Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebieden

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevat.
Integraal waterproject voor de Bosbeek en Witbeek

De Bosbeek is een speerpuntgebied. Het bekkensecretariaat startte in 2016 het integraal waterproject Bosbeek – Witbeek op, waarin de partners samen werken aan een goede waterkwaliteit in de Bosbeek en minder overstromingsrisico's in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek. Ze doen dat door de belangrijke knelpunten te inventariseren en binnen een integrale visie en gebiedsgericht overleg samen naar oplossingen te zoeken.

Integraal project voor het Merkske

Het Merkske is een grensvormende waterloop tussen Vlaanderen en Nederland. Zowel in Vlaanderen, waar het stroomgebied aangeduid is als speerpuntgebied, als in Nederland is dit een prioritair gebied voor het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Het waterschap Brabantse Delta, de Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat Maasbekken voeren er een analyse van het watersysteem uit, in aanloop naar een gezamenlijk integraal waterproject voor dit uniek gebied.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.