Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden

Signaalgebieden

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

signaalgebied in Heulebeek

Wat zijn signaalgebieden?

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb. woonuitbreidingsgebied, industriegebied...) met een mogelijke tegenstrijdigheid tussen de huidige bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem. 

Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij ontwikkelen van het gebied volgens de bestemming groter wordt dan beslist de Vlaamse Regering tot een vervolgtraject voor dat gebied.

 

Een vervolgtraject voor signaalgebieden

In het vervolgtraject legt de Vlaamse Regering een ontwikkelingsperspectief voor het gebied vast en bepaalt ze via welk instrument het ontwikkelingsperspectief moet gerealiseerd worden. Als het signaalgebied een andere bestemming moet krijgen, duidt de Vlaamse Regering ook het bestuur aan dat het initiatief moet nemen om de herbestemming te realiseren.

De Vlaamse Regering heeft ondertussen voor drie reeksen signaalgebieden een vervolgtraject goedgekeurd.

Via een voorstel van decreetswijziging aan de Codex Ruimtelijke Ordening werkt de Vlaamse Regering, op voorstel van de CIW, momenteel aan een alternatieve piste om (delen van) signaalgebieden bouwvrij te houden door middel van de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

 

In de rubriek goedgekeurde vervolgtrajecten vindt u per bekken een overzicht van de beslissingen van de Vlaamse Regering en een stand van zaken van de uitvoering van het vervolgtraject.

Raadpleeg de goedgekeurde vervolgtrajecten

Via het geoloket kunt u de contouren van een signaalgebied raadplegen, samen met de informatiefiche en de beslissing over dat signaalgebied.

Ga naar het geoloket signaalgebieden

De beslissing van de Vlaamse Regering over het vervolgtraject voor een signaalgebied is voorbereid binnen de CIW en de bekkenstructuren. De bekkenstructuren gingen in overleg met de betrokken overheden op zoek naar het optimale ontwikkelingsperspectief.

Lees meer over het voorbereidingstraject van signaalgebieden

In afwachting van de uitvoering van een beslissing van de Vlaamse Regering over het vervolgtraject van een signaalgebied moeten adviesverlenende, vergunningverlenende en planmakende overheden extra waakzaam zijn in signaalgebieden. In signaalgebieden zijn daarom specifieke richtlijnen voor de toepassing van de watertoets van kracht.

Ga naar de rubriek watertoets in signaalgebieden

Gemeenten en provincies die als initiatiefnemer aangeduid werden voor de verdere aanpak van een signaalgebied kunnen hiervoor begeleiding en financiële ondersteuning krijgen.

Daarenboven werkt de Vlaamse Regering aan een voorstel van decreet waarbij het mogelijk wordt om (delen van) signaalgebieden bouwvrij te houden door middel van de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Ga naar de rubriek 'De Vlaamse overheid ondersteunt initiatiefnemers

 

   

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid