Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De IJse

Het stroomgebied van de IJse is een speerpuntgebied. We verwachten dat na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is om een goede ecologische toestand te kunnen bereiken. Daarvoor zijn nog belangrijke inspanningen nodig. Het bekkensecretariaat bracht daarom alle betrokken actoren samen in een integraal project waar we krachten bundelen en initiatieven afstemmen om zo gericht naar de goede toestand toe te werken.

IJse speerpuntgebied

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud en stroomt vervolgens door Hoeilaart en Overijse om in Huldenberg, in het natuurgebied de Doode Bemde, in de Dijle uit te monden. De waterloop ligt deels in Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn en VEN-gebied.

Vanaf de oorsprong tot aan de Brusselse Ring (R0) stroomt de IJse in bosrijk gebied. De bovenloop van de IJse is vergraven tot een aaneenschakeling van vijvers, waaronder de Koningvijvers in Hoeilaart. Opwaarts van deze vijvers is een duidelijke bronzone te onderscheiden met beekbegeleidende moerassen. Afwaarts doorkruist de IJse de dichtbebouwde dorpskernen van Hoeilaart, Overijse en Huldenberg.

Waterkwaliteit op de goede weg

De IJse heeft al een behoorlijke waterkwaliteit. Ook de biologie is duidelijk op de goede weg: de macrofyten (waterplanten) en het visbestand scoren al goed, de macro-invertebraten behalen net niet de goede score. Toch zijn er nog knelpunten op het vlak van waterkwaliteit.

Lees meer ...

Een integraal project voor de IJse

Het bekkensecretariaat startte in september 2015 een integraal project op voor de IJse en brengt er de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Hul­denberg, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij, Natuurpunt, de Boerenbond en het regionaal land­schap Dijleland samen om het afstroomgebied van de IJse op een integrale manier te benaderen.

Lees meer ...

 

Kaart speerpuntgebied IJse

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.