Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Watertekort

picto thema watertekort

Door klimaatverandering stijgt het risico op waterschaarste. De voorbije droge en warme zomers leidden tot historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen in de waterlopen en een verminderde waterkwaliteit. De verdroging van de Dommelvallei is onder meer merkbaar aan het droogvallen van kleinere bovenlopen. In droge periodes voeren de Dommel en de zijwaterlopen heel kleine hoeveelheden water af. Valleigebieden die vroeger nat waren, zoals het natuurgebied nabij Hoksent-Molhem, laten vandaag lage grondwaterstanden optekenen. Zeker de hogere delen van het stroomgebied met goed doorlatende zandbodems krijgen het zwaar te verduren.

Samen werken aan watertekort     

Dommel (watertekort regelbare stuw)Om het risico op waterschaarste voor de mens en het watersysteem te beperken, willen we watersystemen herstellen en het water beter vasthouden in waterlopen en grachten (actie 1, actie 4 en actie 5), waterverspilling bij bemaling tegengaan (actie 6) en regenwater ter plaatse laten infiltreren door ontharding (actie 7 en actie 8). Verder zetten we in op een herstel van de ‘sponswerking’ van natte gebieden en valleien (actie 3, actie 9). We verrichten bijkomend onderzoek naar de meest geschikte maatregelen om verdroging tegen te gaan (actie 2, actie 11 en actie 12). We zetten in op sensibilisering van burgers en bedrijven om de bewustwording voor het duurzamer watergebruik van water te vergroten (actie 14 en actie 15). En via planfiguren, zoals het hemelwaterplan en natuurbeheerplan, werken we aan een gedragen langere termijn visie voor het stroomgebied (actie 10, actie 13). 

 Dommel (watertekort aangepast maaibeheer)CIW

              


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.