Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Vlaamse Regering wil 1.700 hectare signaalgebieden beter beschermen tegen overstromingsschade

De Vlaamse Regering besliste op 31 maart 2017 over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 152 signaalgebieden van reeks 3. Met deze beslissing wil ze beletten dat nog te ontwikkelen woon- of industriegebieden met een hoog overstromingsrisico aangesneden worden. Voor elk signaalgebied is afgewogen of een verdere ontwikkeling van het gebied verantwoord is.

Dat gebeurde op voorstel van de CIW, na bespreking binnen de bekkenbesturen en in overleg met de betrokken gemeenten.

Waterrobuust bouwen waar mogelijk

Is het overstromingsrisico beheersbaar, dan blijft de ontwikkeling van het signaalgebied (of delen ervan) mogelijk. Uiteraard moeten we het gebied dan zodanig inrichten dat we overstromingsschade kunnen voorkomen.

Voor bijna 600 hectare signaalgebied verbindt de Vlaamse Regering daarom, via een verscherpte watertoets, voorwaarden aan de ontwikkeling van het gebied.

  Signaalgebieden reeks 3

Zo kunnen via de watertoets volgende voorwaarden opgelegd worden: een verhoogd vloerpeil, een overstroombare tuin, geen ondergrondse garage of kelder, enz.

Bouwverbod waar nodig

In ongeveer 1.100 hectare signaalgebied is het overstromingsrisico zo hoog dat nieuwe bebouwing er onverantwoord is. Die gebieden moeten we bouwvrij houden. Daar grijpen we in door het signaalgebied, of delen ervan, te laten herbestemmen via een RUP of door het gebied in de toekomst aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. In afwachting van de herbestemming geldt in deze gebieden een tijdelijk bewarend beleid.

Vlaanderen neemt het voortouw

Een snelle realisatie van de herbestemming van signaalgebieden, maakt dat we het bouwverbod beter kunnen afdwingen en geeft meer duidelijkheid en zekerheid aan de eigenaars.

Om die herbestemming te versnellen, neemt de Vlaamse Regering het voortouw en werkt ze aan een decretaal kader om gebieden die regelmatig onder water staan, te kunnen aanduiden als watergevoelig openruimtegebied, waardoor er onmiddellijk een bouwverbod geldt. Bouwvrije openruimtefuncties zoals landbouw, natuur en zachte recreatie blijven wel mogelijk.

Eigenaars zullen vooraf inspraakmogelijkheid krijgen en kunnen nadien ook vergoed worden volgens dezelfde voorwaarden als het  planschadesysteem bij ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Meer info

Voor elk signaalgebied is een fiche met het ontwikkelingsperspectief beschikbaar op www.signaalgebieden.be

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.