Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2023 - thema overstromingen en droogte

Een greep uit de voorziene outputs voor 2023 voor het thema overstromingen en droogte:
(groene tekst = prioriteiten CIW werking 2023 vanuit het doelstellingenkader integraal waterbeleid)

 • ikv de informatieplicht het uitrollen van de erkenningen van keurders en het communiceren van de vernieuwde informatieplicht (PG informatieplicht, trekker: VMM)
 • ikv de water- en droogtetoets het verzorgen van bijkomende toelichtingen over de geoptimaliseerde watertoets, het opleiden van actoren over de aangescherpte richtlijnen en het uitwerken van tools (PG water- en droogtetoets, trekker: VMM)
 • het uitwerken van de technische toelichting bij de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (PG uitrol nieuwe GSV hemelwater, trekker: VMM)
 • de herwerking van de Code van Goede Praktijk voor rioleringen, ifv. de afstemming op de nieuwe GSV Hemelwater en ifv. de actualisatie aan nieuwe inzichten en praktijken (focus op hfdst. ‘Bronmaatregelen’ en ‘Asset management’) (PG Herwerking Code van Goede Praktijk rioleringen, trekker: Aquafin)
 • het verder uitwerken van een beleidskader voor de bescherming en het herstel van veengebieden (PG veenbescherming, trekker: ANB)
 • communicatie naar natuur- en landbouwsector ihkv de hemelwater- en droogteplannen over de mogelijke bijdrage aan het vermijden van afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes (VVSG, dept. LV, ANB)
 • het opnemen en uitvoeren van de acties en aanbevelingen uit het evaluatierapport overstromingen 2021 (PG en trekker later te bekijken)
 • de opmaak van een evaluatierapport over de droogte 2022 (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
 • het uitvoeren van het actieprogramma reactief droogtebeheer (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
 • het aanpassen van het draaiboek ‘Coördinatie bij waterschaarste door droogte’ obv het actieprogramma reactief droogtebeheer en obv het vervolgtraject voor het afwegingskader prioritaire watergebruiken bij droogte (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
 • het uitbrengen van adviezen ikv de watertoets (adviesgroep watertoets, trekker: VMM)
 • bij droogte-events adviezen formuleren gerelateerd aan de droogteproblematiek gericht aan de droogtecommissie (adviesgroep droogte trekker: DVW)
 • het herbekijken van de gecoördineerde aanpak van blauwalgen, rekening houdende met de ervaringen van de voorbije droogte (PG blauwalgen, trekker: DVW)
 • het uitwerking van een beleidskader/strategie voor toekomstige projecten natte natuur (PG natte natuur, trekker: ANB)
 • sociologisch onderzoek ifv verhogen van het risicobewustzijn m.b.t. droogte- en overstromingsrisico’s en het uitwerken van communicatietools ifv initiëren aangepast gedrag en hogere actiebereidheid (SGBP3, VAP, werkprogramma reactief droogtebeheer, evaluatierapport overstromingen 2021)  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2023 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.