Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2023 - platformwerking

In 2023 zullen de platformen hun werking als kennisdeler, netwerkbouwer en matchmaker verder uitbouwen. Daarbij zijn ook een aantal concrete outputs voorzien.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie Water (OOI)

 • Matchmaking sessie voor mogelijke partners van projecten op vlak van OOI Water op 2/2/2023
 • Platform als klankbord voor EU-partnerschap Water4All
 • Platform als klankbord voor traject Onderzoeks- en innovatieagenda Water voor bedrijven olv. VLAKWA
 • Eventuele bijdrage aan traject over concentraatstromen van platform Circulair Water
 • Verder werken op conclusies Waterforum
 • Aanpak uitwerken/herdenken voor vlotte behandeling van waterbeleidsvragen met onderzoekswereld
 • Raakpunten detecteren en versterken met Integraal Vlaams Klimaatadaptatieplan, Blue Deal, EU Green Deal, Flanders Technology & Innovation, …

Data en digitalisering Water

 • Als klankbord fungeren voor (use cases voor) gezamenlijke informaticaprojecten, i.h.b. het project ‘Geo-overstromingsplatform’.
 • Barrières wegwerken en hefbomen creëren voor de digitale transformatie in het waterlandschap door gezamenlijke visies en strategieën uit te werken (i.h.b. rond waterdataspace) die resulteren in roadmaps die de nodige stappen in kaart brengen.

Vlaanderen Circulair Water

 • Rollende werkagenda in samenwerking met de kerngroep: acties gestructureerd volgens onze 7 werkpaden met focus op:
  • Kennisuitwisseling over lopende initiatieven
  • Zoeken naar afstemming en samenwerking tussen actietrekkers en meewerkende actoren
  • Leerlessen capteren
 • Modulaire werkgroepen in functie van een specifiek thema:
  • Gedeeld visiedocument: drempels, knelpunten en oplossingen  -> publiek ontsluiten
  • Concentraatstromen
  • Wetgevende initiatieven (bv. Europese verordening inzake hergebruik)
  • Afstemming in functie van ‘crisismanagement’ in geval van droogte
 • Zomerdialogen 2023 met alle kernpartners van het platform circulair water
 • Maximale afstemming op lopende trajecten en bespreken van relevante raakpunten/acties:
  • Blue Deal
  • Vlaams Klimaatadaptatieplan
  • Stroomgebiedsbeheersplannen
  • Vlaanderen circulair
  • CIW initiatieven/events en andere CIW platformen

Communicatie Water

 • Ondersteuning bieden aan:
  • initiatieven op het vlak van sociologisch onderzoek m.b.t. het risicobewustzijn inzake overstromingen en droogte en m.b.t. drempels en hefbomen voor actiebereidheid en gedragsverandering;
  • initiatieven m.b.t. risicocommunicatie op het vlak van overstromingen en droogte.
 • Een incubator vormen voor gezamenlijke waterinitiatieven, zoals de Vlaamse waterdagen (18-26/03/2023) en bijdragen aan de evaluatie van dergelijke initiatieven.
 • Via de reflectiegroep als klankbord fungeren voor de communicatie-initiatieven vanuit de Blue Deal.

EU & Waterbeleid

 • strategisch denkwerk over Europese waterdossiers, aftoetsen van visies en standpunten (bv. over KRLW post 2027)
 • informeren over Europese waterdossiers, o.m. via bijdrage/medewerking aan event over zero-pollution pakket van Minaraad en Vleva op 26/01, bijdrage aan conferentie European Water Association op 11/05
 • inhoudelijke en praktische invulling evenement EU voorzitterschap in 2024  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2023 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.