Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2018 - Naar een integraal sediment- en waterbodembeheer

De CIW gaf op 15 december 2017 haar goedkeuring aan een conceptnota met krijtlijnen voor een integraal sediment- en waterbodembeheer. Hiermee wil ze een meer gecoördineerde aanpak van het water-, sediment- en waterbodembeheer realiseren.

Deze aanpak ligt in lijn met internationale trends om sediment en waterbodems in een ruimer kader te bekijken en op die manier win-wins te realiseren.

Onder impuls van de Europese kaderrichtlijn Water beschouwen beleidsmakers sediment meer en meer als een essentieel onderdeel van onze watersystemen. Een duurzaam sediment- en waterbodembeheer vereist dan ook integrale oplossingen.

De conceptnota zet daarbij in op vier doelstellingen:

  1. de sedimentaanvoer beperken en sedimentverontreiniging tegengaan (preventie)
  2. de sedimentkwantiteit in de waterloop beheren en de waterbodemkwaliteit verbeteren (herstel)
  3. het hergebruik van bagger- en ruimingsspecie vergroten
  4. de kennisopbouw en gegevensontsluiting over sediment en waterbodems verder ontwikkelen.

De verdere verankering van deze visie in de 3de waterbeleidsnota, het uitwerken van een sedimentbeheerconcept voor het stroomgebied van de Schelde en de doorwerking ervan in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zijn initiatieven die invulling geven aan een integraal sediment- en waterbodembeheer.

Integraal sedimentbeheer (2018-01)

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.