Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stroomgebiedbeheerplannen 2016 - 2021

Met de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027, is de tweede planningscyclus afgesloten. Onderstaande documenten zijn dus niet meer van kracht.

Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2016-2021 vast. De plannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren en op welke manier we ons beter zullen beschermen tegen overstromingen.

De plannen zijn het resultaat van intensief voorbereidingswerk en overleg binnen de CIW en de bekkenstructuren. Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 werden ze voorgelegd aan publiek en adviesraden via een openbaar onderzoek. Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de plannen werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Ga rechtstreeks naar de plannen door op de figuur te klikken.

 Snelknop: Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

 

Publicatie besluit vaststelling stroomgebiedbeheerplannen

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen is op 2 maart 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 10 maart 2017 is een wijziging gepubliceerd wat betreft de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor Landen, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Zandhoven.

 

Plannen voor water in al zijn vormen, op Vlaams niveau én gebiedsgericht

Beheerplannen Vlaamse delen stroomgebiedsdistricten Schelde en Maas

De beheerplannen voor de Vlaamse delen leggen de krijtlijnen vast voor het waterbeleid in de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas, samen met de maatregelen, acties, middelen en termijnen om de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid te bereiken. De klemtoon ligt op de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen - dat zijn de waterlichamen met een afstroomoppervlakte groter dan 50 km² -  en op het grondwater.

Bekkenspecifieke delen

De bekkenspecifieke delen focussen op het waterbeleid in het bekken, zowel op de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen (afstroomoppervlakte > 50 km²), als op de lokale oppervlaktewaterwaterlichamen (afstroomoppervlakte < 50 km²).

In de tweede generatie plannen werden de bekkenbeheerplannen als bekkenspecifieke delen geïntegreerd. In 17 speerpuntgebieden en 56 aandachtsgebieden voor oppervlaktewater werken alle betrokkenen intensief samen om de inspanningen te bundelen. In de speerpuntgebieden wil Vlaanderen tegen 2021 een goede toestand bereiken, in de aandachtsgebieden tegen 2027. 

Grondwatersysteemspecifieke delen

Ook de zes Vlaamse grondwatersystemen hebben een afzonderlijk planonderdeel met specifieke maatregelen per grondwatersysteem. Waar het grondwater in een ontoereikende kwantitatieve toestand is, moeten herstelprogramma's de watervraag en -aanbod beter op elkaar afstemmen. 

Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De stroomgebiedbeheerplannen 2016 - 2021 bevatten ook de herziene zoneringsplannen die tonen waar collectieve sanering aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen die de uitvoering en de timing van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten regelen en op elkaar afstemmen. Deze plannen worden per gemeente gemaakt. 

Maatregelenprogramma

Het maatregelenprogramma beschrijft de aanpak om tot het maatregelen- en actiepakket te komen en bevat de generieke acties. Locatiespecifieke acties zijn in de bekkenspecifieke en
grondwatersysteemspecifieke delen opgenomen. 

Overstromingsrisicobeheerplannen

De overstromingsrisicobeheerplannen die uitvoering geven aan de Overstromingsrichtlijn zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.  Tegen 2050 moet er een waterveilig Vlaanderen zijn. Op basis van modellen die aangeven waar het overstromingsrisico het hoogst is en waar maatregelen het meest urgent zijn, zijn acties vastgelegd volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid. 

 

Overzicht planonderdelen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021)

Overzicht van de planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

  

Openbaar onderzoek (2014-2015)

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 lagen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016 - 2021 in openbaar onderzoek.  Gedurende zes maanden kon elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen op formuleren.

Elke opmerking werd in overweging genomen en kon aanleiding geven tot een aanpassing aan het plan. In de overwegingsdocumenten kan van elke opmerking nagegaan worden wat ermee gebeurde.

Raadpleeg de overwegingsdocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.