Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske

Binnen het ‘Integraal waterproject Merkske’ werken verschillende Vlaamse en Nederlandse organisaties samen om het watersysteem in het ganse afstroomgebied van het Merkske te verbeteren.

Dit betekent waterschaarste tegengaan in tijden van droogte en de wateroverlast in de natte perioden, maar ook een verbetering van de waterkwaliteit. Hierdoor beschermen we de voordelen die een gezond watersysteem ons biedt: water voor irrigatie, een buffer tegen klimaatverandering, aangename plaatsen van rust en ontspanning, …

Zo werd in de Wortel Kolonie riolering aangelegd, komt er nu versneld riolering in Hal (Hoogstraten), en wordt de lozingssituatie aan de zuiveringsinstallatie van Zondereigen (Baarle-Hertog) aangepakt.

Afvalstromen bij landbouwbedrijven

Een onderdeel van het project heeft ook aandacht voor de verschillende afvalstromen bij landbouwbedrijven. Zelfs in kleine hoeveelheid hebben sommige van deze afvalstromen een grote impact op de waterkwaliteit wanneer het vervuilde water in een waterloop terechtkomt of in de bodem infiltreert.

Vervuiling moet vermeden worden en gelukkig kan dat meestal vrij eenvoudig. 
Vaak helpt het om oog te hebben voor een aantal aspecten op het bedrijf, bepaalde handelingen aan te passen of specifieke (beperkte) inrichtingen door te voeren.

> Meer info over afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven en oplossingen om afvalstromen te vermijden, zijn hier te vinden.

 

Lekkende silosappen

Proactieve aanpak restlozingen landbouw

Samen met de landbouwsector rollen we in 2020 en 2021 een proactieve aanpak uit. We willen landbouwers bewust maken van de impact van deze afvalwaters, en vooral oplossingen aanreiken om vervuiling te voorkomen.

Deze proactieve aanpak is werkelijk een uniek pilootproject in Vlaanderen, met nieuw ontwikkelde tools en advies op maat. 

Naast de communicatie via infosessies werden voor de verschillende bedrijfstypen die binnen het afstroomgebied actief zijn, gedetailleerde checklists per bedrijfsonderdeel opgesteld. Met deze checklists willen we landbouwers een concreet hulpmiddel aanbieden om zelf een rondgang op het eigen bedrijf te maken om de mogelijke probleempunten te inventariseren en waar nodig gepaste maatregelen te nemen

Hierdoor neemt niet alleen het risico op (accidentele) watervervuiling in het omliggende gebied sterk af, maar kan de landbouwer zich ook in regel stellen met de wetgeving en tegelijk de bedrijfsvoering verbeteren.

De lijsten vormen dus een gids om het eigen bedrijf kritisch te bekijken op het vlak van afvalwater. Daarnaast kunnen de checklists ook gebruikt worden door adviserende partijen.

Raadpleeg de checklist voor: 

Niet vergeten: elk landbouwerf is anders! Daarom is het ook belangrijk om voor jouw specifieke situatie je vergunning na te kijken en/of informatie op te vragen bij de gemeente.

Advies op maat 

Specifiek voor het afstroomgebied van het Merkske konden landbouwers in de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog dankzij een Leader-project in 2021 professioneel advies op maat van hun bedrijf krijgen.

In het voorjaar en de zomer van 2021 bezocht een extern expert de deelnemende landbouwers een eerste maal. Aan de hand van de checklists werd samen met de landbouwer het eigen terrein geanalyseerd en werden (mogelijke) knelpunten naar bedrijfsafvalwater geïnventariseerd. Elke landbouwer ontving nadien een overzichtelijk en persoonlijk rapport met een oplijsting van mogelijke maatregelen op maat van zijn/haar bedrijf en een overzicht van mogelijke subsidies. 

In de winter van 2021-2022 werden de meeste bedrijven een tweede maal bezocht voor een opvolging van de situatie, het capteren van bijkomende vragen en een evaluatie van het project. Op 22 juni werd het LEADER project afgerond met een eindevent in Merksplas. De presentaties van dit event staan hieronder. 

Enkele cijfers:

  • 80% van de landbouwers in het afstroomgebied heeft deelgenomen aan het project.
  • Gemiddeld werden 2 types van knelpunten per bedrijf vastgesteld.
  • Tijdens de tweede ronde was het aantal knelpunten gedaald met 58% t.o.v. de uitgangssituatie doordat landbouwers verschillende (vnl. preventieve bron)maatregelen genomen hadden.

Meer resultaten van het project alsook aanbevelingen voor toekomstige campagnes zijn terug te vinden in het eindrapport.

 

---------------------------------

De aangeboden documenten (tips, detaillijsten) kwamen tot stand met behulp van diverse partners binnen het integraal waterproject Merkske: Bekkensecretariaat Maasbekken gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog, de Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Landbouw & Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving (afd. Handhaving), Boerenbond, watering de Beneden Mark, provincie Antwerpen en Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB).

Feedback op de aangeboden documenten kan via 'contact'

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.