Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2018 - Lokale besturen en doelgroepen denken mee over toekomst waterbeleid

Begin december 2017 organiseerde de CIW drie workshops voor lokale besturen en doelgroepen over de prioriteiten voor het toekomstig waterbeleid. De workshops kaderen in het participatietraject voor de waterbeleidsnota 2020-2025.

De deelnemers bespraken er vernieuwende voorstellen en duurzame oplossingen voor een betere bescherming tegen overstromingen, het vermijden van waterschaarste en een goede kwaliteit voor oppervlaktewater en grondwater.

Resultaten online bevraging toegelicht

Als opwarmer kregen de deelnemers de resultaten toegelicht van de online bevraging bij lokale besturen en doelgroepen naar de prioritaire beleidsthema's voor het integraal waterbeleid.Workshops waterbeleidsnota fictieve situatie (2018-01)

Bescherming tegen overstromingen, waterschaarste vermijden en een goede waterkwaliteit verzekeren, kwamen daarin als meest prioritaire uitdagingen voor het waterbeleid naar voor.

De voornaamste resultaten en enkele typerende of opvallende uitspraken zijn samengebracht in een presentatie.

Aan de gesprekstafel

Centrale vragen bij de bespreking van de prioritaire beleidsthema’s waren: Wat willen we bereiken tegen 2025? Hoe willen we dat bereiken? En welke bijdrage verwachten we van de verschillende overheden en doelgroepen? Antwoorden werden gezocht aan de hand van een fictieve situatie.

Uit de gesprekken bleek nog maar eens dat "water" een complex maatschappelijk gegeven is waarbij verschillende doelstellingen, belangen, problemen, strategieën door en naast elkaar bestaan. Eenvoudige en geïsoleerde oplossingen bestaan niet. Afstemming en samenwerking tussen verschillende actoren is essentieel om op een duurzame manier met water om te gaan.

Workshops waterbeleidsnota sfeerfoto's (2018-01)

De komende maanden gaan de CIW-werkgroepen met de resultaten van de online bevraging en de workshops aan de slag. Tegen maart 2018 voorziet de CIW een blauwdruk voor de derde waterbeleidsnota. Het ontwerp zal tegen eind 2018 klaar zijn.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.