Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterplanning 2016 - 2021

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het IJzerbekken opgesteld, een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal waterbeheerplan voor het IJzerbekken wordt als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het IJzerbekken. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren.
Bekkenspecifiek deel IJzerbekken 2016 -2021

Het bekkenspecifieke deel voor het IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, werd voorbereid door de overlegstructuren van het IJzerbekken. Het werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 2015.

Wateruitvoeringsprogramma

Het bekkenspecifiek deel voor het IJzerbekken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.