Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Preventie is de beste handhaving

Handhaving is veel meer dan het inzetten van formele juridische instrumenten. Een goede communicatie en sensibilisering, een grondig nazicht van vergunningsaanvragen, een nauwgezette opvolging van dossiers en afgeleverde vergunningen, of het versturen van een aanmaning kunnen er voor zorgen dat u niet tot een effectieve handhaving moet overgaan.

  

Een preventieve aanpak bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw start de  preventieve aanpak met een grondig nazicht van de vergunningsaanvraag.

De vergunningsaanvraag moet het afwateringsplan en de dimensionering van de bronmaatregelen (regenwaterput, infiltratie, ...) bevatten. Is die informatie niet opgenomen, vraag dan een aangepast plan op met de correcte informatie.

Ga ook na of het plan afgestemd is op de aanvraag en in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van de vergunning. Aannemers volgen eerder het plan dan de tekst van de vergunning.

Een algemene verwijzing naar de ‘naleving van de stedenbouwkundige verordening’ in de af te leveren vergunning is in de praktijk onvoldoende. Zowel het plan als de vergunning moet de voorwaarden duidelijk weergeven.

  

Een preventieve aanpak bij rioleringswerken

Goed informeren is goud waard.

Er voor zorgen dat er geen handhaving nodig is, is natuurlijk het uiteindelijke streefdoel. Hoe doet u dat? In de eerste plaats door goed te informeren over wat u van de inwoners verwacht en waarom. Dat kan tijdens de informatievergadering die aan de rioleringswerken voorafgaat. Het succes van deze vergadering staat of valt met duidelijkheid en eenduidigheid over:

  • De verplichting van de afkoppeling en de gevolgen bij het niet naleven ervan. Dit mag op geen enkele wijze genuanceerd worden.
  • De contactpersoon bij technische vragen.
  • De eventuele technische begeleiding (afkoppelingsadviseur).
  • De eventuele financiële steun voor de privé-werken via subsidies voor de afkoppeling op privéterrein (optie: bedrag differentiëren naar sociale doelgroepen) of door de particuliere werken ten laste van de rioolbeheerder of de gemeente uit te voeren. (ter info: het Gewest voorziet hiervoor geen financiële ondersteuning.)
  • De verantwoordelijke voor het uitvoeren van de keuring (indienen aanvraag, betaling, daadwerkelijke uitvoering).

Zorg voor technische begeleiding.

Stel een afkoppelingsadviseur aan die advies en technische begeleiding kan aanbieden (opties: aan iedereen of enkel aan degenen die erom vragen).

Mogelijke taken zijn:

  • Het opmeten van de bestaande toestand.
  • Een voorstel opmaken.
  • Het 'ontzorgen': het subsidiedossier opmaken, een aannemer zoeken, enz.
  • De werken opvolgen, zowel tijdens als na de werken (nazorg van klachten).

Belangrijk is dat de gemeente of rioolbeheerder waakt over de kwaliteit van het advies van de afkoppelingsdeskundige. Een correct afkoppelingsadvies moet bij een conforme uitvoering resulteren in een positieve keuring. In de praktijk is dit nu niet altijd het geval.

Bied ondersteuning bij de uitvoering van de werken.

De uitvoering van de werken kan gebeuren door de rioolbeheerder/gemeente of door de burger. Begeleid de burger bij het zoeken naar een geschikte aannemer door een mogelijke aannemer/mogelijke aannemers voor te stellen.

Stel de controle niet uit.

De controle van de aansluiting door de rioolbeheerder gebeurt bij voorkeur terwijl de sleuven nog open liggen. In het kader van de uitvoering van de keuring is ook de aanwezigheid van huisaansluitputjes op de DWA en RWA-streng essentieel.

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.