Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Aanbevelingen voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Ruimte voor water is één van de basisprincipes van het integraal waterbeleid. De CIW ervaart de beleidslijnen van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen over het algemeen positief voor het waterbeleid en vraagt om ook bij de verdere uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voldoende aandacht te blijven hebben voor water.

Ze formuleerde daartoe enkele aanbevelingen die ingaan op: win-wins met het waterbeleid in speerpunt- en aandachtsgebieden, wateraspecten in de conceptuele fase van (ruimtelijke) ontwikkelingsprocessen, water in de kernen, de ruimtelijke aanpak in signaalgebieden, bufferzones langs waterlopen en ontharding.

 

De strategische visie uit het Witboek BRV, waaraan de Vlaamse Regering op 30 november 2016 goedkeuring gaf, wordt tegen eind 2017 verder uitgewerkt tot beleidskaders. De beleidskaders omvatten de doelstellingen voor de middellange termijn, geven aan hoe de visie uit het Witboek kan toegepast worden en lijsten acties op.

Aan de CIW-partners is gevraagd om deze aanbevelingen mee te nemen in het proces voor de concretisering van de beleidskaders.

                  CIW nieuwsbrief mei 2017

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.