Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Op Vlaams niveau

Op Vlaams niveau

De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en waterbeleid is belast met de coördinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid. De Vlaamse Regering omschrijft haar algemene beleidsvisie op het integraal waterbeleid in een waterbeleidsnota. Voor de ambtelijke voorbereiding van het integraal waterbeleid staat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid in. Het middenveld wordt betrokken bij de voorbereiding van het beleid via de Vlaamse strategische adviesraden.

 

Vlaamse Regering en minister


Om het waterbeleid op het niveau van het Vlaamse Gewest te coördineren en te organiseren omschrijft de Vlaamse Regering haar algemene beleidsvisie op het te voeren integraal waterbeleid in een waterbeleidsnota. De waterbeleidsnota zet de krijtlijnen uit voor het te voeren waterbeleid en geeft richting aan de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen.

Sinds 2013 worden ook de waterbeheerkwesties opgenomen in de waterbeleidsnota. De waterbeheerkwesties zijn die zaken die kunnen leiden tot een achteruitgang van het watersysteem, of die de verbetering en het herstel ervan in de weg kunnen staan. Het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties wordt opgemaakt in uitvoering van de kaderrichtlijn Water.

Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota vast. De voorbereiding ervan gebeurde door de CIW. Het ontwerp lag gedurende zes maanden in openbaar onderzoek en werd voor advies voorgelegd aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, aan de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, en aan de bekkenbesturen en de bekkenraden.

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)


De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat sinds 2004 in voor het ambtelijk overleg, de coördinatie en de afstemming tussen de verschillende actoren van het waterbeleid op het niveau van het Vlaamse Gewest. De CIW speelt als de bevoegde autoriteit in Vlaanderen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn ook een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van het waterbeleid op stroomgebiedniveau. Ook de werking van de bekkenstructuren opvolgen, ondersteunen en op elkaar afstemmen is een van de opdrachten van de CIW. De CIW is dan ook de centrale spil in het integraal waterbeleid in het Vlaamse Gewest.

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en een vertegenwoordiger van de afvalwater en drinkwaterbedrijven. Om de link met de overlegstructuren op bekkenniveau  sterker te maken, zetelt er ook een lid aangeduid door de gezamenlijke provinciegouverneurs in de CIW. De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 Middenveld


Ook het middenveld wordt betrokken bij het integraal waterbeleid op Vlaams niveau. Dat gebeurt via een jaarlijks overleg en via gerichte adviesvragen aan de strategische adviesraden:

  •  de Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)
  •  de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
  •  de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)

 

Overleg op Vlaams niveau samenvattend


 

overleg op niveau Vlaams Gewest

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid