Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Apr. 2018 - Voorstel voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Apr. 2018 - Voorstel voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan het ontwerp voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ze vertrok daarbij van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden.

Het voorstel kwam tot stand in overleg met de bekkensecretariaten, het departement Omgeving en de betrokken gemeenten en is intussen overgemaakt aan minister Joke Schauvliege, samen met aanbevelingen voor het verdere proces en de financiering van de planschade.

In (delen van) de signaalgebieden is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen. De afgelopen maanden bezochten de bekkensecretariaten samen met het departement Omgeving de betrokken gemeenten. Ze bekeken er de evoluties in de dossiers van de signaalgebieden (lopende planningsprocessen, nieuwe hydrologische studies, ...) en bespraken er de opties voor de herbestemming. Dat kan via een ruimtelijk uitvoeringsplan, of door de gebieden in de toekomst te laten aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Op basis van de gekozen optie voor de herbestemming en de verfijning van de afbakening van de gebieden, werd een voorstel voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden voorbereid.

Voorstel voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 8 december 2017 het decretale kader om gebieden die regelmatig onder water staan, te kunnen aanduiden als watergevoelig openruimtegebied, waardoor er onmiddellijk een bouwverbod geldt. Bouwvrije openruimtefuncties zoals landbouw, natuur en zachte recreatie blijven wel mogelijk. Een uitvoeringsbesluit met nadere regels voor de voorlopige aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden en de organisatie van het openbaar onderzoek erover, is in voorbereiding.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.