Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking met het bekken van de Gentse Kanalen

Het bekken van de Gentse Kanalen wordt gevormd door een samensmelting van een aantal kanalen met hun respectieve afwateringsgebieden. Het bekken onderscheidt zich zo in vorm van meer klassieke bekkens die eerder de natuurlijke grenzen van een afstroomgebied van een rivier volgen.

Kennismaking_Genste_KANALEN 

Algemene gegevens

Oppervlakte                   
 • 917 km²                              
Bodem
 • zand tot zandleem, in de valleien plaatselijk klei, veen en mergel
Reliëf
 • vrij vlak (Vlaamse Vallei en poldergebied) met reliëf in de randgebieden:
  • ten westen de cuesta van Zomergem-Oedelem en het gebied rond de bovenlopen van de Poekebeek
  • ten oosten het Land van Waas
Verstedelijkingsgraad               
 • één vierde van de oppervlakte is sterk verstedelijkt:
  • centrale band rond Gentse binnenstad en Kanaalzone, met enkele grotere woonkernen in het oosten (Sint- Niklaas en Lokeren)
  • kleinere verspreide woonkernen en bebouwing langs de verbindingswegen
Open ruimte
 • noordelijke polderstreek en stroomgebied van de Poekebeek

Oppervlaktewater

Hoofdwaterlopen en kanalen              
 • Kanaal Gent-Terneuzen, Gentse binnenwateren, Ringvaart, Kanaal Gent-Oostende, Afleidingskanaal van de Leie, Leopoldkanaal, Moervaart en Durmekanaal                                                               
Belangrijkste zijwaterlopen (Vlaanderen)                      
 • Oude Kale, Nieuwe Kale, Lieve, Brakeleiken, Avrijevaart, Meirebeek, Zuidlede, Kanaal van Stekene, Zwartesluisbeek, Isabellarigool, Poekebeek
Stilstaande wateren
 • recreatievijver Blaarmeersen (voormalige zandwinningsput), spaarbekkens van Kluizen, verschillende kleinere stilstaande wateren (o.a. kreken in het poldergebied als Grote Geul en Boerekreek, Watersportbaan, plas aan de Durme in Daknam

 Waterloopbeheerders

De Vlaamse Waterweg nv

 • beheert het Afleidingskanaal van de Leie, de Gentse Binnenwateren, het kanaal Gent-Oostende, de Coupure/Verbindingskanaal, de Ringvaart, de Moervaart                               
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), afdeling Maritieme Toegang    
 • beheert het kanaal Gent-Terneuzen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie

Provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie buiten de polders en wateringen

Aalter, De Pinte, Evergem, Gent (gedeeltelijk), Sint-Niklaas, Zulte

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van derde categorie op hun grondgebied buiten de polders en wateringen

Generale Vrije Polders, Isabellapolder, Polder van Moervaart en Zuidlede, Polder Sinaai-Daknam, Polder van Moerbeke, Slependammepolders, Zwarte Sluispolder

Wateringen De Assels, De Burggravenstroom, Oude Kale en de Meirebeek en de Wateringen van de Wagemakersstroom en Zomergem- Lovendegem

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie binnen de polders en wateringen

* De andere gemeenten die (gedeeltelijk) buiten een polder of watering liggen, droegen het beheer over aan de provincie. Deze waterlopen zijn geherklasseerd naar waterlopen van tweede categorie.

Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

VMM

 • meet en modelleert de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit en rapporteert erover

 • meet, inventariseert en modelleert de emissies in het water en rapporteert erover

 • houdt toezicht op de drinkwatervoorziening en de waterzuivering

 • adviseert milieuvergunningsaanvragen voor afvalwaterlozingen

Aquafin

 • ontwerpt en bouwt de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering
 • exploiteert rioolwaterzuiveringsinstallaties en bovengemeentelijke rioleringen

Gemeenten

 • staan in voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel

Watermaatschappijen en rioleringsinstanties

 • zijn verantwoordelijk voor de opvang, het transport en de zuivering van het afvalwater (Voor de uitvoering van deze saneringsplicht, hebben de watermaatschappijen contracten afgesloten met de gemeenten en Aquafin, met daarin afspraken over de organisatie en de financiering).

Grondwater

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheert de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater.

Drinkwatervoorziening

De Watergroep en Farys staan in voor de winning, distributie en het transport van drinkwater.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.