Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Openbaar onderzoek voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Op 14 juli 2023 duidde de Vlaamse Regering een tweede reeks van 21 watergevoelige openruimtegebieden voorlopig aan. Van 12 september t.e.m. 10 november 2023 vindt hierover een openbaar onderzoek plaats. Via deze website kan u de voorlopige aanduidingen bekijken en becommentariëren. Van 6 juni t.e.m. 4 augustus 2023 werd al een openbaar onderzoek georganiseerd over een eerste reeks van 12 watergevoelige openruimtegebieden die de Vlaamse Regering op 5 mei 2023 voorlopig aanduidde.

   ***

***

Waarom duidt de Vlaamse Regering watergevoelige openruimtegebieden aan?

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. 

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. 

Intussen besliste de Vlaamse Regering op 5 mei 2023 en 14 juli 2023 tot de voorlopige aanduiding  van respectievelijk 12 gebieden en 21 gebieden als watergevoelig openruimtegebied. 

MEER INFO

 • SignaalgebiedenVoor verschillende signaalgebieden, dit zijn nog niet ontwikkelde watergevoelige gebieden met een harde bestemmingbesliste de Vlaamse Regering eerder dat het beter is om deze niet meer te ontwikkelen en te herbestemmen. De herbestemming gebeurt via een ruimtelijk uitvoeringsplan of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.
 • Procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden: De procedure staat beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018. 

Welke gebieden zijn voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied?

Reeks 1

Op 5 mei 2023 besliste de Vlaamse Regering om 12 gebieden voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Van 6 juni tot en met 4 augustus 2023 vond hierover een openbaar onderzoek plaats. Het openbaar onderzoek is intussen afgesloten. De beslissingen van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding van deze gebieden kunt u nog steeds raadplegen.

Reeks 2

Op 14 juli 2023 besliste de Vlaamse Regering om de volgende 21 gebieden voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Hierover vindt een openbaar onderzoek plaats van 12 september tot en met 10 november 2023.

 1. 'Meertselstraat' in Aarschot
 2. 'Wolfsdonk' in Aarschot
 3. 'Spinnewiel' in Affligem
 4. 'Rashoeve' in Heist-op-den-Berg
 5. 'Putte Beemden (Schriek)' in Heist-op-den-Berg
 6. 'Langdonken' in Herselt
 7. 'Varenwinkel' in Herselt
 8. 'Grote Waterstraat - Waterkrekel' in Hulshout
 9. 'Langendonk' in Kampenhout
 10. 'De Roost' in Laakdal
 11. 'Dormaalbeek Walsbets' in Landen
 12. 'WUG Sint-Gertrudis langs de Zeyb' in Landen
 13. 'Merchtem Kom' in Merchtem
 14. 'Merchtem Schoolomgeving' in Merchtem
 15. 'Neerhoeve' in Putte
 16. 'Weines Putte' in Putte
 17. 'Hof ter Bollen' in Puurs-Sint-Amands
 18. 'Kanadabos' in Puurs-Sint-Amands
 19. 'Winkelveld' in Puurs-Sint-Amands
 20. 'Zenne Afleiding' in Zemst
 21. 'Hof ter Bollen - bis' in Puurs-Sint-Amands

Wat betekent een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied?

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

In de plaats krijgt het gebied de bestemming van de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften voor watergevoelig openruimtegebied (artikel 5.6.8 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied wordt voorafgegaan door een openbaar onderzoek.

 • Binnen watergevoelige openruimtegebieden zijn waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie mogelijke functiesKleinschalige infrastructuur voor recreatie of in functie van de openruimtefuncties blijft mogelijk. 
 • Onbebouwde delen van verkavelingen die binnen een watergevoelig openruimtegebied liggen vervallen door de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en kunnen dus niet meer bebouwd wordenOok principiële akkoorden worden opgehevenDe gekende verkavelingen staan aangeduid op de plannen van de voorlopige aanduiding.  
 • Bestaande constructies binnen een watergevoelig openruimtegebied kunnen behouden blijven, maar hierop worden de zonevreemde basisrechten van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing.  
 • Binnen watergevoelige openruimtegebieden gelden geen beperkingen op landbouwgebruik. De gebieden bieden ook kansen voor groenblauwe dooradering of bebossing. 

