Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Voorbereidingstraject signaalgebieden

Voorbereidingstraject signaalgebieden

Toetsing signaalgebieden door bekkenstructuren

In de eerste bekkenbeheerplannen werden gebieden waar een tegenstrijdigheid zou kunnen bestaan tussen de bestemming ervan en de belangen van het watersysteem geïnventariseerd en op kaart aangeduid. Via de actie ‘toetsing signaalgebieden’ uit het bekkenbeheerplan kregen de bekkenstructuren de opdracht om deze gebieden aan een grondige analyse te onderwerpen, een analyse die onder andere dienst moest doen als onderbouwde input voor ruimtelijke planningsprocessen. 

    

Vlaamse Regering beslist signaalgebieden in te zetten voor het vrijwaren van het waterbergend vermogen

Naar aanleiding van de ernstige watersnood die Vlaanderen eind 2010 teisterde, besliste de Vlaamse Regering via een conceptnota in 2013 om deze gebieden grondiger aan te pakken om het waterbergend vermogen van Vlaanderen te vrijwaren.

Via de conceptnota kreeg de CIW de opdracht om voor elk gebied, waarvan blijkt dat het ontwikkelen van het gebied volgens de huidige bestemming het overstromingsrisico verhoogd, bijkomende voorwaarden te voorzien of een alternatief ontwikkelingsperspectief voor te stellen.

Raadpleeg de conceptnota via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina.

   

Betrokkenen bereiden vervolgtraject voor binnen CIW

Aanvullend op de evaluatie van bekkenstructuren en op basis van de overstromingskaarten onderzoekt de CIW per gebied in welke mate het ontwikkelen van het gebied volgens de huidige bestemming het risico op wateroverlast beïnvloedt. Blijkt hieruit dat het risico op wateroverlast vergroot als het gebied ontwikkeld wordt volgens de huidige bestemming, dan zoeken de betrokkenen in overleg naar een alternatief ontwikkelingsperspectief voor het signaalgebied.

Een alternatief ontwikkelingsperspectief voor een signaalgebied kan gaan van een creatieve inrichting binnen de geldende bestemming tot een herbestemming van het gebied met flankerende maatregelen. In veel gevallen kan het vervolgtraject zorgen voor de nodige ruimte voor water en tegelijkertijd andere knelpunten aanpakken. Ook de belevingswaarde van de ruimere omgeving kan er wel bij varen.

Naast een alternatief ontwikkelingsperspectief, stelt de CIW ook het bestuur voor dat initiatief moet nemen om het alternatieve ontwikkelingsperspectief te realiseren, alsook de in te zetten instrumenten. Samen vormen zij het vervolgtraject van een signaalgebied. 

Uiteindelijk beslist de Vlaamse Regering over het vervolgtraject van het signaalgebied.

   

Vlaamse Regering keurt vervolgtrajecten goed in 3 reeksen

Reeks 1: signaalgebieden getoetst door bekkenbestuur voor 28/02/2013

Op 24/01/2014 keurde de Vlaamse Regering de vervolgtrajecten voor 37 signaalgebieden goed. Het gaat om de signaalgebieden die getoetst werden door de structuren van de bekkens van Dender, Bovenschelde, Benedenschelde, Demer, Nete en Maas vóór eind februari 2013. De vervolgtrajecten voor de 29 signaalgebieden, vóór eind februari 2013 getoetst door de structuren van de bekkens van de IJzer,  Brugse Polders, Leie en Dijle-Zenne, werden door de Vlaamse Regering vastgelegd op 9 mei 2014. Raadpleeg de goedgekeurde vervolgtrajecten.

  

Reeks 2: signaalgebieden getoetst tussen 28/02/2013 en eind 2013

Van de 17 signaalgebieden die door de bekkenstructuren getoetst werden in de periode van 28/02/2013 tot eind 2013 legde de CIW een tweede reeks vervolgtrajecten voor aan de Vlaamse Regering. Ze werden goedgekeurd op 9 mei 2015. Raadpleeg de goedgekeurde vervolgtrajecten.

  

Reeks 3: resterende prioritaire signaalgebieden

Momenteel wordt een derde reeks vervolgtrajecten voorbereid. Het gaat om 152 gebieden verspreid over de 11 bekkens. De bekkenbesturen selecteerden deze gebieden in 2014 op basis van een geactualiseerde kaart van nog niet ontwikkelde gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. Voor deze gebieden is een vervolgtraject goedgekeurd door de bekkenbesturen en door de CIW

  

Gerelateerde inhoud
conceptnota signaalgebieden
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid