Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - Aanpak voor verdere uitbouw CIW partnernetwerk goedgekeurd

De CIW wil haar werking optimaliseren en haar partner-netwerk verder uitbouwen. Op 22 maart 2019 keurde ze het plan van aanpak goed dat beschrijft hoe ze de CIW-actoren, belanghebbenden en kennisinstellingen bij dit proces wil betrekken en welke instrumenten ze daarvoor inzet.

De aanpak gaat uit van twee sporen: (1) een evaluatie en optimalisatie van de huidige CIW-werking en organisatiestructuur, en (2) een verkennen van de mogelijkheden voor de uitbouw van het CIW-partnernetwerk.

Een aantal CIW-leden zullen hun contacten uitnodigen op een stakeholders-ontmoetingssessie om samen een sectorstandpunt voor te bereiden. Er komt ook een designteam waar CIW-actoren en belanghebbenden hun voorstellen en inzichten kunnen delen.

Ook de huidige CIW-werking en organisatiestructuur nemen we onder de loep. Dat gebeurt op basis van een zelfevaluatie door elke werkgroep en een verdergaande interne bespreking.

Eind september voorzien we een CIW-event waarop CIW-actoren, belanghebbenden en kennisinstellingen met elkaar in gesprek gaan.

Al deze input wordt vertaald in een voorstel voor een vernieuwde CIW 2.0, dat wordt voorgelegd aan de CIW-vergadering van oktober 2019.

    CIW-partnernetwerking

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.