Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018

Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan het evaluatierapport 'Waterschaarste en droogte 2018'. Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot en met februari 2019.

Het evaluatierapport bundelt de kennis en ervaringen van de betrokken CIW-werkgroepen, de droogtecommissie en het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneurs. 

Vanuit de ervaringen met de waterschaarste en droogte in 2018 zijn aanbevelingen geformuleerd over de coördinatie van het crisisbeheer, de verdere uitwerking en afstemming van de crisiscommunicatie, de verdere kennisopbouw en de uitwerking van regelgeving en instrumenten.

          Foto bij nieuwsitem 'Tussentijds evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018'

Elke aanbeveling heeft een prioriteit gekregen. Aanbevelingen die betrekking hebben op de coördinatie bij waterschaarste en droogte kregen veelal de hoogste prioriteit, wat betekent dat ze tegen deze zomer klaar moeten zijn. Zo zal tegen deze zomer een geoptimaliseerd en verder uitgewerkt draaiboek beschikbaar zijn met de afspraken voor de afstemming van maatregelen en de communicatie bij waterschaarste en droogte.

Het indicatorenkader voor de opvolging van waterschaarste en droogte werd intussen geëvalueerd en geoptimaliseerd. Zo geeft de overkoepelende indicator nu een betere indicatie van de nood aan (crisis)maatregelen. De criteria voor de opschaling of neerschaling van een waterschaarste- en droogtesituatie werden verduidelijkt en de afspraken voor de samenwerking tussen de droogtecommissie en de provinciale crisisvergaderingen werden verfijnd.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.