Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021

Hierna vindt u alle plandelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021.

 

Beheerplannen Vlaamse delen

In de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebieddistricten van Schelde en Maas ligt de focus op de grotere waterlopen en kanalen en de grondwatersystemen.

Bekkenspecifieke delen

De elf bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen focussen op het oppervlaktewater in het bekken. Hierbij is aandacht voor zowel de grotere waterlopen als de kleinere beken.

Grondwatersysteemspecifieke delen

De zes grondwatersysteemspecifieke delen gaan dieper in op de grondwaterkwantiteit en op de chemische kwaliteit van de grondwaterlichamen binnen het grondwatersysteem.

Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Via het geoloket www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan zijn de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen te raadplegen.

Maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas

Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samen gebracht in het maatregelenprogramma.

Maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas

Achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas

De achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen bevatten informatie over de wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte methodes, inventarissen,... die aan de Europese Commissie gerapporteerd moeten worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.