Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2023 - thema waterplanning

Een greep uit de voorziene outputs voor 2023 voor het thema waterplanning
(groene tekst = prioriteiten CIW werking 2023 vanuit het doelstellingenkader integraal waterbeleid)

 • het verzekeren/begeleiden en opvolgen van de uitvoering van de SGBP 2022-2027 via een geïntegreerd programmamanagement (conceptnota De Grote Stroomversnelling)
 • een aanpak uitwerken voor het bepalen van de GAP voor het bereiken van de goede watertoestand voor hydromorfologie en fysicochemie (conceptnota De Grote Stroomversnelling)
 • het uitwerken van een geïntegreerd investeringsprogramma ‘levend water’ (conceptnota De Grote Stroomversnelling)
 • het coördineren van de opstart van gebiedsgerichte initiatieven (2/bekken) ifv. de geïntegreerde realisatie van de doelstellingen van de SGBP 2022-2027 en ifv. het creëren van koppelkansen (conceptnota De Grote Stroomversnelling)
 • het communiceren en het organiseren van overleg over het realiseren van de reductiedoelen van de SGBP 2022-2027 (trekker: VMM)
 • het opmaken van het WUP 2022 (SSW, trekker: VMM)
 • het vormgeven van aan het transitietraject voor de SGBP 2028-2033 (o.m. via reflectiegroep)
 • het uitwerken van een behoefteraming van de financieringsbehoeften waterkwaliteit, overstromingen en droogte, van een visie op de financiering van het waterbeleid en van voorstellen voor het bijsturen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe financieringsinstrumenten (PG financiering waterbeleid, trekker: VMM)
 • ikv het versterken van de afstemming tussen het landbouwbeleid en het waterbeleid een voorstel om de bijdrage van de landbouwsector aan het behalen van de goede ecologische toestand te concretiseren (PG versterken landbouwbeleid - waterbeleid, trekker: dep LV)
 • een plan van aanpak voor de uitwerking van het 2de sedimentbeheerconcept (PG sedimentbeheerconcept, trekker: dep MOW)
 • bijdragen aan de analyse van de veiligheidsniveaus/doelen en de uitwerking van voorstellen tot aanpassing waar nodig (advies Weerbaar waterland, VAP)
 • de Blue Deal structureel verankeren (VAP)

 

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2023 kan u hier raadplegen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.