Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2023 - Blue Deal

Voorziene outputs voor 2023 voor de uitrol van de Blue Deal:

 • voorbereiding en verslaggeving bijeenkomsten HLTF droogte 06/03/2023 12/06/2023 (de datum voor een derde bijeenkomst is nog vast te leggen)
 • een verankering van de outputs van het Blue Deal programma-management, zoals bv de voortgangsbevraging, de impactbevraging, de systeemmonitoring, het Blue Deal Bulletin
 • het uitvoeren van de acties ‘communicatiespoor’ met het oog op het versterken van het draagvlak voor en de visibiliteit van de Blue Deal
 • de verdere uitwerking van de Blue Deal website 2.0: naast de aanvulling met bijkomende projecten in de projectendatabank worden inspiratiepagina’s en webpagina's om leerlessen te delen toegevoegd.
 • vervolgedities van het Blue Deal – Bulletin
 • in 2023 wordt nog 1 voortgangsbevraging en 1 impactbevraging uitgevoerd
 • in het kader van de terreinmonitoring is de ‘Praktijkgids voor monitoring van de impact van terreinmaatregelen’ in opmaak en wordt gewerkt aan een overzicht van de monitoring binnen en buiten Blue Deal incl. afstemming van de monitoring binnen de Blue Deal. De adviezen over de terreindata worden geïntegreerd in de praktijkgids.
 • in het kader van de systeemmonitoring wordt een deelsysteem watergebruik uitgewerkt, worden beleidsadviezen impactmonitoring opgesteld en is een ruime verspreiding van de resultaten voorzien
 • in het ‘Blue Deal rapport Vlaanderen’ worden de resultaten van de systeemmonitoring en de beleidsadviezen gebundeld die in het kader van de Blue Deal geformuleerd worden. Ook andere aspecten die relevant zijn voor het proactieve droogtebeleid van Vlaanderen worden opgenomen.
 • het verder uitwerken van de Blue Deal databank met de voor het programma-management relevante informatie over de Blue Deal acties, programma's en projecten
 • er worden sectorale Blue Deals afgesloten
 • kennisdeling: obv de strategie en agendavoorstel (opgemaakt eind 2022) zal worden beslist welke zaken nog opgenomen worden in 2023

  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2023 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.