Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • meting, controle en rapportering van de oppervlaktewaterkwaliteit, van de waterbodemkwaliteit en van de vuilvrachten van het geloosde afvalwater
  • controle van de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater in de zwem- en recreatievijvers
  • opmaak van investeringsprogramma’s voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur en voor de aanleg of de verbetering van gemeentelijke rioleringen en van kleinschalige zuiveringsinstallaties
  • ecologisch en economisch toezicht op de afvalwatersanering, meer bepaald de opmaak van de zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater en het toezicht op de waterdistributiemaatschappijen.
Aquafin
  • ontwerp en bouw van de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering
  • exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations en bovengemeentelijke rioleringen
Gemeenten
  • uitbouw en beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel
(drink)Watermaatschappijen
  • zuiveren, opvangen, transporteren en verzamelen van afvalwater (kunnen hiervoor gebruik maken van (boven)gemeentelijke collectoren, rioleringen en waterzuiveringsinfrastructuur) (saneringsplicht sinds 2005)
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid