Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec 2015 - Definitieve Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas

Op 18 december gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Hiermee geeft de Regering haar fiat aan de in de plannen opgenomen maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de plannen werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Vlaanderen neemt maatregelen om de toestand van onze watersystemen te verbeteren

Om de toestand van het oppervlakte- en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen, neemt Vlaanderen de komende jaren heel wat maatregelen. Voorbeelden zijn de aanleg van bufferstroken, het herstel van de structuur van waterlopen, de opheffing van vismigratieknelpunten, de sanering van waterbodems, de aanleg van overstromingsgebieden en de verdere uitbouw en optimalisering van de afvalwatersanering. De maatregelen worden gebiedsgericht en gefaseerd uitgevoerd.

 

Gebiedsgericht en gefaseerd

In 17 speerpuntgebieden en 56 aandachtsgebieden voor oppervlaktewater gaan alle betrokkenen intensief samenwerken en de inspanningen bundelen. In de speerpuntgebieden wil Vlaanderen tegen 2021 een goede toestand bereiken. Omdat het soms langere tijd duurt voordat het effect van maatregelen op het terrein zichtbaar wordt, intensifiëren we ook in de aandachtsgebieden de gebiedsgerichte werking, zodat we ook daar tegen 2027 belangrijke vooruitgang kunnen boeken. 

Waar het grondwater in een ontoereikende kwantitatieve toestand is, werden herstelprogramma's opgesteld om watervraag en -aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Tegen 2050 moet er een waterveilig Vlaanderen zijn. Er werd gemodelleerd waar het overstromingsrisico het hoogst is en waar maatregelen het meest urgent zijn, en dit volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid.

 

Integrale plannen

De stroomgebiedbeheerplannen hebben aandacht voor alle onderdelen van het watersysteem.  Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebieden van Schelde en Maas, zijn er bekkenspecifieke delen voor de 11 bekkens en grondwatersysteemspecifieke delen voor de 6 grondwatersystemen.

De overstromingsrisicobeheerplannen zijn geïntegreerd, wat kansen biedt om maatregelen voor de beheersing van overstromingen te combineren met maatregelen voor laagwater en de kwaliteit van het watersysteem.

Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die per gemeente vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd moet worden, maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen.

De plannen zijn het resultaat van intensief voorbereidingswerk en overleg binnen de CIW en de bekkenbesturen. Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 lagen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016 - 2021 ter inzage. Gedurende zes maanden kon elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er op reageren. Op basis van de ingediende adviezen en reacties werden de ontwerpplannen bijgesteld.

 

 

Raadpleeg de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.