omvorming bestaande buisdrainage naar peilgestuurde drainage (NIR De Liereman en NIR Graafweide)
fiche5B_H_0001Aqualitatieve Mechelse Groenteregio: aanpak van watergebonden uitdagingen
fiche6_B_0011Implementatie van een uitdoofscenario voor zonevreemde weekendverblijven langs de Molenbeek-Bollaak afwaarts het Viersels Gebroekt
fiche6_B_0012Implementatie van een uitdoofscenario voor zonevreemde weekendverblijven langs de Grote Calie opwaarts Winkelsbroek (SBZ)
fiche6_E_0059Afkoppelen van de riolering en bufferen van de drainage in de speelkaartenwijk te Turnhout en beperken overstort op Koeybleukenloop
fiche6_E_0060Afkoppelen van de riolering en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout en beperken overstort op Aa
fiche6_E_0061Realiseren van bovenstroomse buffering op de Lachenebeek
fiche6_E_0062Realiseren van bovenstroomse buffering op Itterbeek op grens Sint-Katelijne-Waver en Lier
fiche6_E_0065Herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw stationsterrein Herentals
fiche6_F_0309Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Laak te Beerse
fiche6_F_0310Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Scheppelijke Nete
fiche6_F_0323Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op de Borzenloop
fiche6_F_0324Aanleg hemelwaterbuffering stadspark Turnhout
fiche6_F_0325Aanleg hemelwaterbuffering te Broekzijde Turnhout
fiche6_F_0326Afvlakken van piekdebieten door de aanleg van het overstromingsgebied Aa te Oud-Turnhout (kadert in de Natuurinrichting Liereman)
fiche6_F_0327Bufferen hemelwater industrieterrein Veedijk te Turnhout
fiche6_F_0331Klimaatrobuuste inrichting van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Goorloop
fiche6_F_0332Aanleg van een overstromingsgebied/vloedbos aan de Duffelse en Rumstse Scheibeek
fiche6_F_0349Aanleg overstromingszone op de As(donk)beek in Leopoldsburg
fiche6_G_0018Uitvoeren van Sigmaproject 'Nete en Kleine Nete"
fiche6_G_0021Uitvoeren van Sigmaproject 'Vallei van de Grote Nete"
fiche6_I_0080Verleggen Voorste Nete t.h.v. zandgroeve De Pinken
fiche6_I_0081Aansluiten van de Stormgracht op de Molse Nete afwaarts de molen van Kievermont
fiche6_I_0082Aanpassen sifons i.f.v. afvoercapaciteit onder kanaal DTS + kanaal Bocholt-Herentals
fiche6_I_0094Ruimen/terug openleggen van grensgracht naar Groot Voorheydeloop
fiche7B_A_0022Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Tessenderlo Group en Vynova Belgium in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Grote Laak / De Hulpe Zwart Water
fiche7B_A_0027Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Umicore (Olen) in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Kleine Nete
fiche7B_B_0018Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in de afstroomgebieden van de Kleine Nete (opwaarts Wamp) en Wamp
fiche7B_B_0019Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in het afstroomgebied van de Aa
fiche7B_I_0124Saneren van puntlozingen en overstorten op de Tappelbeek opwaarts het Zoerselbos (SBZ)
fiche7B_I_0125Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op de Visbeekvallei (SBZ)
fiche7B_I_0126Saneren van puntlozingen en overstorten met impact op het SBZ rond de Grote Caliebeek (SBZ)
fiche7B_I_0127Saneren van puntlozingen en overstorten op de Lachenebeek opwaarts de boscomplexen tussen Lier, Hove en Lint (SBZ)
fiche7B_I_0129Sanering van puntlozingen en overstorten met rechtstreekse impact op SBZ 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ tussen Albertkanaal en Lier
fiche7B_J_0060Realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel op het militair domein van Beverlo, en aansluiting van de DWA op het toekomstige zuiveringsgebied Ham
fiche7B_J_0061Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op Goorken/Rode Del en Tikkebroeken (SBZ)
fiche7B_J_0062Wegwerken van de impact van de overstort op de Molse Nete t.h.v. het slachthuis van Geel op het SBZ Malesbroek (SBZ)
fiche7B_J_0063Saneren van de overstorten op de Schupleerloop, de Aa en de Vuilvoortloop met impact op SBZ Graafweide-Schupleer (SBZ)
fiche7B_J_0064Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op SBZ Tielenkamp (SBZ)
fiche7B_J_0068Sanering overstort op de Grote Nete thv Zwarte Weg te Lommel met impact op SBZ de Vennen (SBZ).
