Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sept. 2021 - Draaiboek coördinatie bij waterschaarste en droogte geactualiseerd

De stijgende druk op onze watervoorraden, klimaatverandering en bijkomende verharding doen de kans op waterschaarste en droogte toenemen. We zijn dus maar beter goed voorbereid.

Het draaiboek ’Coördinatie bij waterschaarste en droogte’ beschrijft het kader voor de informatie-uitwisseling en de afstemming van maatregelen en communicatie bij waterschaarste door droogte.

Elk jaar voor de zomer bekijkt de CIW of bijstellingen aan het draaiboek nodig zijn op basis van een evaluatie van de vorige droogteperiode of andere ontwikkelingen.

Op 30 juni 2021 keurde de CIW een reeks aanpassingen aan het draaiboek goed.

Na vier opeenvolgende droge jaren mocht het draaiboek deze zomer in de kast blijven.

Droogte 2017

Overzicht aanpassingen draaiboek

De aangepaste governance voor het reactief droogtebeheer is opgenomen.

Op 31/05/2021 gaf de CIW goedkeuring aan een bijstelling van de governance voor het reactief droogtebeheer.

  • Op Vlaams niveau is de droogtecommissie  omgevormd tot een uitvoerend orgaan voor het reactief droogtebeheer in Vlaanderen, met een gewijzigde samenstelling en een aangepast takenpakket. Een adviesgroep droogte ondersteunt de droogtecommissie. Lees meer
  • Op lokaal niveau bestaan de 5 provinciale droogte-overleggen onder coördinatie van de gouverneurs voortaan minimaal uit een vertegenwoordiging (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de verschillende relevante sectoren en waterbeheerders.
De principes, indicatoren en reactieve maatregelen van het Vlaams afwegingskader prioritaire watergebruiken bij droogte zijn in het draaiboek geïntegreerd.

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkte de Vlaamse overheid met de betrokken maatschappelijke actoren een afwegingskader uit dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens waterschaarste. Het afwegingskader is een hulpmiddel voor beslissingsnemers om tijdens periodes van extreme droogte en dreigende waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen die de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan beperken. Lees meer.

Het nieuwe draaiboek 'Bevoorrading kraanwater bij droogte' is als bijlage toegevoegd.

Sinds 2018 bestaat een afsprakenkader tussen de VMM en de waterbedrijven rond de bevoorrading van kraanwater. Of de bevoorrading van kraanwater in een bepaalde regio in gevaar komt, is afhankelijk van de verbruiksdruk, de beschikbaarheid van de ruwwaterbronnen waaruit kraanwater geproduceerd wordt en de specifieke eigenschappen van het bevoorradingsgebied. In elk bevoorradingsgebied volgen de waterbedrijven deze parameters permanent op. 

Net zoals het draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' wordt ook het draaiboek 'Bevoorrading kraanwater bij droogte' elk voorjaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De modelbesluiten voor de instelling van onttrekkingsverboden in uitvoering van de wet onbevaarbare waterlopen zijn in het draaiboek opgenomen.

Het uitvoeringsbesluit van 7 mei 2021 bij de wet onbevaarbare waterlopen bevat het kader voor de instelling van onttrekkingsverboden in onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Het besluit maakt daarbij onderscheid tussen:

  • permanente onttrekkingsverboden of -beperkingen, gedurende het volledige jaar of tijdens het groeiseizoen, voor de bescherming van ecologisch zeer kwetsbare onbevaarbare waterlopen en publieke grachten
  • tijdelijke onttrekkingsverboden of -beperkingen bij waterschaarste en droogte uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Het actueel overzicht van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten waarop een onttrekkingsverbod van toepassing is, is te raadplegen via het geoloket Wateronttrekking

Het afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak bij blauwalgenbloeien is geconcretiseerd in functie van een betere afstemming bij gemeentegrensoverschrijdende bloeien in waterwegen en kanalen.

Het draaiboek bevat de beslisboom voor het instellen van captatie- en recreatieverboden bij de vaststelling blauwalgenbloeien. Strekt de algenbloei zich uit over meerdere gemeenten of wordt verwacht dat dit op korte termijn zal gebeuren, dan stelt het draaiboek voor om het politiebesluit te laten uitvaardigen door de provinciegouverneur. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.