Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterforum - Thematische sessies - ronde 2

We hebben een selectie gemaakt van negen hete hangijzers uit het onderzoeks- en innovatielandschap waarrond heel wat beweegt. Thema’s die een goede aanleiding vormen om onderzoekers en beleidsmakers samen te brengen en de opgedane kennis en expertise met elkaar te delen. 

Ronde 2:

  • Hoe kunnen socio-economische en sociologische bevindingen beslissingen beter onderbouwen?
  • Hoe kan het impactinstrumentarium van de Blue Deal beslissingen beter onderbouwen?
  • Naar het inzetten van nieuwe, slimme meettechnieken en modellering van grondwater

Hoe kunnen socio-economische en sociologische bevindingen beslissingen beter onderbouwen?

Moderatie: Renaat De Sutter, Universiteit Gent

De toegang tot water is een recht, als je het aan je buurman/vrouw zou vragen. Als de overheid verplicht minder uit de kraan te laten lopen, pompen we het wel uit de grond. Maar is dit wel zo?  We nemen je  graag mee in haar onderzoek naar het juridisch statuut van water (KULeuven).

En hoe kijkt diezelfde burger naar het watergebruik in de toekomst? We  lichten een tip van de sluier op, op basis van de resultaten van de Grote Waterenquête (UGent).  

Of is water een economisch “goed”? Moeten we het gebruik van water vooral vanuit een kosten-baten perspectief bekijken? De kaderrichtlijn Water probeerde het al in 2000, maar tot op vandaag wordt de waarde van water sterk onderschat. Het VITO illustreert dit aan de hand van het kosten-baten instrument dat wordt ontwikkeld om investeringen in proactieve droogtemaatregelen te onderbouwen.

Hoe kan het impactinstrumentarium van de Blue Deal beslissingen beter onderbouwen?

Moderatie: Vincent Wolfs, Sumaqua

In deze sessie zoomt Sumaqua in op de resultaten van de Blue Deal monitoring: hoe is het gesteld met ons watersysteem? Welke trends zien we, en waar liggen er kansen voor verbetering?

Een medewerker van de Europese Commissie kijkt even over de grenzen heen naar Europese initiatieven voor droogtemonitoring en impact- en risico-inschatting.

Tot slot licht een onderzoeker van universiteit Antwerpen de Blue Deal Praktijkgids Monitoring toe: een praktisch document in opmaak dat een leidraad vormt voor het monitoren van maatregelen op het terrein.

Naar het inzetten van nieuwe, slimme meettechnieken en modellering van grondwater

Moderatie: Didier D'hont, VMM

Ondanks meestal onzichtbaar, kunnen we er moeilijk om heen: klimaatverandering en de droogte laten zich ook voelen in het grondwater. Een ganse zomer lang werd een steeds groter wordend aantal locaties vastgesteld met lage en zeer lage grondwaterstanden. Een goede monitoring van deze grondwaterstanden is cruciaal in de strijd tegen droogte en het duurzaam beheren van onze watervoorraden.

In deze sessie zal worden toegelicht hoe grondwatermonitoring naar een next level getild kan worden via real-time monitoringsystemen, want deze gegevens zijn immers onontbeerlijk om adequatere grondwatermodellen op te stellen en bijvoorbeeld grondwaterstandsindicatoren voor de opvolging en voorspelling van de (evolutie) van de droogte te berekenen.

In deze sessie zal naast grondwatermonitoring dan ook verder ingegaan worden op grondwatermodellering: op het inzetten van hydro(geo)logische modellen om de cumulatieve effecten van grondwaterwinning of grondwateraanvulling beter te kunnen inschatten of om o.b.v. dynamische waterbalansen en scenarioberekeningen een onderbouwd en klimaat-robuust beheer en beleid m.b.t. het wateraanbod en de watervraag te kunnen voeren.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.