Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterforum - Thematische sessies - ronde 1

We hebben een selectie gemaakt van negen hete hangijzers uit het onderzoeks- en innovatielandschap waarrond heel wat beweegt. Thema’s die een goede aanleiding vormen om onderzoekers en beleidsmakers samen te brengen en de opgedane kennis en expertise met elkaar te delen. 

Ronde 1:

  • Een vernieuwende kijk op véél meer ruimte voor water in de stad
  • Een open blik op meer water in de open ruimte
  • Verrassende invalshoeken over de strijd tegen de toenemende verzilting

Een vernieuwende kijk op véél meer ruimte voor water in de stad

Moderatie: Margot Lootens, departement Omgeving

Hoewel droogte vaak gezien wordt als een verhaal van open ruimte, is er ook voor de bebouwde ruimte een sleutelrol weggelegd. In deze sessie duiken we dieper in de verschillende facetten van droogte en waterschaarste in de bebouwde ruimte. Vanuit diverse invalshoeken bespreken we de rol van verscheidene actoren binnen dit verhaal.

Aan de hand van recent en lopend onderzoek behandelen we enkele concrete acties en tools om meer ruimte te maken voor water in de bebouwde ruimte (klimaatadaptatietool, wateratlas, Gb-peil, ...).

Een open blik op meer water in de open ruimte

Moderatie: Jan Staes, Universiteit Antwerpen

De sessie “Water in open ruimte” kijkt naar de mogelijkheid om met blauwgroene maatregelen de waterbuffer en infiltratiecapaciteit in natuur- en landbouwgebied te vergroten. Hoe kunnen blauwgroene maatregelen bijdragen aan klimaatadaptatie?

Om blauwgroene oplossingen goed te plannen, uit te voeren en op te schalen is meer kennis nodig over de doeltreffendheid (of neveneffecten) van maatregelen zowel op lokale als op grotere schaal en over de hoeveel maatregelen die  nodig zijn om het droogterisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Het onderzoeksconsortium TURQUOISE start het gesprek over de technische en maatschappelijke uitdagingen en brengt enkele wetenschappelijk onderbouwde innovaties. Daarnaast leren we ook uit het Droge Delta-project hoe het proces van ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan de strijd tegen waterschaarste.

Verrassende invalshoeken over de strijd tegen de toenemende verzilting

Moderatie: Patrik Peeters, Waterbouwkundig Laboratorium

Droogte en verzilting van het oppervlaktewater gaan spijtig genoeg hand in hand. Er is sterk geïnvesteerd in de verdere kennisopbouw over verzilting. Dankzij investeringen in permanente meetsondes en de  vernieuwde verziltingsindicator krijgen we nauwkeuriger zicht op fluctuaties in de geleidbaarheid en kunnen we in tijden van droogte verbeterd advies geven aan waterbeheerders en beleidsmakers. VITO vertelt er ons meer over.

Een unieke historische tijdreeks gunt ons een blik op de historische rol van bovenafvoer op zoutindringing in het Schelde-estuarium. Waar schutluizen uitermate geschikt zijn om het getij tegen te houden, ze dit verre van om het zout buiten te houden, zo blijkt uit studiewerk van het Waterbouwkundig Labo

En hoe omgaan met verzilting in poldergebieden? Kan een aangepast peilbeheer ons helpen om de verzilting te stoppen?  ILVO brengt ons (een deel van) het antwoord.Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.