Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sept. 2017 - CIW aangesteld als droogtecoördinator

Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.

Tegen oktober 2017 zal de CIW de informatie en ervaringen van de voorbije droogteperiode samenbrengen en evalueren. Die evaluatie vormt de opstap voor een draaiboek voor het crisisbeheer bij droogte, en voor bijkomende structurele maatregelen om Vlaanderen minder kwetsbaar te maken voor droogte.

Droogte evalueren

Het is al een jaar droger dan normaal. Sinds juli 2016 is in Ukkel elke maand minder neerslag gevallen dan de gemiddelde neerslaghoeveelheid voor die maand. Enkel in november 2016 viel er meer neerslag dan normaal. Die aanhoudende droogte heeft duidelijke gevolgen.

In mei-juli 2017 werd Vlaanderen bovendien geconfronteerd met waterschaarste. Vooral in West-Vlaanderen was de waterschaarste groot.

Tegen oktober 2017 zal de CIW de kennis en de ervaringen van de aanhoudende droogte en de periode van waterschaarste samenbrengen en evalueren: Hoe ernstig was de situatie? Welke maatregelen hebben overheden en doelgroepen genomen? En welke lessen kunnen we  trekken?

Draaiboek voor crisisbeheer bij droogte opmaken

Deze evaluatie vormt de opstap naar een draaiboek voor het overleg en de coördinatie van het crisisbeheer bij droogte, met afspraken over de taakverdeling en verantwoordelijkheden en over de afstemming van tijdelijke crisismaatregelen en de communicatie daarover. De blauwdruk voor dat draaiboek wordt in oktober 2017 aan de CIW voorgelegd.

Structurele maatregelen voor droogterisicobeheer uitwerken

Daarnaast werken we in het kader van de volgende waterbeleidsnota en stroomgebiedbeheerplannen aan een langere termijn visie op waterbeschikbaarheid en droogterisicobeheer en aan structurele maatregelen om Vlaanderen in de toekomst minder kwetsbaar te maken voor de gevolgen van droogte.

Droogte 2017

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.