Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aandachtsgebieden in het IJzerbekken

In de afstroomgebieden van de Poperingevaart, de Blankaart en de Grote Kemmelbeek willen we in 2027 een goede watertoestand bereikt hebben. De drie gebieden zijn aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

 

Blankaart(stempelAG)            

Er moeten voor het gebied van de Blankaart nog verschillende stappen worden gezet om een betere waterkwaliteit te bekomen tegen 2027. De fysico-chemie van de waterlopen moet nog verbeteren. Onder andere de aanpak van diffuse lozingen nutriënten en pesticiden is hierbij cruciaal maar ook een brongerichte bestrijding van bodemerosie langs de bovenlopen is van belang. Binnenkort zal het bekkensecretariaat alle betrokken actoren samenbrengen in een integraal project.

Lees meer

 

 

Poperingevaart(stempelAG)

 

 

 

 

Om de goede toestand van het oppervlaktewater tegen 2027 te behalen voor de Poperingevaart moeten vooral nog diffuse lozingen van nutriënten en pesticiden afkomstig van landbouw en particulier gebruik
aangepakt worden. Bodemerosie vormt nog een specifiek (grens-overschrijdend) probleem langs de Vleterbeek.

Volgend jaar zal het bekkensecretariaat alle betrokken actoren samenbrengen in een integraal project.

Lees meer

 

 

Grote Kemmelbeek(stempelAG)

Diffuse vervuiling blijft een werkpunt in het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek. Erosie scoort er hoge toppen. De afspoeling van bodemdeeltjes gaat bovendien gepaard met vervuiling door stikstof, fosfor en bestrijdingsmiddelen. Een aanpak langs beide zijden van de grens met Frankrijk is nodig om de fysicochemische waterkwaliteit te verbeteren.

Het bekkensecretariaat verzamelde alle betrokken actoren in een integraal project om synergiën te zoeken voor een efficiënte en gedragen oplossing voor de resterende knelpunten in het gebied.

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.