Omwille van de significante wijzigingen worden alle eigenaars van percelen binnen deze gebieden via brief op de hoogte gebracht van het openbaar onderzoek over de voorlopige aanduiding, en later ook over de definitieve aanduiding. 

MEER INFO

Ontvang ik als eigenaar een vergoeding na de herbestemming tot watergevoelig openruimtegebied?

Vergunningsaanvragen binnen gebieden met een waterproblematiek krijgen vandaag op basis van de watertoets vaak een negatieve beoordeling. Eigenaars hebben geen recht op een vergoeding op basis van een weigering van een omgevingsvergunningsaanvraag. Dat kan pas na een bestemmingswijziging via een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Met de procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden wordt dezelfde vergoeding voor planschade voorzien als bij ruimtelijke uitvoeringsplannen. Na de definitieve herbestemming tot watergevoelig openruimtegebied hebben eigenaars twee jaar de tijd om van de mogelijkheid tot planschade gebruik te maken.  

De herziening van de planschaderegeling is opgenomen in het Instrumentendecreet van 26 mei 2023. De Vlaamse Regering zal de watergevoelige openruimtegebieden pas definitief goedkeuren nadat deze planschaderegeling in voege is opdat eigenaars van deze herziene berekening gebruik kunnen maken. 

MEER INFO

Waar kan ik meer informatie bekomen?

Samen met het Departement Omgeving organiseert de CIW drie informatie- en inspraakvergaderingen onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 tot 19 uur.

 • Op donderdag 21 september in het Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6, 3000 Leuven.
 • Op donderdag 28 september in het cultureel centrum Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg.
 • Op maandag 2 oktober in het August De Boeckhuis, Reedijk 1, 1785 Merchtem.

Schrijf u op voorhand in voor één van de infomarkten. Zo kunnen we u beter te woord staan. 

> Inschrijven infomarkt

Tijdens de infomarkten stellen we de watergevoelige openruimtegebieden voor aan de hand van een aantal posters en maken we tijd vrij om jouw vragen te beantwoorden.

> Posters infomarkt bekijken

Hoe kan ik een inspraakreactie indienen?

Inspraakreacties bij de voorlopige aanduiding als watergevoelig openruimtegebied kunt u tot en met 10 november 2023 analoog of digitaal indienen:

> via het inspraakformulier

Het gaat om een eenvoudig formulier waarin u:

 • aangeeft op welk watergevoelig openruimtegebied uw reactie betrekking heeft
 • uw reactie formuleert
 • eventueel foto's en bijlagen kunt opladen.

> Ga naar het inspraakformulier

> schriftelijk aan de CIW

U kunt uw inspraakreactie schriftelijk indienen bij de CIW op volgend postadres: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.

> tegen ontvangstbewijs bij de gemeente

U kunt uw inspraakreactie tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis van één van de gemeenten waarbinnen de watergevoelige openruimtegebieden voorlopig werden aangeduid.

 • Bij het gemeentebestuur van Aarschot, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
 • Bij het gemeentebestuur van Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem
 • Bij het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
 • Bij het gemeentebestuur van Herselt, Kerkstraat, 2230 Herselt
 • Bij het gemeentebestuur van Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
 • Bij het gemeentebestuur van Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
 • Bij het gemeentebestuur van Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal
 • Bij het gemeentebestuur van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen
 • Bij het gemeentebestuur van Merchtem, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem
 • Bij het gemeentebestuur van Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte
 • Bij het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands
 • Bij het gemeentebestuur van Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst.

Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

Na het openbaar onderzoek formuleert de CIW op basis van de ontvangen adviezen en inspraakreacties en, in voorkomend geval, rekening houdend met het goedgekeurde plan-MER, een voorstel tot definitieve aanduiding op basis van de criteria, vermeld in artikel 5.6.8, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Daarna duidt de Vlaamse Regering de watergevoelige openruimtegebieden definitief aan. De beslissing wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, op de websites van het Departement Omgeving en de CIW en per brief meegedeeld aan de eigenaars van de percelen die geheel of gedeeltelijk binnen de definitieve aanduiding liggen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.