Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sept. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid: een stand van zaken

Sinds eind 2016 wordt een maatschappelijk debat gevoerd over de lange termijn financiering van het Vlaamse waterbeleid. Aan het overlegplatform nemen alle partijen die bij het waterbeleid betrokken zijn deel, samen met vertegenwoordigers van de strategische adviesraden, het middenveld en vertegenwoordigers van kabinetten.

Het opzet? Tegen medio 2018 beleidsvoorstellen formuleren om de financiële instrumenten van het waterbeleid te optimaliseren. Lees ook 'Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid opgestart'.Afbeelding nieuwsbrief januari 2017

Kennis gebundeld

Het voorbije half jaar werd de huidige kennis gebundeld. Dat laat toe een beeld te krijgen op de financieringsstromen van het waterbeleid, welke financiële instrumenten er bestaan, in welke mate de verschillende doelgroepen bijdragen en hoeveel middelen nodig zijn om de doelstelling te kunnen bereiken.

Verdere bespreking binnen werkgroepen

Na de zomer van 2017 worden werkgroepen gevormd die aanbevelingen en optimalisatievoorstellen zullen uitwerken. Er zal onderzocht worden wat de impact is van een bepaalde aanbeveling op de toestand van het watersysteem, welke socio-economische gevolgen eraan verbonden zijn voor de verschillende doelgroepen en in welke mate de effectiviteit verhoogd kan worden door versterkte samenwerking met andere beleidsdomeinen, …

Het resultaat zal tegen halfweg 2018 samengebracht worden in een aanbevelingsdocument voor de Vlaamse Regering.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.