Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Bekkenbestuur: samenstelling en taken

Bekkenbestuur: samenstelling en taken

Een bekkenbestuur bestaat uit een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. Beide organen nemen beslissingen op bestuurlijk vlak en worden voorgezeten door een provinciegouverneur.

 

ALGEMENE BEKKENVERGADERINGBEKKENBUREAU
Samenstelling Samenstelling

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

 • Leefmilieu en Waterbeleid (1)
 • Landinrichting en Natuurbehoud (1)
 • Openbare Werken en Mobiliteit (2)
 • Ruimtelijke Ordening (1)
 • Landbouw (1)
 • Economie (1)

 De lokale besturen uit het bekken: 

 • 1 mandataris per provincie
 • 1 mandataris per gemeente
 • 1 mandataris per polder of watering

Eén vertegenwoordiger van elk havenbedrijf in het bekken

  

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

 • Leefmilieu en Waterbeleid (1)
 • Landinrichting en Natuurbehoud (1)
 • Openbare Werken en Mobiliteit (1)
 • Ruimtelijke Ordening (1)
 • Landbouw (1)

Twee leden van de provinciale deputatie bevoegd voor waterlopen, of hun vertegenwoordiger.

Eén gemeentelijke afgevaardigde per 25 gemeenten waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken.

Eén vertegenwoordiger van de polders en wateringen

Belangrijkste taken Belangrijkste taken
 • Het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en van het wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
 • De waterbeleidsnota en de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen adviseren op basis van een voorbereiding door het bekkenbureau.
 • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten.
 • De aanduiding van lokale vertegenwoordigers van gemeenten, polders en wateringen in het bekkenbureau organiseren.
 • Een adequate bevoegdheidsverdeling van waterwegen en onbevaarbare waterlopen voorstellen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren.
 • De algemene bekkenvergadering voorbereiden.
 • Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en wateruitvoeringsprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de algemene bekkenvergadering.
 • Gebiedsgericht en thematisch overleg met lokale vertegenwoordigers en andere betrokkenen garanderen.
 • De advisering over waterbeleidsnota en ontwerpen van troomgebiedbeheerplannen voorbereiden.
 • Investeringsprogramma’s, optimalisatieprogramma, technische plannen, … adviseren.
 • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid