Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie > De Vlaamse droogtecommissie

De Vlaamse droogtecommissie

De droogtecommissie komt in actie bij langere droge periodes met algemene watertekorten. De commissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming van maatregelen.

Samenstelling

De droogtecommissie op Vlaams niveau is ingebed in de CIW-werking. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de CIW-leden, de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving en het Vlaams Crisiscentrum CCVO. De CIW-voorzitter is ook voorzitter van de droogtecommissie.

Taken

De droogtecommissie volgt de droogtetoestand nauwgezet op. Bij een aanhoudende droge periode met algemene watertekorten komt de commissie samen.

Ze bespreekt welke maatregelen de leden voorstellen om de resterende watervoorraden optimaal te benutten, bijvoorbeeld een aangepaste stuwregeling voor schepen, het terugpompen van schutwater naar het opwaartse pand, een beperking of verbod op het capteren van oppervlaktewater, een verbod op het sproeien van gazons, ...

Als de waterbesparingsmaatregelen onvoldoende zijn en watertekorten optreden, maakt ze afspraken om het beschikbare water te verdelen. Momenteel wordt hiervoor aan een afwegingskader gewerkt dat zal bepalen welke watergebruiken voorrang krijgen bij waterschaarste.

De commissie adviseert ook de gouverneurs en bevoegde ministers over te nemen maatregelen en stemt communicatie af.

Droogtecommissie coördineert overleg en adviseert maatregelen bij droogte 

In de zomer van 2018 informeerde de droogtecommissie over de algemene waterschaarste- en droogtetoestand in Vlaanderen en bracht ze verscheidene adviezen uit over algemene watergebruiksbeperkingen.

Raadpleeg de adviezen van de droogtecommissie

In juli 2019 adviseerde de droogtecommissie om een captatieverbod in te stellen in de stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen, tenzij er redenen waren (zoals bv. peilmetingen of lokale maatregelen) waaruit bleek dat het niet nodig was om – op dat moment – een captatieverbod op te leggen. 

Meer info

Website droogtecommissie (algemeen_2)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid