Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2018 - Reactieve indicatoren voor opvolging droogte voorgesteld

De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan de reactieve indicatoren waarmee ze de gevolgen van een (dreigende) droogte voor het watersysteem en de watergebruiken wil monitoren. De indicatoren vormen een onderdeel van het draaiboek crisisbeheer bij droogte.

Reactieve indicatoren droogte (Nieuwsbrief april 2018)De indicatoren zullen gebruikt worden om het waterschaarste- en droogterisico beter in te schatten, om te evalueren of waterbesparende maatregelen nodig zijn en om te beoordelen of overleg en coördinatie binnen de droogtecommissie aangewezen is.

De uitgewerkte indicatoren monitoren de impact van een (dreigende) droogte op het watersysteem én op belangrijke watergebruiken (bv. de afname in debieten, de daling van grondwaterpeilen, de toename van verzilting, of de impact op de ruwwaterbronnen voor drinkwaterproductie). Elke indicator wordt daarbij ingeschaald in vier niveaus, van een normale situatie tot een extreem droge situatie.

De indicatoren worden vanaf april 2018 maandelijks, en indien nodig frequenter, opgevolgd binnen de CIW-werking.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.