Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateroverlast

picto thema wateroverlastDommel (wateroverlast hulpdiensten)De vallei van de Dommel kreeg al vaker af te rekenen met wateroverlast, zeker in het stroomafwaarts gelegen centrum van Neerpelt. Bijkomende verharde oppervlaktes, gewijzigde neerslagpatronen door klimaatverandering en een versnelde afvoer langs een rechtgetrokken Dommel doen de overstromingsrisico's toenemen. Kritische hoogwaterpeilen werden de voorbije decennia meermaals overschreden. 

Om wateroverlast te voorkomen, zet Vlaanderen in op een meerlaagse waterveiligheid. In het gebied zijn al maatregelen genomen, zoals het wachtbekken in de vallei van de Oude Dommel in Pelt en de bouwvrije invulling voor de signaalgebieden (overstroombare woonuitbreidingsgebieden) Vondersbroek en Donkerstraat via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Samen werken aan wateroverlast

Dommel foto's wateroverlastOmdat het wachtbekken in Overpelt maar ten dele een oplossing biedt, onderzoeken we welke bijkomende maatregelen het overstromingsrisico kunnen verminderen (actie 16). In de eerste plaats is het belangrijk om de afvoerdebieten te beperken. Daarom zetten we in het hele stroomgebied in op het afkoppelen en lokaal vasthouden van water (actie 21 en actie 23), op een vertraagde afvoer en op het bufferen van piekafvoeren (acties 17, actie 18 en actie 19). De piekafvoeren die toch het centrum van Neerpelt bereiken, moeten daar vlot weer weg kunnen. Dat vraagt aanpassingen aan een aantal opstuwende constructies, zoals de molenstuw, enkele bruggen en vernauwingen (actie 20). Ook is het belangrijk dat de afstandsregels langs waterlopen gerespecteerd worden zodat waterbeheerders de waterlopen kunnen maaien en ruimen om opstuwing door waterplanten te voorkomen (actie 22). Verder is het van belang om de bestaande overstromingsgebieden te vrijwaren van bebouwing, of om er toch minstens het actuele overstromingsvolume te behouden. Individuele beschermingsmaatregelen en een verhoogde paraatheid bij dreigende kritieke overstromingen (actie 24) kunnen schade aan overstromingsgevoelige woningen en infrastructuur beperken.  

CIW


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.