Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sept. 2018 - Toetsing projecten en activiteiten aan doelstellingen kaderrichtlijn Water

Op 20 juni 2018 keurde de CIW de beoordelingskaders goed die toetsen of projecten met lozingen naar oppervlaktewater en activiteiten met een negatief effect op grondwater voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en het Wezer-arrest. Eerder keurde ze al een beoordelingskader goed voor projecten die voor een hydromorfologische wijziging zorgen.

De komende maanden worden deze beoordelingskaders in de bestaande beoordelingsinstrumenten bij vergunningsaanvragen ingepast (milieueffectrapportage, watertoets en passende beoordeling).

De CIW keurde ook een aantal richtlijnen goed voor de onderbouwing van een afwijkingsaanvraag voor projecten met een significante impact. En ze deed voorstellen voor een betere integratie van de te volgen procedure voor het aanvragen en toestaan van een afwijking in de regelgeving.

Wezer-arrest

Wanneer een overheid een project of een lozing wil vergunnen, dan moet de aanvraag eerst getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de kaderrichtlijn Water. Dat heeft het Europese Hof bepaald in zijn uitspraak van 1 juli 2015, het zogenoemde Wezer-arrest.

Dat arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand in gevaar brengt. De enige uitzondering is wanneer een afwijking toegestaan wordt, bv. omwille van het groot maatschappelijk belang van het project.

Beoordelingskader

Het beoordelingskader maakt onderscheid in projecten die voor hydromorfologische wijzigingen zorgen, projecten met een effect op grondwater en activiteiten die een lozing inhouden.

De beoordeling gebeurt in 3 stappen:

  1. De toets voor verder onderzoek weerhoudt enkel die activiteiten en projecten die voor een achteruitgang van de watertoestand kunnen zorgen of het bereiken van de goede watertoestand in gevaar kunnen brengen.
  2. Van die activiteiten en projecten worden de effecten op de waterkwaliteitselementen verder onderzocht. Zijn significante negatieve effecten te verwachten, dan moeten gepaste maatregelen genomen worden of moet het project aangepast worden.
  3. Als geoordeeld wordt dat de activiteit of het project ook met die bijkomende maatregelen of aanpassingen een achteruitgang kan veroorzaken of het bereiken van de goede watertoestand kan verhinderen, mag het niet vergund worden, tenzij de Vlaamse Regering een afwijking toestaat.

 

De CIW keurde ook een aantal richtlijnen goed voor de onderbouwing van een afwijkingsaanvraag voor activiteiten en projecten met een significante impact. Er komt ook een handleiding voor initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners.

Tot slot keurde de CIW enkele voorstellen goed voor een betere integratie van de te volgen procedure voor het aanvragen en toestaan van een afwijking in de regelgeving. De nodige wetteksten worden de komende maanden opgemaakt.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.