Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal waterproject voor het Merkske

Het Merkske is een grensvormende waterloop tussen Vlaanderen en Nederland. Zowel in Vlaanderen, als in Nederland, is dit een prioritair gebied voor het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Om dit proces te begeleiden, startten het bekkensecretariaat Maasbekken en het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta op 12 oktober 2017 een uniek grensoverschrijdend integraal waterproject op.

Het Merkske (speerpuntgebied)

Het Merkske, een zijbeek van de Mark, stroomt door Hoogstraten, Mersplas en Baarle-Hertog en vormt een natuurlijke grens tussen Nederland en België. De beek ligt in waardevol valleigebied. Dat het Merkse grensvormend is, heeft er voor gezorgd dat ze haar natuurlijke loop heeft kunnen behouden, daar waar andere waterlopen rechtgetrokken werden.

Integraal waterproject doet samenwerken over de grenzen heen

Van een gezamenlijke analyse … 

In de aanloop naar het integraal project analyseerden het waterschap Brabantse Delta, de Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat Maasbekken in detail de knelpunten en potenties voor het gebied. De reden waarom specifieke parameters een onvoldoende halen, werd nader onderzocht. Dat gebeurde o.a. op basis van terreinbezoeken en bijkomende staalnames.

Tijdens de opstartvergadering op 12/10/2017 werd de gezamenlijke watersysteemanalyse toegelicht en verder aangevuld met informatie van lokale partners. Ook een algemene doelstellingennota en de processtappen om te komen tot een gezamenlijk actieplan, werden besproken. 

Raadpleeg de doelstellingennota van het integraal waterproject

 

... naar een gezamenlijk actieplan

Tijdens de volgende overlegmomenten, eind 2017 en begin 2018, is samen met de lokale partners gezocht naar oplossingen om te komen tot een gemeenschappelijk actieplan.

De acties kaderen in een integrale visie voor het gebied en ondersteunen de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water. Daarbij streven de partners ook een maximale koppeling met andere doelstellingen en initiatieven in het gebied na (cultuur-historisch, natuurdoelstellingen, recreatie, landbouw...). 

Raadpleeg de actielijst van het integraal waterproject

 

De partners in het integraal waterproject Merkske:

Het integraal waterproject wil een platform bieden voor alle overheden en organisaties die in het afstroomgebied werkzaam zijn:

  • de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Ravels en Turnhout
  • de waterbeheerders het waterschap Brabantse Delta, de VMM, provincie Antwerpen, watering Beneden Mark en watering Oostelijke Mark
  • de rioolbeheerders Aquafin en PIDPA
  • andere betrokken administraties (Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Staatsbosbeheer, Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving)
  • de natuur- en landbouwverenigingen (Natuurpunt, Boerenbond, ZLTO, Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, Vereniging Markdal, ..).

Actie 18: Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske

Met de proactieve campagne ‘Grensboeren bewaken de waterkwaliteit Merkske’ nemen de landbouwers zelf verantwoordelijkheid om vervuiling vanop hun landbouwbedrijf naar het watersysteem te voorkomen. 

Lees meer

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.