Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Openbaar onderzoek voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

De voorbije maanden duidde de Vlaamse Regering een aantal gebieden voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. Over elke voorlopige aanduiding vond een openbaar onderzoek plaats. Via deze website kan u de voorlopige aanduidingen die in openbaar onderzoek lagen, bekijken.

afgelopen openbare onderzoeken:

  • Van 9 januari t.e.m. 8 maart 2024 vond een openbaar onderzoek plaats over de voorlopige aanduiding van 73 watergevoelige openruimtegebieden in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant, die de Vlaamse Regering op 23 november 2023 en op 15 december 2023 voorlopig aanduidde..
  • Van 5 december 2023 t.e.m. 2 februari 2024 vond een openbaar onderzoek plaats over de voorlopige aanduiding van 34 watergevoelige openruimtegebieden in de provincies Limburg en West-Vlaanderen, die de Vlaamse Regering op 6 oktober 2023 en op 13 oktober 2023 voorlopig aanduidde. 
  • Van 12 september t.e.m. 10 november 2023 vond een openbaar onderzoek plaats over 21 watergevoelige openruimtegebieden in Antwerpen en Vlaams-Brabant, die de Vlaamse Regering op 14 juli 2023 voorlopig aanduidde.
  • Van 6 juni t.e.m. 4 augustus 2023 vond een openbaar onderzoek plaats over 12 watergevoelige openruimtegebieden in Antwerpen en Vlaams-Brabant, die de Vlaamse Regering op 5 mei 2023 voorlopig aanduidde.

 ***

***

Waarom duidt de Vlaamse Regering watergevoelige openruimtegebieden aan?

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. 

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. 

Intussen besliste de Vlaamse Regering op 5 mei 2023, 14 juli 2023, 6 oktober, 13 oktober en 23 november tot de voorlopige aanduiding  van respectievelijk 12 gebieden, 21 gebieden, 14 gebieden, 20 gebieden en 28 gebieden als watergevoelig openruimtegebied. 

MEER INFO

  • SignaalgebiedenVoor verschillende signaalgebieden, dit zijn nog niet ontwikkelde watergevoelige gebieden met een harde bestemmingbesliste de Vlaamse Regering eerder dat het beter is om deze niet meer te ontwikkelen en te herbestemmen. De herbestemming gebeurt via een ruimtelijk uitvoeringsplan of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.
  • Procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden: De procedure staat beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018. 

Welke gebieden zijn voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied?

Beslissing van 15 december 

openbaar onderzoek afgelopen

Op 15 december 2023 besliste de Vlaamse Regering om 44 gebieden in provincie Antwerpen voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Vanaf 9 januari 2024 zullen de voorlopige aanduidingen in openbaar onderzoek liggen. De beslissingen van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding van deze gebieden (incl. milieubeoordeling) kunt u hier raadplegen.

Beslissing van 23 november

openbaar onderzoek afgelopen

Op 23 november 2023 besliste de Vlaamse Regering om 27 gebieden in Oost-Vlaanderen en 1 gebied in Vlaams-Brabant voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Vanaf 9 januari 2024 zullen de voorlopige aanduidingen in openbaar onderzoek liggen. De beslissingen van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding van deze gebieden (incl. milieubeoordeling) kunt u hier raadplegen.

Beslissing van 13 oktober

openbaar onderzoek afgelopen

Op 13 oktober 2023 besliste de Vlaamse Regering om 20 gebieden in West-Vlaanderen voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Het openbaar onderzoek is intussen afgesloten. De beslissingen van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding van deze gebieden (incl. milieubeoordeling) kunt u hier raadplegen.

Beslissing van 6 oktober 2023

openbaar onderzoek afgelopen

Op 6 oktober 2023 besliste de Vlaamse Regering om 14 gebieden in Limburg voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Het openbaar onderzoek is intussen afgesloten. De beslissingen van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding van deze gebieden (incl. milieubeoordeling) kunt u hier raadplegen.

Beslissing van 14 juli 2023

openbaar onderzoek afgelopen

Op 14 juli 2023 besliste de Vlaamse Regering om 21 gebieden in Antwerpen en Vlaams-Brabant voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Het openbaar onderzoek is intussen afgesloten. De beslissingen van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding van deze gebieden (incl. milieubeoordeling) kunt u hier raadplegen.

Beslissing van 5 mei 2023

openbaar onderzoek afgelopen

Op 5 mei 2023 besliste de Vlaamse Regering om 12 gebieden in Antwerpen en Vlaams-Brabant voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Het openbaar onderzoek is intussen afgesloten. De beslissingen van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding van deze gebieden (incl. milieubeoordeling) kunt u hier raadplegen.

Wat betekent een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied?

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

In de plaats krijgt het gebied de bestemming van de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften voor watergevoelig openruimtegebied (artikel 5.6.8 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied wordt voorafgegaan door een openbaar onderzoek.

  • Binnen watergevoelige openruimtegebieden zijn waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie mogelijke functiesKleinschalige infrastructuur voor recreatie of in functie van de openruimtefuncties blijft mogelijk. 
  • Onbebouwde delen van verkavelingen die binnen een watergevoelig openruimtegebied liggen vervallen door de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en kunnen dus niet meer bebouwd wordenOok principiële akkoorden worden opgehevenDe gekende verkavelingen staan aangeduid op de plannen van de voorlopige aanduiding.  
  • Bestaande constructies binnen een watergevoelig openruimtegebied kunnen behouden blijven, maar hierop worden de zonevreemde basisrechten van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing.  
  • Binnen watergevoelige openruimtegebieden gelden geen beperkingen op landbouwgebruik. De gebieden bieden ook kansen voor groenblauwe dooradering of bebossing. 

Omwille van de significante wijzigingen worden alle eigenaars van percelen binnen deze gebieden via brief op de hoogte gebracht van het openbaar onderzoek over de voorlopige aanduiding, en later ook over de definitieve aanduiding. 

MEER INFO

Ontvang ik als eigenaar een vergoeding na de herbestemming tot watergevoelig openruimtegebied?

Vergunningsaanvragen binnen gebieden met een waterproblematiek krijgen vandaag op basis van de watertoets vaak een negatieve beoordeling. Eigenaars hebben geen recht op een vergoeding op basis van een weigering van een omgevingsvergunningsaanvraag. Dat kan pas na een bestemmingswijziging via een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Met de procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden wordt dezelfde vergoeding voor planschade voorzien als bij ruimtelijke uitvoeringsplannen. Na de definitieve herbestemming tot watergevoelig openruimtegebied hebben eigenaars twee jaar de tijd om van de mogelijkheid tot planschade gebruik te maken.  

De herziening van de planschaderegeling is opgenomen in het Instrumentendecreet van 26 mei 2023. De Vlaamse Regering zal de watergevoelige openruimtegebieden pas definitief goedkeuren nadat deze planschaderegeling in voege is opdat eigenaars van deze herziene berekening gebruik kunnen maken. 

MEER INFO

Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

Na het openbaar onderzoek formuleert de CIW op basis van de ontvangen adviezen en inspraakreacties en, in voorkomend geval, rekening houdend met het goedgekeurde plan-MER, een voorstel tot definitieve aanduiding op basis van de criteria, vermeld in artikel 5.6.8, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Daarna duidt de Vlaamse Regering de watergevoelige openruimtegebieden definitief aan. De beslissing wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, op de websites van het Departement Omgeving en de CIW en per brief meegedeeld aan de eigenaars van de percelen die geheel of gedeeltelijk binnen de definitieve aanduiding liggen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.