Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Meet and Match OOI Water | onderwerpen op de gesprekstafel

Na een introductie over mogelijke financieringskanalen door VLEVA, VLAIO en FWO en getuigenissen van Water Europe en de stad Roeselare over succesvolle matchmaking, konden de deelnemers tijdens vijf gespreksrondes op zoek gaan naar een interessante meet of geschikte match.

Rond 9 matchmaking tafels gingen projecteigenaars op zoek naar partners of nieuwe ideeën en invalshoeken voor hun project. En aan niet minder dan 13 thematafels werd intens van gedachten gewisseld over een brede waaier aan thema’s. Hierna vind je de onderwerpen die op tafel lagen.

   

Presentatie financieringskanalen en getuigenissen succesvolle matchmaking

   

Matchmaking tafels

 1. LIQUA - Pilootinstallatie zandfilter met granulaire microfiltratie (Daan Verheeke - LIQUA) Als Vlaamse start up werken wij op een nieuwe ultra fijne zandfilter - granulaire microfiltratie. Voor onze huidige installatie van 50 liter/uur zoeken we 1000 liter (1 IBC) water uit de praktijk om mee te testen. In tweede fase zijn we op zoek naar een partner bij wie we een pilootinstallatie kunnen plaatsen.
 2. Green Service - Reverse Osmosis (Pieter Vanoverschelde - Green Service Belgium) Wij beschikken over een RO die hele zwaar vervuilde stromen kan verwerken en zoeken daarvoor naar nieuwe contacten/partners.
 3. Impact riooloverstorten op aquatische biodiversiteit (Jeroen Van Wichelen - INBO) INBO is op zoek naar naar partners voor onderzoek naar de impact van riooloverstorten op aquatische biodiversiteit bij een wijzigend klimaat.
 4. RainBrain, een platform om bronmaatregelen, rioleringen, rivieren en waterlopen slim aan te sturen (Vincent Wolfs - Sumaqua) Sumaqua is op zoek naar bijkomende cases om RainBrain te demonstreren, en leveranciers van hardware (sensoren, actuatoren).
 5. Partners voor waterfluxen (Stijn Claeys - Hydrologisch Informatiecentrum) Het kennen van de waterfluxen in de waterwegen is essentieel om bij droogte de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het HIC is op zoek naar partners om samen te verkennen wat de mogelijkheden/uitdagingen/knelpunten zijn voor het bepalen van waterfluxen met de huidige meettechnieken,
 6. Partners voor Nature Based Solutions (Jiri Nossent - VUB) VUB biedt graag haar expertise aan rond kleinschalige versus grootschalige Nature Based Solutions en verwijst daarbij naar het project RECONECT en het lopende FWO van Estifanos Yimer rond Nature Based Solutions om droogte in de Schelde aan te pakken.

 7. Aquathermie (Thijs Van der Meeren - De Vlaams Waterweg) De uitbouw van thermische energie uit oppervlaktewater in Vlaanderen zou gebaat zijn met een real-time meetnet om de thermische "vrachten" in oppervlaktewater doorheen de seizoenen beter te begrijpen. Daarbij lijkt een decentraal beheer van de sensoren gekoppeld aan een centrale data-hosting het meest geschikte concept. DVW zoekt partners om deze visie verder af te toetsen.

 8. KWR waterbedrijven - Water in circulaire economie (Joep van den Broecke - KWR Water) De Watergroep werkt samen met Nederlandse drinkwaterbedrijven en KWR Water Research Institute in het onderzoeksprogramma 'Water in de Circulaire Economie' (WiCE) aan vraagstukken rondom duurzaamheid en circulariteit in de waterketen. Het gaat om een vraaggestuurd programma. De partners zoeken geïnteresseerden om mogelijke samenwerking met en/of in WiCE te verkennen.

Thematafels

 1. Vlaams Klimaatadaptatiebeleid en de Europese natuur- en milieudoelstellingen (Erica Van den Bergh - INBO) Het Vlaams Klimaatadaptatieplan en de Europese natuur- en milieudoelstellingen zijn gericht op slim ruimtelijk beleid in functie van waterbeheer -veiligheid en -gebruik. Tools worden ontwikkeld om (lokale) besturen, verenigingen en particulieren de weg te wijzen naar de meest aangewezen maatregelen, peil- en overstromingsbeheer, oppervlakte- en grondwaterregime,..... Op welke manier kunnen de randvoorwaarden voor de Europese natuur- en milieu doelstellingen daarbij mee rekening gebracht worden? Hoe zwaar kunnen/moeten deze mee doorwegen in de afweging?
 2. Hoe maken we de overstap tussen het pure onderzoekswerk en het mark klaar maken van innovaties? (Gert Verreet - departement EWI) Gesprek over de (moeilijke) overstap tussen het ‘pure’ onderzoekswerk en het markt-klaar maken van innovaties: Wat zijn de mogelijkheden en randvoorwaarden om dit proces te vergemakkelijken?

 3. Remote sensing voor water (Els Knaeps en Ils Reusen, VITO) Plastic vervuiling in rivieren is een groot probleem, met impact op de biodiversiteit en onze eigen gezondheid. Detectie en monitoring is een essentiële component om maatregelen te ondersteunen en te evalueren. Hoe kunnen we nieuwe technologieën zoals camera's, drones en artificiële intelligentie hiervoor inzetten? Welke informatie kunnen deze technologieën opleveren en wat is nodig om dit echt in de praktijk te brengen?

 4. Vernattingsprojecten en paludicultuur: haalbaarheid, teelttechnische aspecten, verdienmodellen (Sarah Garré - ILVO) Bij vernattingsprojecten wordt vaak voorgesteld dat landbouw moet evolueren naar natte teelten of paludicultuur. Is hiervoor een markt aanwezig in Vlaanderen? Wat is teelttechnisch mogelijk? Wat zijn de verdienmodellen? ...

 5. Onderzoek naar gedragsfactoren en andere aspecten die het drinkwaterverbruik beïnvloeden (Pauline Ottoy - De Watergroep) In de extreem droge zomer van 2022 lag het drinkwaterverbruik niet uitzonderlijk hoog wat kan wijzen op een mentaliteitsverandering. Onderzoek naar gedragsfactoren of andere factoren die het drinkwaterverbruik beïnvloeden, kan bijdragen aan een verdere optimalisatie van het droogtebeleid en droogtemaatregelen.
 6. Waterbewust bouwen: Wat als we alleen maar drinkwater drinken? (Wendy Francken - Vlario, Veerle Depuydt - Vlakwa) Vanuit het COOCK-project een bespreking voeren over waterbewust bouwen met speciale aandacht voor het waterkwaliteitsaspect.

 7. Concentraatstromen bij doorgedreven hergebruik: knelpunten & oplossingsrichtingen (Mathias Mertens - Watercircle, Tania Verhoeve - VMM) De problematiek van concentraatstromen bij doorgedreven hergebruik van water. Identificeren van knelpunten maar ook van diverse mogelijke oplossingsrichtingen op het vlak van technologie, bronaanpak, valorisatie van concentraatstromen enz.)

 8. Hoe realiseren we een cultuuromslag in de waterwereld? (Lieven Symons - Waterland vzw) Als we een cultuuromslag willen maken naar een brede watercultuur moeten we burgers ook mee in bad trekken en (h)erkennen dat burgers ook een waardevolle stem kunnen opnemen in waterprojecten. Een gesprek over hoe we initiatieven kunnen opschalen richting een brede watercultuur.

 9. Weerbaar Waterland: living lab voor maatregelen en inrichting bovenstroomse landschappen in het Demerbekken (Marie Van Loon - Architecture Workroom) Tools om de impact inzichtelijke te maken en opzetten van leeromgevingen in het kader van het Living Lab van Weerbaar Waterland.

 10. Bronwater, Drainagewater, bemalingswater en hemelwater uit de riolering houden. Wat is de beste aanpak? (Hans Welens-Vrijdaghs - Coördinatie Zenne) Nog te veel "helder" water (bron-, drainage-, bemalings- en hemelwater) komt in de riolering. Al die "bronnen" afkoppelen en bovengronds aanwenden of herinfiltreren zou een absolute prioriteit moeten zijn, Hoe pakken we dit aan?
 11. Ecologische modellering: Hoe kunnen we data, tools en kennis delen? (Elina Bennetsen - VMM) De vraag naar ecologische modellering neemt toe. Een gesprek over ecologische modelleringsinitiatieven en mogelijkheden om data, tools en kennis met elkaar te delen.

 12. Digital twins in het waterbeleid (Joris Vanderschrick - Imec) Hoe data, digitalisatie en decision-support systemen, als digital twins, kunnen bijdragen in het waterdomein.

 13. Hoe tillen we de Vlaamse onderzoeks- en innovatieagenda's en de partnerschappen rond water naar een hoger/internationaler niveau? (Patrik Peeters - Waterbouwkundig Labo, Dirk Halet - Vlakwa) Is er nood aan een Vlaamse onderzoeks- en innovatieagenda rond water? Hoe zouden we dat dan kunnen vormgeven en aanpakken? Welke valkuilen moeten we daarbij absoluut vermijden?

Meet and Match OOI Water - sfeerbeelden (1)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.