fiche8A_D_0116Oeverzoneproject langs de Aa 1ste cat in functie van een vermindering van oeverafkalving en een verhoging van de nutriëntenbuffering
fiche8A_D_0127Herstellen van houtkanten langs de Lachenebeek (en zijwaterlopen) voor de verbinding van de kleine boskernen in het kader van het Landschapspark Zuidrand (SBZ)
fiche8A_E_0315Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Wimp (1ste cat)
fiche8A_E_0316Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Wimp (2de cat)
fiche8A_E_0317Structuurherstel Wimp
fiche8A_E_0318Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Voorste Neet
fiche8A_E_0319Oplossen van vismigratieknelpunten op de Zwarte Nete
fiche8A_E_0320Structuurherstel voor de bovenloop van de Kleine Nete door actieve heractivatie van het meanderingsproces
fiche8A_E_0321Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Rode Loop, indien mogelijk door beekherstel
fiche8A_E_0322Oplossen van vismigratieknelpunten op de Wamp
fiche8A_E_0324Oplossen van vismigratieknelpunten op de Molse Nete (2de cat)
fiche8A_E_0325Lokaal beekherstel Molenbeek-Bollaak en Krabbelsloop i.f.v. de creatie van leefgebied voor rivierdonderpad, kleine modderkruiper en beekprik
fiche8A_E_0326Oplossen van vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Bollaak
fiche8A_E_0327Oplossen van vismigratieknelpunten op de Hulsloop
fiche8A_E_0339Vervangen oeververdediging Bouwelgoorbeek te Grobbendonk door een type dat beantwoordt aan NTMB
fiche8A_E_0340Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Aa
fiche8A_E_0341Oplossen van vismigratieknelpunten op de Grote Calie
fiche8A_E_0343Open leggen van de Rullenloop te Kasterlee
fiche8A_E_0344Uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Pikloop waarbij een afkoppeling van de riolering en een vermindering van de overstortwerking wordt gerealiseerd
fiche8A_E_0356Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Krekelbeek
fiche8A_E_0359Herinrichting van de Arkelloop ter hoogte van Senthout
fiche8A_E_0371Terug watervoerend maken van de Molenlaak, een oude zijarm van de Grote Nete te Geel-Oosterlo en Geel-Zammel
fiche8A_E_0373Herstel van het oorspronkelijke tracé van de Creynsveldloop
fiche8A_E_0374Oplossen van vismigratieknelpunten op de Grote Hoofdgracht
fiche8A_E_0375Oplossen van vismigratieknelpunten op de Asbeek
fiche8A_E_0378Heraankoppeling van een afgesloten meander t.h.v. Ark van Noë (Kasterlee)
fiche8A_E_0380Structuurherstel Kleine Nete ter hoogte van Bobbejaanland
fiche8A_E_0381Heraankoppeling van een afgesloten meander t.h.v. camping Korte Heide
fiche8A_E_0383Herstel van het contact tussen de Kleine Nete en zijn vallei ter hoogte van de Olympiadelaan te Herentals
fiche8A_E_0384Dijkverplaatsing Kleine Nete t.h.v. landbouwgebied de Zegge i.f.v. bescherming en structuurherstel
fiche8A_E_0400Oplossen van vismigratieknelpunten op de Larumse Loop
fiche8A_E_0401Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Breiloop
fiche8A_E_0402Oplossen van vismigratieknelpunten op de Daelemansloop
fiche8A_E_0411Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Zeggeloop
fiche8A_J_0004Optimaliseren van de waterhuishouding van de Colateur
fiche8A_J_0005Optimaliseren van de waterhuishouding van de Heesbergenloop in Kasterlee
fiche8A_J_0006Optimaliseren van de waterhuishouding van de Laak in Beerse t.h.v. Tempelstraat
fiche8A_J_0008Optimaliseren van de waterhuishouding van de Nijlense Beek ter hoogte van de Industriezone Klein-Gent
fiche8A_L_0002Aanleg krabbenval Grote Nete
fiche8B_D_0097Sanering waterbodem en oeverzones Grote Laak (miv structuurherstel langs delen van het saneringstraject)
fiche8B_D_0098Sanering waterbodem en oeverzones Bosbeek-Diepteloop
fiche8B_D_0099Saneren van de waterbodem en de oevers van de Grote Caliebeek opwaarts en ter hoogte van SBZ Winkelsbroek via nature based saneringstechnieken (Life NARMENA)
fiche8B_D_0104Saneren van de waterbodem en de oevers van de Gerheezeloop
fiche9_B_0043Vlaggenschipproject Kleine Nete
FichesActienummerActietitel
fiche4B_B_0339Realisatie van waterberging en nutriëntencaptatie op de Kleine Beek stroomafwaarts centrum Opglabbeek
fiche4B_B_0340Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Marum
fiche4B_B_0341Aanpakken van oppervlakkige drainage in het habitatrichtlijngebied: de vallei- en brongebieden van de Bollisenbeek en Dommel met heide en vengebieden
fiche4B_B_0342Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in functie van natte graslanden in De Markgraaf
fiche4B_B_0347Herstellen van de natuurlijke hydrologie van Stappersven, Venloop en omgeving
fiche4B_B_0348Herstellen van de hydrologie van De Nol door afschermen van Moervaart en dempen, afdammen en verontdiepen van grachten
fiche4B_D_0258In situ-zuivering van het water dat via de zuidelijke gracht wordt afgevoerd van de Steertse Heide naar de Groote Meer
fiche4B_E_0354Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterbergingscapaciteit op de Warmbeek stroomopwaarts en ter hoogte van de Achelse Kluis in Hamont-Achel
fiche4B_E_0364Verbeteren van het zelfzuiverend vermogen en waterberging op en langs Horstgaterbeek met focus op habitatrichtlijngebied Abeekvallei met moerasgebieden
fiche4B_E_0365Verbeteren van het zelfzuiverend vermogen en waterberging op en langs de Soerbeek stroomafwaarts RWZI Bree
fiche4B_E_0366Verbeteren structuurkwaliteit en sanering vismigratieknelpunten op benedenloop van de Itterbeek
fiche4B_E_0367Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Itterbeek ondermeer binnen en tussen het habitatrichtlijngebied de Brand en bovenloop Itterbeekvallei
fiche4B_E_0368Verbeteren van de beekstructuur binnen het projectgebied van Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel op de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse Beek
fiche4B_E_0369Herstel van de beekstructuur en het saneren van vismigratieknelpunten in samenhang met reductie van het overstromingsrisico in de vallei van de Bosbeek en Witbeek
fiche4B_E_0370Realisatie structuurherstel en bijkomende berging op de Witbeek stroomafwaarts Neeroeteren met focus op habitatrichtlijngebied Jagersborg
fiche4B_E_0371Realisatie structuurherstel en nutriëntencaptatie op de Schaagterziep en Tapziep binnen habitatrichtlijngebied Jagersborg
fiche4B_E_0373Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de middenloop van de Dommel
fiche4B_E_0374Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de bovenloop van de Dommel en de zijlopen
fiche4B_E_0375Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Bollisenbeek
fiche4B_E_0377Herstel structuurkwaliteit op de Abeek stroomopwaarts en ter hoogte van de broekduiker
fiche4B_E_0378Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding op de Lossing stroomafwaarts de broekduiker
fiche4B_E_0379Sanering vismigratieknelpunten en optimalisatie beekstructuur in functie van een robuuste beekvallei voor de Abeek stroomopwaarts de Zuid-Willemsvaart tot in de bovenloop
fiche5B_C_0025Verbeteren van waterconserveringin de bodem binnen het afstroomgebied van de Lossing door implementeren van verschillende maatregelen
fiche5B_C_0026Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Warmbeek door implementeren van verschilllende maatregelen.
fiche5B_C_0027Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Abeek door implementeren van verschilllende maatregelen.
fiche5B_C_0031Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van het Merkske door implementeren van verschillende maatregelen.
fiche5B_C_0032Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Mark door implementeren van verschillende maatregelen.
fiche5B_C_0033Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de van de Bosbeek en Witbeek door het implementeren van verschillende maatregelen.
fiche5B_C_0034Behouden van de waterconserveringsfunctie van de Brechtse Heide
fiche5B_C_0035Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Dommel door het implementeren van verschillende maatregelen
fiche5B_C_0036Verbeteren van de waterconservering in Ravels
fiche5B_C_0045Uitvoeren onthardingsmaatregelen op de Bergplaats in Kessenich (landinrichtingsproject Kessenich-Ophoven)
fiche6_B_0013Realisatie van een woningvrij winterbed van de Gemeenschappelijk Maas
fiche6_B_0014Gedeeltelijke openlegging van de Eindergatloop met aanleg van een buffervoorziening volgens GRUP Reservatiestrook Barrier
fiche6_E_0063Creëren van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Blauwputten en Leiloop of een bufferbekken op de Transportzone
fiche6_F_0351Uitbouwen van waterberging in de Bosbeek- en Witbeekvallei stroomopwaarts Neeroeteren centrum, met optimalisatie van de debietsverdeling Bosbeek-Witbeek
fiche6_F_0355Uitvoeren van maatregelen voor het terugdringen van het overstromingsrisico vanuit de Dommel in Pelt
fiche6_F_0359Uitvoeren van het project Elerweerd in de Maasvallei
fiche6_F_0362Uitbreiding van het afwaartse gecontroleerd overstromingsgebied op de Beek in Diets-Heur (Tongeren)
fiche6_F_0364Uitvoeren van structuurherstel in de Noorbeek
fiche6_F_0366Uitvoeren van maatregelen voor het terugdringen van overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de Voer volgend uit het gevoerde ‘alternatievenonderzoek waterberging Voeren’, incl. het saneren van resterende vismigratieknelpunten
fiche6_F_0368Aanleg van een overstromingszone aan de Vloedgracht
fiche6_F_0369Klimaatrobuuste inrichting van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Dorpsbeek
fiche6_F_0370Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) t.h.v. oude opslagplaats gemeente Kalmthout
fiche6_F_0400Berwijn (Moelingen): aanleg winterbed
fiche6_I_0105Verhogen van de veiligheid tegen overstromingen langsheen de Gemeenschappelijke Maas
fiche7B_A_0024Evaluatie van de lozingsvoorwaarden van bedrijven die lozen in de Horstgaterbeek
fiche7B_A_0025Evaluatie van de lozingsvoorwaarden voor zouten bij bedrijven langs de Eindergatloop
fiche7B_D_0085Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne met focus op bovenloop Abeek en zijlopen Soerbeek, Breeërstadsbeek, Gielisbeek, Reppelerbeek,…
fiche7B_D_0086Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs de Lossing
fiche7B_D_0087Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs de Itterbeek
fiche7B_D_0088Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs het Merkske
fiche7B_D_0089Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne met focus op bovenloop Mark en zijlopen
fiche7B_D_0092Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs de Witbeek en zijlopen
