Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking > Integrale waterprojecten > Integraal waterproject voor de Bosbeek en Witbeek > Integraal waterproject brengt partners samen

Integraal waterproject brengt partners samen

In 2016 startte het bekkensecretariaat een integraal waterproject voor de Bosbeek en de Witbeek. Alle overheden en actoren die betrokken zijn bij het waterbeleid in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek werden hiervoor uitgenodigd. Samen engageren ze zich om in beide valleien een goede waterkwaliteit te halen en het overstromingsrisico terug te dringen.

Dit doen we door de belangrijke knelpunten voor het watersysteem te inventariseren en binnen een integrale visie en gebiedsgericht overleg samen naar oplossingen te zoeken. Hierbij streven we maximaal win-wins na met andere doelstellingen en lopende initiatieven, zoals natuurdoelstellingen, recreatie, ...

De partners

Van bij de start van het integraal waterproject werden alle organisaties die werkzaam zijn in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek uitgenodigd:

2016: Actielijst als basis voor verdere samenwerking 

Eerst zijn de Bosbeek en de Witbeek in al hun facetten aan een grondige screening onderworpen. Welke paramaters moeten nog verbeteren om een goede watertoestand te kunnen halen? Van waar komen de belangrijkste drukken op het watersysteem? Welke knelpunten zijn er en waar zijn er kansen of opportuniteiten?

Op de startvergadering van het integraal project, in juni 2016, werd deze analyse aan de partners toegelicht met de vraag om ze vanuit hun gebiedskennis aan te vullen. Het synthesedocument van de screening als de presentatie ervan op de startvergadering vindt u hieronder.

De twee volgende vergaderingen werkten de partners aan een gedragen concreet plan van aanpak met een 50-tal acties. Hiermee willen ze de actielijst en visie van het bekkenspecifieke deel voor de Bosbeek en de Witbeek verfijnen en scherpstellen.

Tijdens het derde overleg op 6 december 2016 werd de actielijst afgeklopt. De actielijst kan u hieronder terugvinden. De actielijst is een dynamisch document dat zal aangepast en uitgebreid worden nav voortschrijdend inzicht en nieuwe situaties.  Periodiek (minstens 1x/jaar) wordt de voortgang van de acties in de projectgroep met alle partners besproken.

2018: Integraal waterproject op kruissnelheid

Het integraal waterproject is intussen op kruissnelheid. Enkele kleinere ingrepen zijn afgerond en voor verschillende acties loopt de voorbereidende studiefase. Dat is onder meer het geval voor de aanpak van de overstorten op de Bosbeek en de Witbeek, de renovatie van de oude collector 'Bosbeek', enkele gemeentelijke rioleringsprojecten waaronder de aansluiting van de Houwstraat in Maaseik, het terugdringen van de wateroverlast in Neeroeteren en het oplossen van de vismigratieknelpunten aan de Slagmolen, de Dorpermolen en de Neermolen.

De projectgroep volgt deze initiatieven op en bespreekt de voortgang.  Voor meer informatie kan u het bekkensecretariaat Maasbekken contacteren.

Overzicht van uitgevoerde initiatieven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.