Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - CIW geeft goedkeuring aan tussentijdse evaluatie van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan de tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. De evaluatie was voorzien in actie 9_A_0010 van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen.

Het rapport behandelt de voortgang in de uitvoering van het maatregelenprogramma en schetst het verloop van de toestand van de waterlichamen voor de jaren 2016 en 2017. Bijzondere aandacht gaat naar de toestand in de speerpuntgebieden en in de grondwaterlichamen waarvoor een herstelprogramma loopt.

Op basis van die informatie formuleert het document enkele aanbevelingen voor de bijsturing van het huidige maatregelenprogramma in de tweede helft van de planperiode en naar de opmaak van de volgende stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027.         Tussentijdse evaluatie stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.