fiche7B_D_0094Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne met focus op bovenlopen Dommel en zijlopen
fiche7B_D_0095Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne in de boven- en zijlopen van de Warmbeek
fiche7B_D_0096Terugdringen van diffuse verontreiniging van nutriënten uit de landbouwsector in Voeren
fiche7B_E_0033Gebiedsgericht project om verontreiniging met pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Jeker
fiche7B_H_0024Aanpak zwerfvuil in de waterlopen door het plaatsen van zwerfvuilvangers in de Bosbeek, de Jeker en de Dommel en via gerichte lokale campagnes
fiche7B_I_0128Interne scheiding van waterstromen binnen de strafinrichting Wortel Kolonie met aansluiting van afvalwater op de aanwezige riolering
fiche7B_J_0066Terugdringen van de overstortwerking op de Bosbeek en uitvoeren duurzame oplossing voor de oude collector langs de Bosbeek
fiche8A_E_0376Uitvoeren van structuurherstelmaatregelen in het Merkske in functie van de beekstructuur en een natuurlijk peilregime
fiche8A_E_0377Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de benedenloop van de Mark
fiche8A_E_0379Verlegging en openlegging van de Oude Beek in Maaseik
fiche8A_E_0382Verbeteren vande beekstructuur op de benedenloop van de Weerijs
fiche8A_E_0385Verbeteren van de structuurkwaliteit op de bovenloop van de Warmbeek en zijlopen
fiche8A_E_0386Aanleg watertapping en herinrichting bedding van de Langbroeksbeek in Maasmechelen
fiche8A_E_0387Openlegging van de Beek in Diets-Heur
fiche8A_E_0388Saneren van de vismigratieknelpunten in de Berwijn
fiche8A_E_0390Verlegging en herinrichting van de Voer in Schoppem (Voeren)
fiche8A_E_0391Sanering vismigratieknelpunten op de Kleine Aa
fiche8A_E_0393Voer verdeelwerk Voeren bouw van elektromechanische uitrusting
fiche8B_A_0153Anti-erosie maatregelen verder uitvoeren in het afstroomgebied van de Jeker: o.a. Diets-Heur, Vrerem, Nerem, Riemst
fiche8B_A_0157Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Berwijn
fiche8B_A_0158Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Voer
fiche8B_A_0159Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Gulp
fiche8B_C_0079Aanleg van sedimentvang 11.1 op de Bosbeek
FichesActienummerActietitel
fiche5A_A_0009Verder ontwikkelen van een strategie voor het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid in verzilte gebieden
fiche5A_A_0010Bepalen van gebiedspecifieke, kwantitatieve doelstellingen (lange termijn streefbeeld) voor de grondwaterlichamen mbt grondwaterkwantiteit
fiche5A_B_0004Uitvoeren van het grondwaterlichaamspecifiek vergunningenbeleid conform de herstelprogramma's grondwater
fiche5A_C_0024Onderzoek naar de interactie tussen grondwater, oppervlaktewater en de impact van grondwateronttrekkingen met pilootonderzoek in het afstroomgebied van de Aa
fiche5A_E_0005Verderzetten en versterken van de intra-Belgische en grensoverschrijdende samenwerking mbt kwantitatieve grondwaterproblematieken via bestaande overlegplatformen
fiche7A_A_0002Sanering en beheersing verontreiniging van grondwater door de puntbronnen
fiche7A_D_0010Bepalen van de invloed van klimaatsverandering en zeespiegelstijging op grondwaterverzilting
fiche7A_G_0005Verderzetten en versterken van de grensoverschrijdende samenwerking mbt problematiek van (potentiële) verontreiniging van het grondwater

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.